Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-40-461/18
Sapna, 21.2.2018. godine


Općinski načelnik, na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti broj 02-02-31-8/18 od 19.2.2018. godine, objavljuje


JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture

Općina Sapna poziva sve sportske klubove i organizacije civilnog društva sa područja općine Sapna da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Sapna iz sljedećih prioritetnih oblasti:
• sport (ukupan iznos sredstava za sport je 12.000,00 KM)
• kultura (ukupan iznos sredstava za kulturu je 2.000,00 KM)

Pravo učešća

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju svi sportski klubovi i organizacije civilnog društva registrovane sa sjedištem na području općine Sapna.

Svi aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće uslove:
 da su osnovani i registrovani na području općine Sapna,
 da su vođeni od strane državljana BiH,
 da svoje aktivnosti realizuju na području općine Sapna ili da su projekti namijenjeni građanima općine Sapna,
 da se projekti odnose na oblasti koje je Općina Sapna odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima (kultura i sport),
 da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija i
 da se projekti implementiraju najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Općina Sapna zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:
a) projektni prijedlog koji mora sadržavati: naziv projekta, kratke informacije o aplikantu, podatke o osobi/ama ovlaštenim za realizaciju projekta, cilj projekta i detalljan opis aktivnosti planiranih projektom, očekivane rezultate i vrijeme realizacije projekta
b) pregled budžeta projekta i plan potrošnje,
c) administrativni podaci o aplikantu,
d) finansijska identifikaciona forma,
e) izjava o podobnosti,
a) rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija rješenja),
b) identifikacijski broj,
c) ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,
d) opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
e) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (original ili ovjerena kopija porezne uprave),
f) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
g) završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
h) podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
i) lista za provjeru (popunjava se na kraju i služi kao sredstvo dodatne provjere)

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Preuzimanje dokumentacije

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 21.2. 2018. godine u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja (kancelarija broj 2) ili na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija svih dokumenata i prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Svi dokumenti se predaju kao originali ili ovjerene fotokopije.

Predaja aplikacija

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7:30 do 16 sati, na sljedeću adresu:
OPĆINA SAPNA
206. Viteške brigade bb
75411 Sapna,
sa naznakom “Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture“

Javni poziv je otvoren 15 dana, a krajnji rok za predaju aplikacija je 8.3.2018. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.


                                                                                                                                                                       Općinski načelnik
                                                                                                                                                                      Zudin Mahmutović