Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE 
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SAPNA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-23-266/2019
Sapna, 18.02.2019. godine


Na osnovu člana 44. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Općine Sapna”, broj 1/12 i 5/15), člana 41. Statuta Općine Sapna (“Službeni glasnik Općine Sapna”, broj 6/07, 8/09 i 3/12) i Programa o utvrđivanju lokacija za zauzimanje javnih površina, broj 01-23-1597/18 od 26.12.2018. godine, Općinski načelnik općine Sapna, raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna

 

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave za učešće na Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk na slijedećim lokacijama kako slijedi:

Lokacija 1.
U Ulici 206. viteške brigade bb (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 6,00 m2.

Lokacija 2.
U Ulici 206. viteške brigade bb (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 8,23 m2.

Lokacija 3.
U Ulici 206. viteške brigade bb (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 6,00 m2.

Lokacija 4.
U Ulici 206. viteške brigade bb (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 5,00 m2.

Lokacija 5.
U Ulici žrtava genocida u Srebrenici bb (kod zgrade MUP-a), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 16,00 m2.

Lokacija 6.
U Ulici žrtava genocida u Srebrenici bb (kod zgrade MUP-a), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 16,00 m2.

Lokacija 7.
U Ulici žrtava genocida u Srebrenici bb, na parceli označenoj kao k.č. broj 3046/1, zv. „Sušara“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 20,00 m2.


Pravo učešća na Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti sa područja BiH, kao i fizička lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Javna površina bit će dodijeljena na privremeno korištenje samo za namjene utvrđene ovim Javnim oglasom na period od jedne godine odnosno u periodu od 01.01. - 31.12.2019. godine.

Javne površine odobrit će se na privremeno korištenje onom licu koje ponudi najveći iznos naknade po 1 m². Početna cijena 1 m² iznosi 5,00 KM. U slučaju ponude iste cijene za jednu lokaciju, pravo na dodjelu te javne površine ima ponuđač koji je ranije dostavio svoju ponudu.

Postupak javnog nadmetanja za zauzimanje javne površine, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Sapna", broj 1/12 i 5/15), sprovest će Komisija koja je imenovana rješenjem Općinskog načelnika.

Prijave na Javni oglas se podnose u roku od 8 (osam) dana računajući od dana isticanja na oglasnoj ploči Općine Sapna, a isti će se objaviti i na RTV „Glas Drine“ Sapna i službenoj web stranici Općine Sapna.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog oglasa podnose se Komisiji za provođenje postupka javnog nadmetanja na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti, koji se može preuzeti na info pultu Općine Sapna, sa naznakom “Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna“ – Ne otvaraj, sa adresom i kontakt telefonom.

Uz prijavu na Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

- popunjen obrazac za prijavu na Javni oglas,
- aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji za pravna lica (original ili ovjerenu kopiju),
- odobrenje za rad ili potvrdu da je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizička lica (original ili ovjerenu kopiju),
- uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (original ili ovjerenu kopiju),
- izvod iz Registra novčanih kazni - izdat od nadležne općinske službe za komunalne poslove – ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerenu kopiju),
- uvjerenje Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna i Općine Sapna (nadležne općinske službe za finansije) o izmirenim obavezama prema istim – ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerenu kopiju).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Takođe, prijave podnosioca koji imaju neizmirenog duga po osnovu korištenja javnih površina kao i neizmirenog duga po bilo kojem drugom osnovu prema Općini Sapna ili Javnom komunalnom preduzeću „Sapna“ d.o.o. Sapna te podnosioci koji su evidentirani u Registru novčanih kazni, neće biti uzete u razmatranje.

Po provedenom postupku javnog oglasa, svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima javnog oglasa.

Na navedeni zaključak učesnici imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku.


                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                     Zudin Mahmutović