Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-40-535/19
Sapna, 10.4.2019. godine


Općinski načelnik, na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti („Službeni glasnik općine Sapna“ broj 2/18 i 1/19), objavljuje


PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture

Općina Sapna poziva sve sportske klubove i organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Sapna iz sljedećih prioritetnih oblasti:
• sport (ukupan iznos sredstava za sport je 4.000,00 KM)
• kultura (ukupan iznos sredstava za kulturu je 3.000,00 KM)

PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sportski klubovi i organizacije civilnog društva pod sljedećim uslovima:
 da su osnovani i registrovani na području Bosne i Hercegovine,
 da su vođeni od strane državljana BiH,
 da svoje aktivnosti realizuju na području općine Sapna ili da su projekti namijenjeni građanima općine Sapna,
 da se projekti odnose na oblasti koje je općina Sapna odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima (kultura i sport),
 da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija i
 da se projekti implementiraju najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Općina Sapna zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati: 
a) projektni prijedlog koji mora sadržavati : naziv projekta, kratke informacije o aplikantu, podatke o osobi/ama ovlaštenim za realizaciju projekta, cilj projekta i detalljan opis aktivnosti planiranih projektom, očekivane rezultate i vrijeme realizacije projekta
b) pregled budžeta projekta i plan potrošnje, 
c) administrativni podaci o aplikantu,
d) finansijska identifikaciona forma
e) izjava o podobnosti
f) rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija rješenja),
g) identifikacijski broj, 
h) ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,
i) opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije, 
j) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (original ili ovjerena kopija porezne uprave), 
k) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
l) završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
m) podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
n) lista za provjeru (popunjava se na kraju i služi kao sredstvo dodatne provjere)

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 10.4. 2019. godine u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja (kancelarija broj 2) ili na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.
Sve potrebne informacije, elektronska verzija svih dokumenata i prijavne dokumentacije mogu se pronaći na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Svi dokumenti se predaju kao originali ili ovjerene fotokopije.

PREDAJA APLIKACIJA

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7.30 do 15.30 h, na sljedeću adresu:
OPĆINA SAPNA
206. viteške brigade bb
75411 Sapna, sa naznakom “Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje iz oblasti sporta i kulture“
Javni poziv je otvoren 15 dana, a krajnji rok za predaju aplikacija je 25.4.2019. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.


                                                                                                                                                                                 Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                Zudin Mahmutović