Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba za urbanizam, stambeno-komunalne,
imovinsko-pravne i geodetske poslove

Broj: 03-23-1213/2019
Sapna, 24.10.2019. godine


Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog Kantona“, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove općine Sapna objavljuje


J A V N I P O Z I V
zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina


I

Za obavljenje tehničkog pregleda građevina potrebni su diplomirani inženjeri sljedećih struka:

- arhitektonske
- građevinske (opšti, konstruktivni, hidro i saobraćajni smjer)
- elektrotehničke
- mašinske
- geodetske
- geološke-geotehničke-rudarske
- saobraćajne
- tehnološke
- zaštite na radu, požara i eksplozija
- sanitarne zaštite

II

Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri navedenih struka, sa 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektiranju ili izvođenu građevina.

III

U radu Komisije za tehnički pregled ne mogu učestvovati osobe koje su donosile rješenje u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, niti osobe koje su učestvovale u izradi projektne dokumentacije, reviziji projektne dokumentacije i nadzoru nad građenjem, kao i osobe koje su u srodstvu sa investitorom.

IV

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- ovjerenu kopiju diplome,
- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja diplome,
- kopiju lične karte,
- saglasnost poslodavca o obavljanju dodatne djelatnosti za koju se plaća naknada,
- kraću biografiju i opis o kretanju u službi, sa tačnom adresom stanovanja, brojem telefona, nazivom poslovne banke i brojem transakcijskog računa,
- ovjerenu izjavu da će blagovremeno pismenim putem obavjestiti nadležnu službu o slučajevima iz tačke III ovog javnog poziva.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva biće izabrani i povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisije za tehnički pregled po određenim specijalnostima.
Članovi Komisije za tehnički pregled imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom odlukom.

VI

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova iz javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, neposredno ili putem pošte na adresu:


OPĆINA SAPNA
Služba za urbanizam, stambeno-komunalne,
imovinsko-pravne i geodetske poslove
Ul. 206. viteške brigade bb
75 411 Sapna

sa naznakom:
„Javni poziv zainteresovanim stručnim licima za
obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina“

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove općine Sapna neće vraćati dostavljenu dokumentaciju.

  

                                                                                                                                        RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                             POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                                                Fehrudin Selimović, dipl.ing.građ.