Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-36-1228/19
Sapna, 28.10.2019. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH" broj 15/15), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH” broj 18/16), Upustva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (“Službeni glasnik BiH”, broj 69/13), načelnik općine Sapna u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, o b j a v lj u j e


J A V N I P O Z I V
raseljenim osobama u općini Sapna za podnošenje prijava
za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa-
osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (9 stanova)

 Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) se dodjeljuje raseljenim/interno raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine u vidu:

Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika „Službeni glasnik BiH“, broj 74/12 od 24.09.2012. godine, uključujući i standarde CEB politike za zaštitu životne sredine) kroz izgradnju zgrada po modelu neprofitnog-socijalnog stanovanja u cilju integracije u mjestu raseljenja.
Sredstva će se osigurati iz kontribucije donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.
Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementator projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

I - OPĆI KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

Opći kriteriji/uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP) su:
Korisnik je raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zbog opravdanih specifičnih razloga nije u mogućnosti da se vrati u prijeratno mjesto življenja i u potrebi je za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem, uključujući različite modele neprofitnog-socijalnog stanovanja.
a) korisnik je raseljena osoba iz perioda 1991. do 1995. godine neovisno o trenutnog formalno-pravnog statusa, koji je u potrebi za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem,
b) korisnik je upoznat sa mogućnostima trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u okviru RSP-a i odluke o trajnom rješenju izbjegličko-raseljeničkog problema kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre informisanosti.
c) korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriji BiH i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.
d) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine (prodaja, zamjena, poklon i sl.).

II – ISPUNJAVNJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

1. Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.
2. Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I stav a), b), c) i d) dokazuje se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosleđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tajnosti i vjerodostojnosti uključujući i provjere po službenoj dužnosti.
Ukoliko se prilikom dodjele pomoći u bilo kojoj fazi utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistine u izjavi takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

III – POSEBNI KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

Posebni kriteriji za odabir korisnika su:
a) stambeni status,
b) socijalni status i
c) pripadnost ranjivim grupama.

IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

Na osnovu posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova i to:
a) po osnovu stambenog statusa - maksimalno 70 bodova,
b) po osnovu pripadnosti ranjivim grupama - maksimalno 100 bodova,
c) po osnovu socijalnog statusa - maksimalno 30 bodova.

Broj bodova dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovama se zbira i potencijalni korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.
U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruju isti ukupan broj bodova po svim osnovama, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama.
U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim obiteljima sa djecom/djetetom.

V – DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA PRIPADNOSTI RANJIVIM GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

Stambeni status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdatom od strane nadležnog organa i to:

a) stanovanje u nedostojnim uslovima i u improvizovanom smještaju kao i stanovanje u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem području korisnik živi,
b) stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa dugim porodicama i podstanarstvo dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom odnosu.

Pripadnost ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdatom od strane nadležne medicinske ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine kategorije koje se boduju.

Zadovoljavanje posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:
a) odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe
b) odgovarajućom potvrdom Službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe

VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.
Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se vodi službena evidencija kod nadležnih organa pribavljaju se službenim putem ukoliko ih potencijalni korisnik nije dostavio.
Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se ne vodi službena evidencija podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih općinskih službi, uvidom odgovarajuće baze podataka kao i drugih dostupnih izvora.

VII – PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijave se podnose na propisno popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu općine Sapna, ul. 206. viteške brigade bb, sa naznakom “Prijava RSP BIH “.

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama općine Sapna, Federalnog ministasrtva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Sapna.

Javni poziv ostaje otvoren od 01.11.2019. godine do 21.11.2019. godine (15 radnih dana) od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Sapna, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Sapna.

                                                                                                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                           Zudin Mahmutović