Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-20-799/2020
Sapna, 10.07.2020. godine


Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 01-04/2-549/2020, od 11.04.2020. godine i Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve broj:01-20584/20 od 27.05.2020.godine potpisanog između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i općine Sapna, općinski načelnik općine Sapna, dana 10.07.2020. godine, objavljuje: 
 
 
JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Sapna u 2020. godini 
 
 
I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u 2020. godini za pravna lica, obrtnike i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici) sa područja općine Sapna, kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica, registrovani poljoprivredni obrti i fizička lica, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i/ili u Registar klijenata (RK), te da: imaju prebivalište, odnosno poslovno sjedište na području općine Sapna; da su zasnovali proljetnu sjetvu silažnog i merkatilnog kukuruza, heljde, povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli, luk crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura na području općine Sapna i da za istu posjeduju dokaz o kupovini sjemena, mineralnih đubriva i zaštitinih sredstava; da su ispunili poreske obaveze za prethodnu godinu.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se prilaže je sljedeća:
1. Prijavni obrazac,
2. Dokaz o kupljenom sjemenu za kulture koje su obuhvaćene podrškom iz tačke II. ovog javnog poziva, te dokaz o kupljenom mineralnom đubrivu i zaštitnim sredstvima (za pravna lica i obrte: porezna faktura i fiskalni račun ili izvod iz banke o plaćanju porezne fakture, a za fizička lica: fiskalni račun) – predaju se originali ili ovjerene kopije,
3. Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama za prethodnu godinu, a za obrte i pravna lica, pored uvjerenja o izmirenim poreznim obavezama potrebno je dostaviti i uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje - predaju se originali ili ovjerene kopije,
4. Kopija važećeg transakcijskog računa od banke.

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Radi provođenja ovog javnog poziva, općinski načelnik općine Sapna, imenovat će Komisiju za provođenje procedure po javnom pozivu za sačinjavanje liste poljoprivrednika - krajnjih korisnika koji su obavili proljetnu sjetvu u 2020. godini.
Komisija će razmotriti pristigle prijave po javnom pozivu, te nakon obrade istih sačiniti Listu krajnjih korisnika sredstava, sa visinom odobrene pojedinačne novčane podrške po svakom korisniku.
Maksimalan iznos novčane podrške koji krajnjem korisniku može biti odobren za sufinansiranje proljetne sjetve iznosi do 1.000,00 KM. U realizaciji proljetne sjetve, a prema potpisanom Sporazumu učestvuju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (50%) i ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 50%.
Listu krajnjih korisnika novčane podrške Komisija objavljuje na web stranici općine Sapna i oglasnoj tabli općine Sapna.

V MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE NA JAVNI POZIV:
Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve na području općine Sapna u 2020. godini, prijavni obrazac i potrebna dokumentacija, mogu se preuzeti na web portalu www.opcinasapna.ba i info pultu općine Sapna, a isti se predaju na Pisarnicu općine Sapna ili putem pošte. Ukoliko se prijava dostavlja putem pošte, isti dostaviti na sljedeći način sa naznakom:
OPĆINA SAPNA
Služba za privredu, budžet i finansije,
Ul. 206. viteške brigade bb, 75411 Sapna,
sa naznakom:
“Prijava na javni poziv za poticanje proljetne sjetve na području općine Sapna u 2020. godini”
Krajnji rok za podnošenje prijava je 03.08.2020. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon: 035/599-559.

                                                                                                                                                                            Općinski načelnik
                                                                                                                                                                           Zudin Mahmutović