Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
 
Broj: 01-23-1436/19
Sapna, 24.12.2019. godine


Na osnovu člana 44. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Općine Sapna”, broj 1/12, 5/15 i 5/19), člana 41. Statuta Općine Sapna (“Službeni glasnik Općine Sapna”, broj 6/07, 8/09 i 3/12) i Programa o utvrđivanju lokacija za zauzimanje javnih površina, broj: 01-23-1422/19 od 17.12.2019. godine, Općinski načelnik općine Sapna, raspisuje


JAVNI OGLAS
za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave za učešće na Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja:

I. Privremenih objekata tipa kiosk na slijedećim lokacijama kako slijedi:

Lokacija 1.
U ulici Semira Imširovića Kobre (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 6,00 m2.

Lokacija 2.
U ulici Semira Imširovića Kobre (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 8,23 m2.

Lokacija 3.
U ulici Semira Imširovića Kobre (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3050, zv. „Džanarike kod ceste“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 6,00 m2.

Lokacija 4.
U ulici Semira Imširovića Kobre (u blizini skretanja za JU OŠ „Sapna“), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 5,00 m2.

Lokacija 5.
U ulici Žrtava genocida u Srebrenici (kod zgrade MUP-a), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 16,00 m2.

Lokacija 6.
U ulici Žrtava genocida u Srebrenici (kod zgrade MUP-a), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/1, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 16,00 m2.

Lokacija 7.
U ulici Žrtava genocida u Srebrenici, na parceli označenoj kao k.č. broj 3046/1, zv. „Sušara“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 20,00 m2.

Lokacija 8.
U ulici 206. Viteške brigade (kod objekta pošte), na parceli označenoj kao k.č. broj 3048/4, zv. „Kolonija“, upisana u PL broj 1226, KO Sapna, površine 36,00 m2.

Lokacija 9.
U ulici 206. Viteške brigade (ispred JZU Dom zdravlja Sapna), na parceli označenoj kao k.č. broj 3058/1, upisana u PL broj 1409, KO Sapna, površine 10,50 m2.

II. Ljetnih odnosno zimskih bašta koje nisu sastavni dijelova postojećih objekata i prostorija na slijedećim lokacijama kako slijedi:

Lokacija 12.
U ulici Žrtava genocida u Srebrenici (na platou u Centru), na parcelama označenim kao k.č. broj 3048/1 i k.č. broj 3048/2, zv. „Kolonija“, upisane u PL broj 1226, KO Sapna, površine 106,60 m2.

Lokacija 13.
U ulici Žrtava genocida u Srebrenici (na platou u Centru), na parcelama označenim kao k.č. broj 3048/1 i k.č. broj 3048/2, zv. „Kolonija“, upisane u PL broj 1226, KO Sapna, površine 77,00 m2.

Pravo učešća na Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti sa područja BiH, kao i fizička lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Javna površina biće dodjeljena na privremeno korištenje samo za namjene utvrđene ovim Javnim oglasom na period od najviše tri godine.

Javne površine odobrit će se na privremeno korištenje onom licu koje ponudi najveći iznos naknade po 1 m². Početna cijena 1 m² iznosi 5,00 KM + PDV-e. U slučaju ponude iste cijene za jednu lokaciju, za istu biće provedena javna usmena licitacija, te će pravo na dodjelu te javne površine imati ponuđač koji ponudi veći iznos po m2.

Postupak javnog nadmetanja za zauzimanje javne površine, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Sapna", broj 1/12, 5/15 i 5/19), sprovest će Komisija koja je imenovana rješenjem Općinskog načelnika.

Prijave na Javni oglas se podnose u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana isticanja na oglasnoj ploči Općine Sapna, a isti će se objaviti i na RTV „Glas Drine“ Sapna i službenoj web stranici Općine Sapna.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog oglasa podnose se Komisiji za provođenje postupka javnog nadmetanja na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti, koji se može preuzeti na info pultu Općine Sapna, sa naznakom “Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna“ – Ne otvaraj, sa adresom i kontakt telefonom.

Uz prijavu na Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

- popunjen obrazac za prijavu na Javni oglas,
- aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji za pravna lica (original ili ovjerenu kopiju),
- odobrenje za rad ili potvrdu da je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizička lica (original ili ovjerenu kopiju),
- uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (original ili ovjerenu kopiju),
- izvod iz Registra novčanih kazni - izdat od nadležne općinske službe za komunalne poslove – ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerenu kopiju),
- uvjerenje Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna i Općine Sapna (nadležne općinske službe za finansije) o izmirenim obavezama prema istim – ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerenu kopiju).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Takođe, prijave podnosioca koji imaju neizmirenog duga po osnovu korištenja javnih površina kao i neizmirenog duga po bilo kojem drugom osnovu prema Općini Sapna ili Javnom komunalnom preduzeću „Sapna“ d.o.o. Sapna te podnosioci koji su evidentirani u Registru novčanih kazni, neće biti uzete u razmatranje.

Po provedenom postupku javnog oglasa, svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima javnog oglasa.

Na navedeni zaključak učesnici imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku.

                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                     Zudin Mahmutović