Main menu

Program rada Općinskog načelnika za 2020. godinu u pdf formatu                                                                                                                 

X. OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

 

 

1.Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije

 

Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima, će:

- poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije;

- dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2010.godine;

- voditi aktivnosti na digitalizaciji geodetske dokumentacije;

- voditi aktivnosti na praćenju izrade geodetske mreže na prostoru općine Sapna;

- redovno voditi aktivnosti na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije;

- dovršiti upravne postupke pokrenute po zahtjevima investitora za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina;

- voditi aktivnosti oko izrade prostornog plana općine,

- sprovoditi šire aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta te na uređenju zelenih površina i izradi cvijetnih aranžmana;

- raditi na zaštiti okolice i sprječavanju nastajanja divljih deponija;

- rješavati imovinsko-pravne odnose pri realizaciji projekata u 2010.godini;

- u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom u sklopu akcije čišćenja i uređenja prostora Tuzlasnkog kantona voditi aktivnosti na čišćenju i uređenju prostora općine Sapna;

- raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva;

- servisirati usluge preduzetnicima,

- vršiti redovne aktivnosti na održavanju putne mreže;

- pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;

- organizovati sastanke sa poduzetnicima s prostora općine Sapna u cilju sagledavanja stanja u oblasti privrede i iznalaženje mogućnosti za stvaranje ambijenta za rad poduzetnika;

- voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve;

- raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;

- vršiti registraciju gazdinstava;

- redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna;

- sarađivati sa preduzećem Šume Tuzlanskog kantona, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju zajednice sa centrom općine bili prohodni;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost regionalnih puteva na prostoru općine Sapna i o stanju prohodnosti obavještavati nadležnu Kantonalnu direkciju za puteve;

- sarađivati sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

- pratiti stanje povratka izbjeglica,

- realizovati programe za povratak u saradnji sa državnim, federalnim i kantonalnim organima,

- vršiti inspekcijski nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti,

- vršiti naplate budžetskih prihoda po općinskim odlukama iz domena službe,

- pratiti provođenje budžeta i vršiti sve finansijske transakcije u ime općine,

- pripremiti budžet općine za 2012. godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za 2010. godinu,

- pratiti realizaciju projekata koje finansira ili sufinansira općina,

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u 2010.godini,

2. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za poslovnu zonu,

3. Prijedlog odluke o auto-taksi prijevozu,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2010.godinu,

5. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna,

6. Prijedlog plana rada službe za općinskog načelnika,

7. Prijedlog plana rada službe za općinsko vijeće,

8. Izvještaj o radu službe za 2010. godinu.

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Sapna;

2. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište u 2011. godini,

3. Informacija o stanju putne, vodovodne i komunalne infrastrukture na području općine Sapna,

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za gradnju na lokalitetu sušara u centru općine,

5. Prijedlog odluke o dodjeli zemljišta radi gradnje,

6. Program raspodjele planiranih sredstava u budžetu općine Sapna za 2011. godinu (poljoprivreda),

7. Informacija o planu proljetne sjetve.

8. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Kalesija – za područje općine Sapna.

 

Treće tromjesečje 2011.godine

1. Izvještaj o održavanju vodovoda na području općine Sapna u 2010. godini,

2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstvo-stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov),

3. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvo polugodište 2011.godine,

5. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011.godine

1. Odluka o usvajanju budžeta za 2012.godinu,

2. Odluka o provođenju budžeta za 2012. godinu,

3. Informacija o planu jesenje sjetve,

4. Informacija o stanju katastra,

5. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa općinskog i viših nivoa vlasti,

6. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje,

7. Javna rasprava o prostornom planu općine Sapna,

8. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostoru općine Sapna,

9. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanju krutim otpadom na prostoru općine Sapna,

10. Informacija o radu pijace u 2011. godini.

 

 

2. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

U skladu sa zakonima, Statutom općine i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, će:

- voditi upravne postupke za ostvarivanje prava na porodičnu i ličnu invalidninu i dopunskih prava pripadnika branilačke populacije;

- vršiti obračun i knjiženja isplata invalidnina;

- provoditi aktivnosti po raspisanom Konkursu za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za 2011.godinu;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa i dodjele stipendija učenicima i studentima za tekuću godinu, te iste dostavljati na rješavanje Komisiji ministarstva za boračka pitanja TK;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj školskoj 2010/2011. godini;

- sarađivati sa osnovnom i srednjom školom u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za obrazovanje učenika;

- predlagati mjere koje će podsticati aktivnosti škola čiji će cilj biti da obezbjede čvršće povezivanje tih škola sa sredinom u kojoj djeluju;

- sarađivati sa JZU Dom zdravlja Sapna a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za unapređenja zdravstvene zaštite;

- sarađivati sa Crvenim križom općine Sapna oko organizovanja i provođenja akcije dobrovoljnog darivanja krvi na prostoru općine;

- sarađivati sa sportskim udruženjima općine Sapna vezano za organizovanje sportskih manifestacijija u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru općine;

- u saradnji sa sportskim udruženjima raditi na razvoju sporta;

- pružati pomoć u radu i aktivnostima nevladinih organizacija koje rade na prostoru općine;

- raditi na potpunoj implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama;

- sarađivati sa institucijama i ustanovama u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za građane općine;

- sarađivati sa Službom za zapošljavanje TK-a, biro Sapna u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga nezaposlenim licima;

- voditi postupke upisa u matične knjige;

- unositi podataka iz matičnih knjiga u program matične evidencije;

- vršiti provjere i potvrđivanje podataka kroz bazu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka;

- obavljati poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;

- izdavati radnih knjižica;

- voditi arhivsku knjigu, sređivati arhivu, te istu predavati Arhivu TK-a;

- raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;

- voditi djelovodnik predmeta i akata;

- u saradnji sa udruženjima-organizacima organizovati obilježavanje godišnjica značajnih datuma;

- pratiti Zakone i druge propise i izrađivati druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim Zakonima i drugim propisima i

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za više nivoe vlasti, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini,

2. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2010. godinu,

3. Izvještaj o radu JZU i Upravnog odbora Dom zdravlja Sapna za 2010. godinu,

4. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2010. godinu,

5. Izvještaj o radu JU Upravnog odbora i Centra za socijalni rad Sapna za 2010. godinu,

6. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2010. godinu,

7. Izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2010. godinu,

8. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2010. godinu,

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2010.godinu,

2. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna,

3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih.

4. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačo-invalidske zaštite za 2010.godinu.

 

Treće tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o broju i socijalno-materijalnom položaju penzionera na području općine Sapna,

2. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi,

3. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna,

4. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu,

5. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske

2010/2011.godine,

2. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2010/2011.godine,

3. Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ “Sapna” u školskoj 2011/2012.godini,

4. Informacija o upisu učenika u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2011/2012.godini,

5. Informacija o stanju matičnjih knjiga i

6. Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica šehida i demobilisanih branilaca u 2011.godini.

 

 

 

3. Općinska služba za civilnu zaštitu

 

Osim poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu će davati:

1. Informacije o mjerama zaštite i spašavanja od NUS-a i MES-a u periodu do 31.03.2011.godine.

2. Informaciju o saniranju klizišta u periodu do 30.06.2011.godine.

3. Informaciju o deminiranim površinama u peridou do 30.09.2011.godine.

4. Informaciju o zaraznim bolestima u toku 2011.godine.

5. Informaciju o požarima u 2011.godini.

 

Pored planiranih poslova, tokom 2011.godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna.