Main menu

Na osnovu člana VI/6 stav 1. tačka d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08), odredbama člana 98. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05), odredbama člana 13. i 15. Zakona principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12), Općinski načelnik općine Sapna, donosi:


PROGRAM RADA
Općinskog načelnika za 2016. godinu


I UVODNI DIO

Programom rada Općinskog načelnika za 2016.godinu utvrđuju se osnovni pravci djelovanja, Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu, propisani Ustavom, Zakonom, Statutom općine i drugim provedbenim propisima donesenim na osnovu Zakona.

Program se zasniva na procjenama do kojih se došlo analizom ostvarenih rezultata u dosadašnjem radu, planiranom Budžetu općine za 2016. godinu i drugim važnim strateškim dokumentima općine Sapna.

Obzirom da smo u 2015. godini postigli zapažene rezultate na sanaciji šteta na putevima i zemljištma zahvaćenim klizištem i objektima uništenim ili oštećenim uslijed prirodne nesreće koja je zahvatila i šire područje općine Sapna u maju i avgustu 2014. godine, tako da se nadamo da će se pomoć za sanaciju pristizati i u narednoj 2016. godini.

Kako strateško pitanje u idućoj godini očekujemo usvajanje Prostornog plana općine Sapna, a takođe i donošenje Regulacionih planova stambeno-poslovne zone „Centar“ i industrijsko-poslovne zone 1 u Sapni, čime se stvaraju predpostavke za definisanje kompletnog prostora općine Sapna za mogući razvoj.

Kako posebno ističemo pružanje pomoći u rješavanju problema funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač općina Sapna, te posebnu pažnju moramo usmjeriti u vezi pitanja funkcionisanja JKP „Sapna“ do.o. Sapna i JP „Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik, kao preduzeća od posebnog interesa za Općinu, obzirom da je komunalna djelatnost od posebnog interesa za sve građane općine Sapna.

Obzirom na činjenicu da je Program rada po svom karakteru planski akt koji u najvećoj mjeri planira sve aktivnosti koje će se realizovati u 2016 .godini, a sva realizacija zavisi od objektivnih okolnosti koje budu prisutne u datom trenutku.

Ovim Programom u najvećoj mogućoj mjeri aktivnosti moraju biti usmjerene kroz aktivan rad Službi u organu uprave općine Sapna usmjerenih na maksimalan angažman za ostvarivanje prihoda u budžetu općine.

Kako se i dalje nastavlja trend smanjenja budžetskih prihoda potrebna je u najvećoj mogućoj mjeri finansijska disciplina praćena racionalnom potrošnjom svih budžetskih korisnika, na koji način bih stvorili uštede i povećali sredstva za projekte infrastrukture u ovom planskom periodu.

II FUKNCIONISANJE OPĆINSKE UPRAVE

Stalni zadatak Općinskog načelnika i Općinskih službi je iznalaženje načina za što bolje funkcionisanje Općinske uprave koja će omogućiti i servisirati osnovne potrebe građana na način da se njihovi pojedinačni zahtjevi rješavaju stručno i profesionalno u zakonski propisanim rokovima.

U tom cilju će se u 2016.godini uskladiti sa Zakonom svi podzakonski akti koji omogućuju što efikasniju upravu prilagođenu potrebama građana i poslovnih subjekata.

Isto tako će se nastaviti sa stručnim usavršavanjem državnih službenika i namještenika , na poboljšanju transparentnosti i protoku informacija unutar administracije i prema građanima i poslovnim subjektima.

Nastavit će se u stvaranju uslova za podizanje finansijske discipline na veći nivo, te iznalaziti sve moguće načine za stabilizaciju finansijskog stanja u upravi.

III LOKALNI RAZVOJ I PRIVREDA

Pored određenih poteškoća oko izrade Regulacionih planova za stambeno poslovnu zonu „Centar“ i Industrijsko-poslovnu zonu u Sapni, očekujemo usvajanje tih planova početkom 2016.godine, tako da se time stvaraju uslovi za iznalaženje potencijalnih investitora za izgradnju malih pogona za privredni razvoj.

IV KOMUNALNE DJELATNOSTI

U skladu sa Programom aktivnosti nadležne Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove, u cilju što kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja komunalnih djelatnosti na području naše općine raditi na uspostavljanju što bolje saradnje između Općinske službe i JKP „Sapna“ iz Sapne.
U planskom periodu zajedničke aktivnosti kako službe tako i JKP će biti usmjerene na što čistiju životnu okolinu, eliminisanje divljih deponija , te povećanjem broja korisnika komunalnih usluga.
Pored navedenih aktivnosti u ovoj oblasti ima se nastaviti sa organizacijom rada JKP, otvaranja Regionalne deponije Crni Vrh, održavanju puteva i drugih aktivnosti iz oblasti zajedničke komunalne djelatnosti.

V DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Zdravstavo
U oblasti zdravstva u toku 2016. godine, po javnom pozivu koji je u toku nastojaće se utvrditi broj lica koja nisu osigurana ni po kom osnovu.
Putem upravljačke strukture -Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna u 2016. godinu, raditi na poboljšanju zdravstvenih usluga.

2. Obrazovanje , sport, kultura, mladi, NVO sektor, informisanje i odnosi sa javnošću
2.1. Obrazovanje
U oblasti obrazovanja nadležna služba će pratiti rad i podržavati sve aktivnosti koje kroz svoje programe rada provode javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Podržati nastavak programa i aktivnosti kojim se djeca predškolske dobi pripremaju za lakšu uključenost i početak školovanja.

2.2. Sport
Nastavit će se podrška razvoju sportskih aktivnosti na području općine Sapna.
U tom cilju će se u skladu sa raspoloživim mogućnostima podržavati sportski klubovi i sportske aktivnosti koje se tradicionolano održavaju povodom obilježavanja značajnih datuma Općine.
Nastaviti na iznalaženju sredstava za nastavak izgradnje Sportske dvorane.

2.3. Kultura
U proteklom periodu Općina će nastaviti podržavati kulturna stvaralaštva i kulturne manifestacije koje se održavaju na području općine Sapna.
Nadležna služba za društvene djelatnosti će kroz određen nadzor raditi na zaštiti istorijskih obilježja (stećci), spomen obilježja iz novijeg doba.

2.4. Mladi i NVO sektor
U 2016. godini nastaviti podržavati udruženja koja okupljaju mlade i održavanje manifestacija za omladinu.
Nastaviti sa aktivnostima oko unapređenja partnerskih odnosa između lokalne vlasti i civilnog društva, NVO sektora i humanitarnih organizacija.
U cilju sticanja radnog iskustva i polaganja stručnog ispita podržati malde visoko obrazovane kadrove u obavljanju pripravničkog i volonterskog staža, radi lakšeg zapošljavanja u oblastima za koje su se školovali.

2.5.Informisanje i odnosi sa javnošću
U cilju sveobuhvatnog informisanja građana o aktivnostima na području Općine, Općinskog načelnika, Općinskih službi i Općinskog vijeća putem općinske web stanice, te kontinuirana i intezivna saradnja sa sredstvima javnog informisanja i web portalima.

VI KAPITALNI PROJEKTI I INFRASTRUKTURA

Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu općine Sapna za 2016. godinu i sredstva od viših nivoa vlasti u 2016 .godini planira se realizacija slijedećih kapitalnih projekata i infrastrukture:
1. Nastavak izgradnje regulacije riječnog korita Sapna.
2. Nastavak izgradnje sportske dvorane.
3. Sanacija objekata uništenih i oštećenih u vrijeme prirodne nesreće.
4. Nastavak rekontrukcije lokalnog puta Sapna-Mramorovi, dionica Međeđa (R.Gora)-Kobilići.
5. Izgradnja kanalizacionog kolektora u naseljima: Novo Naselje i Grabovica, MZ Međeđa.
6. Izgradnja projektne dokumentacije probne bušotine za dodatnek oličine vode za centralni vodovod Sapna, Vitinica, i Goduš.
7. Rekonstrukcija Plana upravljanja otpadom općine Sapna 2012-2017. godina.
8. Izgradnja pješačke staze Han-škola, MZ Vitinica.
9. Glavni projekat regulacije rijeke Sapne.
10. Sanacija klizišta „Goduš K1“ MZ Goduš.
11. Proširenje puta Sapna-Kruškovac.
Što se tiče kapitalnih projekata u idućoj godini očekujemo značajno finansiranje nastavka izgradnje regulacije riječnog korita Sapna iz sredstava međunarodne pomoći-IPA fondova u iznosu od 1,5 miliona KM, obzirom da je projekat prošao prvu fazu odlučivanja. Ovim bi se kompletirala regulacija rijeke Sapna od mosta sportske dvorane do mosta prije skretanja za Vitinicu.

Pored navedenog u 2016. godini planirani su sitni projekti i druge aktivnosti koji će se finasirati iz Budžeta općine Sapna, a to su: subvencija u oblasti poljoprivrede, održavanje javnih površina, javna rasvjeta, održavanje stadiona, izrada prostorno-planske dokumentacije općine, program komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje, održavanje lokalnih puteva i ostali putevi (posipni materijal i dr.), usaglašavanja katastarskog stanja sa stavrnim stanjem, zaštita od požara, elementarne nepogode, deminiranje, usluge tehničke podrške u obnovi licenci, podrška volontiranju, potpora povratnicima, potpora poduzetnicima, razvoj turizma, jednokratne novčane pomoći iz tekućeg priliva i višeg nivoa vlasti, troškovi dženaza, potpora MZ općine Sapna (14 mjesnih zajednica), potpora boračkim organizacijama, potpora udruženjima, izrada idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja, potpora sportu i kulturi, stipendije, podsticaj rađanja djece, potpora obrazovanju i zdravstvu i manifestacija „Dani jabuke i pekmeza“.

VII PROGRAM RADA OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

Statutom općine Sapna i Odlukom o organizaciji općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 4/14) utvrđene su nadležnosti općinskih službi, tako da se prema tim nadležnostima donosi Program rada za svaku službu pojedinačno.
U skladu sa utvđenim nadležnostima, te ukazanim potrebama za izvršavanjem poslova i radnih zadataka, donosi se Program rada za svaku službu pojedinačno.

VII.1. Služba za urbanizam, stambeno-komunalne,
imovinsko-pravne i geodetske poslove

Program rada Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove zasniva se na nadležnostima proisteklim iz Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12) Odluke o organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 4/14), Programa rada Općinskog vijeća te odlukama i stavovima Općinskog vijeća. Ovaj program rada zasnovan je i na strateškim dokumentima Općine Sapna.

Cilj ovog programa je da odredi i definira prioritetne aktivnosti ove Službe koje je potrebno sprovesti u toku 2016. godine kako bi se poboljšao ambijent za daljnji razvoj općine Sapna i bolji život njenih stanovnika, u onim oblastima u kojima je ova Služba nadležna za postupanje.

Oblast urbanizma

U oblasti urbanizma glavne aktivnosti ove Službe bit će usmjerene na završetak izrade Prostornog plana općine Sapna kao i Regulacionih planova za stambeno-poslovnu zonu „Centar“ i industrijsko-poslovnu zonu 1 u Sapni.

Pored toga, ova Služba će učestvovati na javnim pozivima kantonalnih i federalnih ministarstava i fondova u svrhu dodjele namjenskih i nenamjesnkih sredstava za određene programe i projekte zatim nakon odobravanja sredstava za određeni projekat pokrenut će postupak javne nabavke i učestvovati u realizaciji projekta u smislu obezbjeđenja investitorskog nadzora nad radovima. Za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije nastavit će se sa izradom projektnih zadataka. Nakon realizacije projekata, ova Služba će zajedno sa Službom za privredu, budžet i finansije izvještavati sufinansijere projekata tako što će istima dostavljati potrebne tehničke izvještaje, gradilišnu i ostalu dokumenatciju.

Takođe, nastavit će se pružanje stručne pomoći u oblasti građevinarstva Službi za civilnu zaštitu prilikom izlaska na teren po prijavama stranaka za oštećenja stambenih objekata i ostale infrastrukture.

Pored gore navedenog, ova Služba će nastaviti sa izvršenjem redovnih poslova iz oblasti urbanizma shodno povjerenim nadležnostima propisanih Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 4/14) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna i drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Oblast stambeno-komunalnih poslova

U okviru stambenih poslova, nakon što je Komisija izvršila popis stanara u izbjegličkim stambenim jedinicama/kolektivnim smještajima u Nezuku i Sapni te utvrdila prave osnove koji su trenutnim stanarima omogućili boravak u navedenim stambenim jedinica, vršit će se obnova rješenja za lica koja ispunjavaju uslove za stanovanje, a za lica koja ne ispunjavaju izvršit će se iseljavanje istih iz navedenih izbjegličkih stambenih jedinica. Takođe, ova Služba bit će u kontaktu sa nadležnim ministarstvima, humanitarnim i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima povratka i roma te učestvovati u izradi planova i projekata za obnovu stambenih jedinica povratnika i roma.

Na osnovu Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja radit će se na formiranju Registra korisnika stambenog prostora u izbjegličkim naseljima Sapna i Nezuk.

U skladu sa usvojenim Odlukama Općinskog vijeća Sapna, Služba će vršiti nadzor nad priključenjima na kanalizacione mreže, a prvenstveno na izgrađene kolektore za centralni dio općine Sapna i Mjesnu zajednicu Međeđa koji su povjereni na upravljanje i korištenje Javnom komunalnom preduzeću „Sapna“ d.o.o. Sapna i izdavati saglasnosti za priključenje na navedene kanalizacione kolektore i općinske sisteme vodosnabdijevanja.

Služba će vršiti i nadzor nad provođenjem programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Sapna u 2016. godini i programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna u zimskom periodu 2015.-2016. godine.

Nakon što Komisija provede postupak po javnom oglasu za utvrđivanje liste upravitelja stambenih zgrada, Služba će odrediti upravitelja zgrada na području općine Sapna shodno važećim zakonskim propisima. Takođe, Služba će učestvovati u postupku određivanja naziva ulica i mostova na području općine Sapna shodno Odluci o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica i mostova na području općine Sapna.

U cilju kvalitetnog i efikasnog obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Sapna osnovano je Javno komunalno preduzeće „Sapna“ d.o.o. Sapna te s tim u vezi ova Služba će u koordinaciji sa navedenim javnim komunalnim preduzećem rješavati sve probleme nastale u obavljanju komunalnih djelatnosti, a za koje je nadležna ova Služba, i vršit će nadzor nad sprovođenjem Odluka vezanih za ovu oblast.

Pored svega navedenog, Služba će vršiti i redovne poslove iz ove oblasti shodno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Oblast imovinsko-pravnih i geodetskih poslova

Prema planiranom programu rada u oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, pored vršenja redovnih poslova, ova Služba će se fokusirati na završetak procesa izrade BPKN te će za potrebe ove Službe i Općine vršiti snimanje i izradu geodetskih situacija.

Zbog nastalog problema oko neusaglašenog katastarskog stanja sa stvarnim stanjem na terenu u k.o. Međeđa, Služba će nastaviti proces usaglašavanja katastarskog stanja sa stvarnim stanjem na terenu u ovoj k.o. shodno uputstvima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo.

Prioritet ove Službe je i da završi upravne postupke iz imovinsko-pravne oblasti, a koji su aktivni duže od godinu dana zbog svoje složenosti i sporog donošenja drugostepenih odluka nadležnih organa po pravnim lijekovima.

Inspekcijski poslovi (Komunalno-sanitarni)

Pored nadležnosti utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, komunalno-sanitarni inspektor uz pomoć komunalnog redara vršit će poslove nadzora i kontrole stanovnika općine Sapna u smislu poštovanja Odluke o komunalnom redu općine Sapna, Odluke o komunalnim naknadama i drugih propisa vezanih za ovu oblast.

Glavne aktivnosti bit će usmjerene na eliminisanje preostalih divljih odlagališta te upoznavanje stanovnika općine Sapna, koji još uvijek nisu u obligaciono-pravnom odnosu sa javnim komunalnim preduzećem, o potrebi korištenja komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna, a zbog izbjegavanja eventualnih pravnih sankcija.

Komunalno-sanitarni inspektor vršit će inspekcijski nadzor nad provođenjem programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Sapna u 2016. godini i programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna u zimskom periodu 2015.-2016. godine.

U 2016. godine vršit će se i inpekcijski nadzor nad sprovođenjem i poduzimanjem mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama, zdravstvenim ustanovama te svim objektima u kojima se vrši prerada ili prodaja prehrambenih namirnica i predmeta opće upotrebe.

U skladu sa svojim nadležnostima, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove svoje programske aktivnosti usmjerit će na pripremu prijedloga, i njihovo dostavljanje Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, sljedećih akata:

U 1. tromjesečju 2016. godine
1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Sapna u 2016. godini.
2. Nacrt Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033. godina.
3. Nacrt Regulacionog plana za Industrijsko-poslovnu zonu I u Sapni za period 2015-2025. godina.
4. Nacrt Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu „Centar“ u Sapni za period 2015-2025. godina.

U 2. tromjesečju 2016. godine
1. Odluka o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda.
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vodosnabdijevanju.
3. Odluka o usvajanju Regulacionog plana za Industrijsko-poslovnu zonu I u Sapni za period 2015-2025. godina.
4. Odluka o provođenju Regulacionog plana za Industrijsko-poslovne zone I u Sapni za period 2015-2025. godina.
5. Odluka o usvajanju Regulacionog plana za Stambeno-poslovne zone „Centar“ u Sapni za period 2015-2025. godina.
6. Odluka o provođenju Regulacionog plana za Stambeno-poslovne zone „Centar“ u Sapni za period 2015-2025. godina.
7. Informacija o zimskom održavaju puteva na području općine Sapna.

U 3. tromjesečju 2016. godine
1. Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033. godina.
2. Odluka o provođenju Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033. godina.
3. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna.
4. Informacija o stanju putne, vodovodne i ostale infrastrukture na području općine Sapna.

U 4. tromjesečju 2016. godine
1. Odluka o gradskom građevinskom zemljištu.
2. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje.
3. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na području općine Sapna.
4. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanja krutim otpadom na prostoru općine Sapna.

VII.2. Služba za privredu, budžet i finansije

Prema članu 12. Odluke o organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“ br: 4/14),utvrđene su nadležnosti Službe za privredu, budžet i finansije.

U skladu sa tim nadležnostima u 2016 godini se planiraju sljedeće aktivnosti:

- Izrada i Nacrta odluke o budžetu za 2017. godinu,
- Izrada Nacrta odluke o izvršenju budžeta za 2017. godinu,
- Izrada Prijedloga odluke o budžetu za 2017. godinu
- Izrada Prijedloga odluke o izvršenju budžeta za 2017. godinu,
- Izrada Prijedloga odluke o rebalansu budžeta za 2016. godinu,
- Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za 2015. godinu,
- Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2016. godine,
- Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za drugi kvartal 2016. godine,
- Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za treći kvartal 2016. godine,
- Priprema i izrada izvještaja o radu Službe za 2015. godinu,
- Izrada plana rada službe za 2017. godinu,
- U oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva planira se:
- Informacija o planu proljetne sjetve,
- Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov)
- Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,
- Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna,
- Informacija o planu jesenje sjetve,
- Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti,
- Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sapna za 2015. godinu.

U oblasti preduzetništva planiraju se:
- Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna
- Plan kapitalnih investicija općine Sapna 2016-2020. godina
- Informacija o stanju preduzetništva na prostoru općine Sapna

Tekući-redovan rad u oblasti poljoprivrede

- Poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije, rješenja, potvrda i sl.,
- Organizovanje edukativnih sastanaka i predavanja za poljoprivredne proizvođače s prostora općine Sapna,
- Voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve,
- Raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi (pravovremeno obavještavnje, davanje instrukcija i pojašnjenja po osnovu pravilnika za ostvarivanje novčanih podrški),
- nastaviti registraciju poljoprivrednih gazdinstava te ažuriranje podataka u RPG i RK,
- Redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna,
- Sarađivati sa preduzećem Šume TK, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine,
- Sarađivati sa nadležnim kantonalnim i federalnim minstarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Sarađivati sa nevladinim organizacijama u domenu pobošanja stanja poljoprivredne proizvodnje;
- pripremanje aplikacija i zahtjeva za vodne akte i projekte vodoprivrede,
- Pratiti zakonske i podzakonske propise, te obavještavati korisnike i klijente o rokovima i uslovima ostvarivanja prava iz djelokruga rada službe (novčane podrške).
Tekući-redovan rad u oblasti poduzetništva
- Vođenje postupaka izdavanja odobrenja za osnivanja trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i zanatskih radnji kao i drugih postupaka iz oblasti poduzetništva po zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti,
- Izdavanje uvjerenja za uvoz i registraciju poljoprivrednih mašina te uvjerenja po raznim osnovama iz oblasti poduzetništva,
- Rad na ovjeri trgovačkih knjiga za trgovačke radnje,
- Rad na ovjeri cjenika i normativa za ugostiteljske radnje,
- Redovno ažuriranje baze podataka o privrednim subjektima,
- Provođenje konkursne procedure za dodjelu budžetskih sredstava iz granta „Potpora poduzetnicima“ ,
- Saradnja sa privrednim društvima i praćenje funkcionisanja privrednih društava (JP) čiji osnivač je općina Sapna,
- Saradnja sa preduzetnicima, Udruženjem privrednika i Udruženjem taksi prijevoznika,
- Praćenje javnih poziva i informisanje privrednih subjekata o javnim pozivima, programima i projektima razvoja privrede i preduzetništva,
- Kontinuirana saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za privredu, preduzetništvo, trgovinu, obrt, ugostiteljstvo i saobraćaj,
- Izrada Plana razmještaja i broja taksi stajališta na prostoru općine Sapna i dostava nadležnom kantonalnom ministarstvu na Saglasnost,
- Koordinacija i rad na projektu „Digitalni turistički BH itinerer“,
- Prisustvo stručnim sastancima, konferencijama i seminarima iz oblasti privrede i poduzetništva koje organizuju nadležna ministarstva, partnerske organizacije i Agencija za državnu službu ,
- Izrada odluka, informacija i dostava podataka iz nadležnosti referata za Općinsko vijeće i načelnika,
- Izrada Pravilnika o kriterijima dodjele novčanih sredstava iz granta „Potpora poduzetnicima, Pravilnika o o stvaranju ambijenta za privlačenje investicija na prostor općine Sapna, Pravilnika o organizaciji taksi prijevoza na prostoru općine Sapna,

Tekući-redovan rad u oblasti finansija

- Kontrola formalne i suštinske ispravnosti prispjele finansijske dokumentacije (računa) i njihova priprema za plaćanje,
- Evidentiranje pristiglih računa u knjigu ulaznih faktura KUF,
- Praćenje priliva i uplate sredstava po vrstama prihoda (namjenska sredstava ili redovan priliv poreskih i neporeskih sredstava) i izvještavanje općinskog Načelnika o prilivu i odlivu sredstava za svaki dan,
- Priprema naloga za plaćanje i plaćanje računa po nalogu općinskog Načelnika kod nadležne banke elektronskim putem ,
- Kontrola računske ispravnosti blagajničkih naloga i dnevnika blagajne ,
- Obračun dnevnica, putnih troškova, Ugovora o privrenenim i povremenim poslovima, kao i poreza i doprinosa na iste u skladu sa Zakonom,
- Vođenje analitičke evidencije obaveza usklađivanje iste sa knjigovodstvenom evidencijom i sedmično izvještavanje općinskog Načelnika o nastalim obavezama,
- Obračun plata, toplog obroka i drugih naknada za 2016.godinu,
- Izrada mjesečnih (MIP-1023) i godišnjih (GIP-1022) izvještaja o plaćama i dr. primanjima za uposlenike i lica angažovana izvan radnog odnosa i dostavljanje istih u poreznu upravu i Zavod za statistiku.
- Pored redovnih poslova , obavljam naplatu komunalne takse za rad na pijaci, kao i rad u komisijama općinskog Načelnika i općinskog vijeća,
- Vršenje naplata i isplata na blagajni od 01.01.do 31.12.2016 godine,
- Preuzimanje iz banke novčanih sredstva po čeku za jednokratne novčane pomoći od Ministarstva za BiZ TK,
- Vršenje naplate općinskih administrativnih taksi u toku 2016.godine.

Vršenje isplata:

- Jednokratnih novčanih pomoći od Ministarstva za boračka pitanja demobilisanim borcima i šehidskim porodicama za dženaze,
- Isplate jednokratnih novčanih pomoći od Načelnika općine,
- Isplata dnevnica i putnih troškova,
- Sve druge isplate koje budu za isplatu na blagajni općine Sapna,
- Zaključivanje blagajne na kraju radnog vremena,
- Obračun plata za bolovanja preko 42 dana za radnike koji su u određenom mjesecu na bolovanju,
- Polog novčanih sredstava na banku sedmično i po potrebi,
- Izrada godišnjeg izvještaja iz oblasti nadležnosti referenta.

Knjiženje i kontiranje poslovnih promjena u knjigovodstvu i to:

- ulaznih faktura,
- izvoda budžeta,
- izvoda investicija,
- izvodi eksproprijacije,
- izvodi CZ,
- devizni izvodi,
- izvodi skloništa,
- knjiženje glavne blagajne tj. naloga isplate/uplate provesti kroz glavnu knjigu,
- kontiranje i knjiženje 12 plata za zaposlenike organa uprave kao i sva dodatna primanja vijećnika i spoljnih saradnika razne ugovore o povremenim i privremenim poslovima i takođe provođenje knjigovodstvenog stanja kroz glavnu knjigu,
- fakturisanje izlaznih faktura za zakup zemljišta prema kupcima, provođenje kroz knjigu KIF-a i takođe kontiranje, knjiženje i sprovođenjei kroz glavnu knjigu ,
- knjiženje faktura bolovanja,
- Popunjavanje obrasca B-3 svakog mjeseca i slanje prema Ministarstvu za finansije,
- Usklađivanje kartica dobavljača i kupaca i sravnjavanje kartica sa dobavljačima i kupcima.
- Vršenje arhiviranja i kontrole salda blagajne, salda žiro-računa, salda prelaznih računa, salda kupaca i dobavljača i analitičkih konta.
- Za sva knjiženja u 2016 godini otvoriti naloge za knjiženje
- Vršenje administrativno tehničkih poslova vezanih za računovodstvo i finansije i druge poslove koje su u nadležnost fakturisanje izlaznih faktura za zakup zemljišta prema kupcima, provođenje kroz knjigu KIF-a i takođe kontiranje, knjiženje i provođenje kroz glavnu knjigu ,
- knjiženje faktura bolovanja,
- Popunjavanje obrasca B-3 svakog mjeseca i slanje prema Ministarstvu za finansije,
- Usklađivatnje kartice dobavljača i kupaca i sravnjavati kartice sa dobavljačima i kupcima,
- Vršenje arhiviranja i kontrole salda blagajne, salda žiro-računa, salda prelaznih računa, salda kupaca i dobavljača i analitičkih konta,
- Za sva knjiženja u 2016. godini otvaranje naloga za knjiženje
- Vršenje administrativno - tehničkih poslova vezanih za računovodstvo i finansije i drugih poslova koje su u nadležnosti referata.

Tekući-redovan rad u oblasti Budžeta i javnih nabavki

- Izrada obrazaca br. 3 koji se šalje do 05. u mjesecu za protekli mjesec,
- Dostavljanje kvartalnih izvještaja za period: od 01.01.-30.03.; 01.01.-30.06.; 01.01.-30.09. općinskom vijeću i kantonalnom ministarstvu finanasija u roku od 20. dana po isteku obračunskog perioda a za period od 01.01.-31.12. do 5. 03. tekuće godine,
- Usklađivanje popisnih lista sa knjigovodstvenim stanjem,
- Kontrola kartica rashoda i prihoda za sastavljanje godišnjeg izvještaja završnog računa,
- Izrada godišnjeg izvještaja za 2015. godinu iz svoje oblasti,
- Dostava obrazaca završnog računa kantonalnom ministarstvu finansija do 05. 03. i općinskom vijeću do 31.03. za prethodnu godinu,
- Sastavljanje konsolidovani obrazaca završnog računa za 2015. godinu,
- Praćenje i izvještavanje o mjesećnim prihodima sa uporedbom stanja iz 2015. godine načelnika općine,
- Kontrola i analiza ostvarenja plana prihoda u odnosu na plan za 2015. godinu,
- Praćenje Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu,
- Kontrola i analiza ostvarenja plana rashoda u odnosu na plan za 2015. godinu,
- U mjesecu augustu 2016. godine priprema potrebna uputstva i dostavu zahtjeva za izradu budžeta za 2017. godinu,
- U septembru mjesecu Pripreme za izradu nacrta budžeta za 2017. godinu,
- Po potrebi priprema Odluke o izmjeni i dopuni budžeta za 2016. godinu,
- Organizacija i koordiniranje poslova u vezi javnih nabavki roba, vršenja usluga i izvođenja radova,
- Prisustvo seminarima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja,
- Kontrola i knjiženje finansijskih dokumenata za mjesne zajednice,
- Priprema godišnjih izvještaja za mjesne zajednice,
- Izrada pregleda finansiranja projekata.

Tekući-redovan rad u oblasti planiranje lokalnog razvoja

- Praćenje realizacije Strategije razvoja općine Sapna 2014.-20120. godina, rukovođenje akcionim planiranjem za provođenje strategije i projekata,
- Vršenje pripreme i izrada operativnih planova za realizaciju strateških planova općine,
- Koordiniranje i realizacija projekata strateškog razvoja, monitoring, evidencija i izvještavanje,
- Preduzimanje aktivnosti za stvaranje ambijenta za brži privredni razvoj kroz prikupljanje i pružanje adekvatnih informacija i stručnu pomoć poduzetnicima i zainteresovanim stranama kao i pomoć u realizaciji pojedinačnih razvojnih projekata,
- Vršenje pripreme planova i projekata infrastrukture, priprema podlogu za pokretanje investicija izradi projekata, tendera, predmjera, projektnih zadataka,
- Stvaranje preduslova za pokretanje investicione inicijative,
- Učešće u izvještavanju o završenoj investiciji, primopredaji investicije i praćenje u fazi eksploatacije,
- Na osnovu monitoringa sagledati mogućnosti unapređenja mjera za provođenje strategije razvoja,
- Utvrđivanje prioritetnih projekata i priprema za njihovu realizaciju,
- Saradnja i razmjena informacije sa drugim općinama, regionalnim i državnim tijelima u vezi sa strategijom razvoja Općine,
- Kontinuirano praćenje svih mogućnosti povoljnog finansiranja projekata,
- Stvaranje preduslova za jačanje mreže lokalnih kapaciteta za projektno finansiranje,
- Pružanje informacija i stručne pomoći učesnicima u projektima sa područja općine Sapna za projektno finansiranje,

Prijedlog materijala koji bi se razmatrali na sjednicama Općinskog vijeća po kvartalima:

U 1. tromjesečju 2016. godine
1. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za 2015. godinu
2. Informacija o planu proljetne sjetve
3. Plan kapitalnih investicija općine Sapna 2016-2020. godina
4. Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna

U 2. tromjesečju 2016. godine
1. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2016. godine
2. Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti
3. Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sapna za 2015. godinu
4. Informacija o stanju preduzetništva na prostoru općine Sapna

U 3. tromjesečju 2016. godine
1. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za drugi kvartal 2016. godine
2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov)
3. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,
4. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna.

U 4. tromjesečju 2016. godine
1. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za treći kvartal 2016. godine
2. Izrada i Nacrta odluke o budžetu za 2017. godinu,
3. Izrada Nacrta odluke o izvršenju budžeta za 2017. godinu,
4. Izrada Prijedloga odluke o budžetu za 2017. Godinu
5. Izrada Prijedloga odluke o izvršenju budžeta za 2017. godinu,
6. Izrada Prijedloga odluke o rebalansu budžeta za 2016. godinu
7. Informacija o planu jesenje sjetve
8. Informacija o provođenju Strategije razvoja u 2016. godini.

VII.3. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja će u 2016. godini izvršavati redovne aktivnosti i zadatke u okviru svoje nadležnosti, a koje su definisane zakonima, podzakonskim propisima i ostalim aktima.

U oblasti branilačko-invalidske zaštite, Služba će obavljati sljedeće aktivnosti:
- Vršenje obračuna mjesečnih novčanih primanja korisnika branilačko invalidske zaštite te knjiženje izvršenih isplata,
- Ažuriranje podataka u jedinstveni integracioni sistem korisnika branilačko-invalidske zaštite i unos promjena visine primanja,
- Vršenje obustava mjesečnih primanja na zahtjev korisnika i po službenoj dužnosti,
- Izrada spiskova za isplatu mjesečnih primanja korisnika branilačko-invalidske zaštite,
- Dostava potrebnih podataka Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Ministarstvu za boračka pitanja TK-a u vezi sa isplatama naknada branilačko-invalidske zaštite,
- Izrada tabelarnih prikaza sa brojčanim stanjem korisnika po vrstama primanja, te odlaganje i arhiviranje iskontrolisane dokumentacije,
- Praćenje propisa iz oblasti finansija i knjigovodstva te pravilna primjena istih u oblasti branilačko-invalidske zaštite,
- Izdavanje Uvjerenja iz službene evidencije za korisnike branilačko- invalidske zaštite,
- Vođenje upravnih postupaka po zahtjevima i po službenoj dužnosti po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/04, 56/05, i 70/07), Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/92, 6/94, i 13/94), Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/05), i Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 prečišćeni tekst i 5/14), (utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta, postupci o pravu na porodičnu invalidninu, JNP za socijalne potrebe, JNP za nadoknadu troškova nabavke obaveznih udžbenika za osnovno obrazovanje, JNP za nadoknadu troškova dženaze/sahrane pripadnika braniteljske populacije, nadoknadu troškova putovanja u vezi sa liječenjem, nadoknadu troškova izrade nišana/nadgrobnih spomenika poginulih branitelja, JNP za nabavku lijekova, ostvarivanje prava na nabavku ortotskoprotetskih pomagala, ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje, ostvarivanje prava na premiju zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje prava na nabavku sanitetsko-higijenskog materijala za paraplegičare, ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i dr.),
- Praćenje socijalno-statusnog stanja branilačke populacije te na osnovu neposrednog uvida, sačinjavanje socijalnih anamneza po zahtjevima za ostvarivanje pojedinih prava propisanih zakonima koji regulišu prava branilačke populacije,
- Saradnja sa Centrom za socijalni rad, javnim zdravstvenim organizacijama, praćenje i evidentiranje promjena na socijalnom planu branilačke populacije,
- Saradnja sa boračkim organizacijama i obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine,
- Kompletiranje i obrada zahtjeva po kojima u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 prečišćeni tekst i 5/14) u prvostepenom postupku rješava Ministarstvo za boračka pitanja,
- Pružanje pomoći, davanje upustava i druge aktivnosti pri pribavljanju dokumentacije za prijave na Javne konkurse za pomoć u liječenju, pomoć u rješavanju stambenih potreba, te stipendije za učenike i studente koje objavljuju viši nivoi vlasti,
- Izvršavanje uplata novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica te praćenje namjenskog utroška istih od strane korisnika,
- Obavljanje operativno-tehničkih poslova u vezi sa pripremanjem i izradom izvještaja, informacija i svih drugih materijala iz djelokruga rada Službe,
- Izrada spiskova korisnika jednokratne novčane pomoći namjenjene dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, sačinjavanje spiskova i podjela markica premije zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu i mjesečnih spiskova korisnika obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- Sačinjavanje povratnih informacija za sve novčane uplate po ostvarenim pravima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 i 5/14).

U oblasti matičnih knjiga, Služba će obavljati sljedeće aktivnosti:
- Vođenje matičnih knjiga o ličnim stanjima građana (matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih),
- Realizacija rješenja policijskih organa, sudskih presuda i rješenja drugih nadležnih organa u vezi sa matičnom evidencijom građana,
- Sklapanje brakova i izvršavanje upisa zaključenja, razvoda, poništenja brakova i oglašavanja braka nepostojećim u MKV,
- Vršenje upisa, ispravki i naknadnih upisa u matičnim knjigama,
- Unos novih podataka iz matičnih knjiga i nastalih promjena u elektronsku jedinstvenu bazu matične evidencije,
- Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja na osnovu podataka u matičnim knjigama,
- Čuvanje izvornih matičnih knjiga i saradnja sa nadležnim policijskim organom u vezi sa matičnom evidencijom građana,
- Vršenje prepisa matičnih knjiga,
- Vođenje registara matičnih knjiga,
- Davanje pojašnjenja građanima vezanih za matičnu evidenciju,
- Saradnja sa organima čiji su poslovi vezani za upise u MK,

Izborni proces:
- Pružanje tehničke pomoći općinskoj izbornoj komisiji u određivanju biračkih mjesta na teritoriji osnovne izborne jedinice i raspoređivanju birača po biračkim mjestima, ažuriranje podataka o biračkim mjestima i promjenama biračke opcije u skladu sa aktima Centralne izborne komisije BiH,
- Vođenje evidencije o svim naseljenim mjestima i nazivima svih ulica na teritoriji općine te obavljanje poslova iz nadležnosti Centra za birački spisak u skladu sa Uputstvom o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački spisak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/06) i Odluke općinskog načelnika o uspostavljanju Centra za birački spisak općine Sapna,
- Vršenje elektronskog unosa i obrada podataka te unos i obrada rezultata izbora za sve nivoe vlasti u BiH za osnovnu izbornu jedinicu,
- Vršenje elektronske obrade podataka imenovanih biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici.

Ostali poslovi iz nadležnosti Službe:

- Pomoć mjesnim zajednicama u njihovoj organizaciji, praćenje rada MZ, pospješivanje odnosa MZ
- Praćenje stanja i predlaganje mjera iz oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, sporta i kulture,
- Saradnja sa sportskim organizacijama i savezima kao i organizacijama i institucijama iz oblasti kulture,
- Sačinjavanje informacija i izvještaja o obavljenim poslovima, stanju i mjerama za poboljšanje stanja u oblastima iz nadležnosti službe,
- Ovjera potpisa, prepisa, rukopisa i fotokopija,
- Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi i ne vodi službena evidencija, uvjerenja o porodičnom stanju i uvjerenja o izdržavanju za radnike zaposlene u inostranstvu i potvrda o životu,
- Vođenje matične evidencije zaposlenih u općinskim službama,
- Kompletiranje i ažuriranje personalnih dosijea službenika, namještenika i nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti općine Sapna, te saradnja sa zavodima PIO-a i ZO,
- Izdavanje radnih knjižica po zahtjevima stranaka,
- Obrada podataka za obračun plaća, toplog obroka i naknade za prijevoz,
- Primjenivanje i osiguravanje zakonskih i drugih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu,
- Davanje informacija građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanja obaveza kod općinskih službi,
- Obavljanje poslova iz djelokruga Pisarnice organa uprave općine: vođenje upisnika prvostepenih predmeta i akata (UP-I), drugostepenih predmeta i akata (UP-II), djelovodnika predmeta i akata, popisa akata, interne dostavne knjige, knjige za osobnu poštu, knjige primljenih računa i knjige za službena glasila,
- Otpremanje pošte (kovertiranje) i pakovanje, zavođenje u PTT knjigu,
- Postupci po ZOSPI-ju,
- Odlaganje arhiviranih predmeta u arhivske fascikle, te odlaganje po godinama i grupama u skladu sa zakonskim i drugim propisima,
- Vođenje arhivske knjige,
- Evidentiranje registraturnih jedinica,
- Poduzimanje odgovarajućih mjera za osiguranje prostorija za smještaj i čuvanje registraturne i arhivske građe i arhivskog materijala u skladu sa Zakonom i općim aktima,
- Vođenje uredne evidencije u predmetima,
- Omogućavanje korištenje arhivske građe u skladu sa odredbama Zakona, Uredbom i drugim propisima i općim aktima,
- Vršenje prepisa arhivske i registraturne građe te arhivske knjige i dostavljanje iste nadležnom arhivu,
- Primjenjivanje propisanih mjera protupožarne i druge zaštite u arhivu.

Izrada normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće:

U 1. tromjesečju 2016. godine
- Odluka o općinskim administrativnim taksama
- Izrada Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini,
- Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2015. godinu,
- Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2015. godinu,
- Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2015. godinu.

U 2. tromjesečju 2016. godine
- Odluka o određivanju granica naseljenih mjesta na području općine Sapna,
- Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2015. godinu,
- Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih,
- Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2015. godinu,
- Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.

U 3. tromjesečju 2016. godine
- Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna,
- Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu,
- Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

U 4. tromjesečju 2016. godine
- Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske 2015/2016. godine,
- Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2015/2016. godine,
- Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ Sapna i u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2015/2016. godini,
- Informacija o stanju matičnih knjiga i
- Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna.

Obavljanje svih drugih poslova i zadataka proisteklih iz zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada Službe.

VII.4. Služba civilne zaštite

Program rada Službe civilne zaštite zasniva se na važećim zakonskim odredbama: Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK",broj 10/08), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 1/12), Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 35/05), podzakonskim aktima donijetim na osnovu navedenih zakona, kao i Procjene ugroženosti općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sapna za period 2012-2016. godina, Plan zaštite i spašavanja općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća za period 2012-2016. Procjene ugroženost od požara općine Sapna, Plana zaštite od požara općine Sapna i drugih važećih dokumenata značajni za oblast zaštite i spašavanja.

Programom rada se osigurava neprekidan planski proces koji će omogućiti realizaciju ciljeva Općine Sapna i Službe civilne zaštite, a koji se odnosi na:

- pripreme i predlaganje propisa iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
- redovno ažuriranje planskih dokumenata (Procjene ugroženosti općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sapna za period 2012-2016. godina, Plana zaštite i spašavanja općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća za period 2012-2016., Procjene ugroženosti od požara općine Sapna, Plana zaštite od požara općine Sapna i drugih važećih dokumenata značajnih za oblast zaštite i spašavanja),
- praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području općine i preduzimanje pravilne, stručne, efikasne i blagovremene primjene zakona i drugih propisa i akata,
- koordinaciju sa FUCZ i KUCZ Tuzla u provedbi poslova mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od neeksplodiranih minskoeksplozivnih ubojnih sredstava,
- koordinaciju sa Uredom BH MAC-a, predlaganje i praćenje projekata deminiranja, tehničkog izviđanja i trajnog obilježavanja rizičnih površina od mina na području općine,
- prikupljanje prijavljenih podataka o kontaminiranim površinama od mina, obrada podataka i kandidovanje projekata za obilježavanje i deminiranja nadležnim institucijama,
- apliciranje na sredstva viših nivoa vlasti, međunarodnih institucija, domaćih i stranih donatora na sredstva za organizovanje i provođenje preventivnih i operativnih mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća (deminiranja, sanaciju klizišta, opremanje struktura civilne zaštite i druge projekte),
- iniciranje projekata deminiranja raspoloživim sredstvima općine i sufinansiranjem viših nivoa vlasti i donatora (zavisno od visine sredstava mogu se upotrijebiti za slijedeće gotove projekte: Kovačevići-Brijeg 1A, Hanđelići, Izvor-Stijena-Stražba-Pećina 5, Hanđelići-Stražve Nikolića Vratnice, Skakovica-Barovac, Skakovica-Stolice, Skakovica-Suha česma-Dolovi, Prelovina 9, Sapna-Vratnice, Skakovica-Tomanića kosa-Dolovi, Skakovica-Tomanića kosa-Spasovine, Skakovica-Kikovi- Kose, Skakovica-Kikovi, Skakovica-Vratnice, Skakovica-Spasovine-Kose, Skakovica-Suha česma,
- organiziranje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja, kao i organiziranje i provođenje poslova zaštite od požara i vatrogastva,
- vođenje propisanih evidencija,
- izvršenje tehničkih poslova potrebnih za rad Općinskog štaba civilne zaštite,
- koordinaciju i pomoć mjesnim zajednicama, preduzećima i drugim pravnim licima u organizovanju i planiranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
- prikupljanje informacija o stanju na području Općine, te redovno izvještavanje nadležnih organa i građana,
- praćenje klimatskih prilika na području općine Sapna ( praćenje vodostaja rijeka, snježnog pokrivača, provjera sistema uzbunjivanja i druge aktivnost),
- popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i MTS-om, predlaganje planova i programa obuke struktura CZ, kao i ostvarivanje saradnje sa Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sapna, vijećima mjesnih zajednica, preduzećima i drugim ustanovama i pravnim licima,
- izrada normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti službe za Općinskog načelnika,
- izrada godišnjg plana korištenja sredstava posebne naknade za 2016. Godinu,
- izrada odluke o organizovanju službi zaštite i spašavanja,
- izrada odluke o formiranju štabova i povjerenika civilne zaštite po mjesnim zajednicama.

Izrada normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti službe za Općinsko vijeće i to:

U 1. tromjesečju 2016. godine
1. izrada Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
2. Izrada Informacije o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a.

U 2. tromjesečju 2016. godine
1. Izrada Informacije o stanju zaštite od požara.

U 3. tromjesečju 2016. godine
1. izrada Informacije o stanju klizišta.
Obavljanje svih drugih poslova i zadataka proisteklih iz zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada službe.

VIII ZAVRŠNI DIO

Realizacija ovog Programa uslovljena je raznim efektorima, a posebno teškom ekonomskom i socijalnom situacijom u BiH, nestabilnih političkih klima, kao i nestabilno tržište, našto naravno vrlo malo ima uticaja lokalna zajednica.
Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti u 2016.godini potrebna su finansijska sredstva koja se neće moći obezbjediti bez učešća viših nivoa vlasti.
Stoga će nadležne službe redovno pratiti aktivnosti viših organa vlasti u Kantonima i Federaciji i podnositi zahtjeve i aplikacije za angažovanje sredstava od viših organa.

Pored planiranih poslova u 2016.godini, Općinski načelnik i Općinske službe će realizovati i ostale aktivnosti i zadatke za kojim se ukaže potreba , a koja su u nadležnosti ovih organa.

Ovaj Program rada Općinskog načelnika i Službi za ostaje otvoren za sve prijedloge i inicijative, tako da se prihvataju određene izmjene i dopune u toku njegove realizacije.

Rokove za realizaciju navedenih zadataka dužni su odrediti pomoćnici Općinskog načelnika.

Za neposrednu raalizaciju ovog Programa su zaduženi , Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, državni službenici i namještenici.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                    
Tuzlanski kanton
Općina Sapna                                                                                
Općinski načelnik

Broj: 01-05-19/16                                                                                                                                              Općinski načelnik 
Datum; 05.01.2016.godine                                                                                                                        Ismet Omerović, dipl.ing.maš. s.r.

X. OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

 

 

1.Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije

 

Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima, će:

- poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije;

- dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2010.godine;

- voditi aktivnosti na digitalizaciji geodetske dokumentacije;

- voditi aktivnosti na praćenju izrade geodetske mreže na prostoru općine Sapna;

- redovno voditi aktivnosti na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije;

- dovršiti upravne postupke pokrenute po zahtjevima investitora za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina;

- voditi aktivnosti oko izrade prostornog plana općine,

- sprovoditi šire aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta te na uređenju zelenih površina i izradi cvijetnih aranžmana;

- raditi na zaštiti okolice i sprječavanju nastajanja divljih deponija;

- rješavati imovinsko-pravne odnose pri realizaciji projekata u 2010.godini;

- u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom u sklopu akcije čišćenja i uređenja prostora Tuzlasnkog kantona voditi aktivnosti na čišćenju i uređenju prostora općine Sapna;

- raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva;

- servisirati usluge preduzetnicima,

- vršiti redovne aktivnosti na održavanju putne mreže;

- pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;

- organizovati sastanke sa poduzetnicima s prostora općine Sapna u cilju sagledavanja stanja u oblasti privrede i iznalaženje mogućnosti za stvaranje ambijenta za rad poduzetnika;

- voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve;

- raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;

- vršiti registraciju gazdinstava;

- redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna;

- sarađivati sa preduzećem Šume Tuzlanskog kantona, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju zajednice sa centrom općine bili prohodni;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost regionalnih puteva na prostoru općine Sapna i o stanju prohodnosti obavještavati nadležnu Kantonalnu direkciju za puteve;

- sarađivati sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

- pratiti stanje povratka izbjeglica,

- realizovati programe za povratak u saradnji sa državnim, federalnim i kantonalnim organima,

- vršiti inspekcijski nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti,

- vršiti naplate budžetskih prihoda po općinskim odlukama iz domena službe,

- pratiti provođenje budžeta i vršiti sve finansijske transakcije u ime općine,

- pripremiti budžet općine za 2012. godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za 2010. godinu,

- pratiti realizaciju projekata koje finansira ili sufinansira općina,

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u 2010.godini,

2. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za poslovnu zonu,

3. Prijedlog odluke o auto-taksi prijevozu,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2010.godinu,

5. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna,

6. Prijedlog plana rada službe za općinskog načelnika,

7. Prijedlog plana rada službe za općinsko vijeće,

8. Izvještaj o radu službe za 2010. godinu.

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Sapna;

2. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište u 2011. godini,

3. Informacija o stanju putne, vodovodne i komunalne infrastrukture na području općine Sapna,

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za gradnju na lokalitetu sušara u centru općine,

5. Prijedlog odluke o dodjeli zemljišta radi gradnje,

6. Program raspodjele planiranih sredstava u budžetu općine Sapna za 2011. godinu (poljoprivreda),

7. Informacija o planu proljetne sjetve.

8. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Kalesija – za područje općine Sapna.

 

Treće tromjesečje 2011.godine

1. Izvještaj o održavanju vodovoda na području općine Sapna u 2010. godini,

2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstvo-stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov),

3. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvo polugodište 2011.godine,

5. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011.godine

1. Odluka o usvajanju budžeta za 2012.godinu,

2. Odluka o provođenju budžeta za 2012. godinu,

3. Informacija o planu jesenje sjetve,

4. Informacija o stanju katastra,

5. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa općinskog i viših nivoa vlasti,

6. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje,

7. Javna rasprava o prostornom planu općine Sapna,

8. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostoru općine Sapna,

9. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanju krutim otpadom na prostoru općine Sapna,

10. Informacija o radu pijace u 2011. godini.

 

 

2. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

U skladu sa zakonima, Statutom općine i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, će:

- voditi upravne postupke za ostvarivanje prava na porodičnu i ličnu invalidninu i dopunskih prava pripadnika branilačke populacije;

- vršiti obračun i knjiženja isplata invalidnina;

- provoditi aktivnosti po raspisanom Konkursu za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za 2011.godinu;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa i dodjele stipendija učenicima i studentima za tekuću godinu, te iste dostavljati na rješavanje Komisiji ministarstva za boračka pitanja TK;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj školskoj 2010/2011. godini;

- sarađivati sa osnovnom i srednjom školom u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za obrazovanje učenika;

- predlagati mjere koje će podsticati aktivnosti škola čiji će cilj biti da obezbjede čvršće povezivanje tih škola sa sredinom u kojoj djeluju;

- sarađivati sa JZU Dom zdravlja Sapna a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za unapređenja zdravstvene zaštite;

- sarađivati sa Crvenim križom općine Sapna oko organizovanja i provođenja akcije dobrovoljnog darivanja krvi na prostoru općine;

- sarađivati sa sportskim udruženjima općine Sapna vezano za organizovanje sportskih manifestacijija u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru općine;

- u saradnji sa sportskim udruženjima raditi na razvoju sporta;

- pružati pomoć u radu i aktivnostima nevladinih organizacija koje rade na prostoru općine;

- raditi na potpunoj implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama;

- sarađivati sa institucijama i ustanovama u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za građane općine;

- sarađivati sa Službom za zapošljavanje TK-a, biro Sapna u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga nezaposlenim licima;

- voditi postupke upisa u matične knjige;

- unositi podataka iz matičnih knjiga u program matične evidencije;

- vršiti provjere i potvrđivanje podataka kroz bazu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka;

- obavljati poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;

- izdavati radnih knjižica;

- voditi arhivsku knjigu, sređivati arhivu, te istu predavati Arhivu TK-a;

- raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;

- voditi djelovodnik predmeta i akata;

- u saradnji sa udruženjima-organizacima organizovati obilježavanje godišnjica značajnih datuma;

- pratiti Zakone i druge propise i izrađivati druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim Zakonima i drugim propisima i

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za više nivoe vlasti, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini,

2. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2010. godinu,

3. Izvještaj o radu JZU i Upravnog odbora Dom zdravlja Sapna za 2010. godinu,

4. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2010. godinu,

5. Izvještaj o radu JU Upravnog odbora i Centra za socijalni rad Sapna za 2010. godinu,

6. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2010. godinu,

7. Izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2010. godinu,

8. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2010. godinu,

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2010.godinu,

2. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna,

3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih.

4. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačo-invalidske zaštite za 2010.godinu.

 

Treće tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o broju i socijalno-materijalnom položaju penzionera na području općine Sapna,

2. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi,

3. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna,

4. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu,

5. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske

2010/2011.godine,

2. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2010/2011.godine,

3. Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ “Sapna” u školskoj 2011/2012.godini,

4. Informacija o upisu učenika u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2011/2012.godini,

5. Informacija o stanju matičnjih knjiga i

6. Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica šehida i demobilisanih branilaca u 2011.godini.

 

 

 

3. Općinska služba za civilnu zaštitu

 

Osim poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu će davati:

1. Informacije o mjerama zaštite i spašavanja od NUS-a i MES-a u periodu do 31.03.2011.godine.

2. Informaciju o saniranju klizišta u periodu do 30.06.2011.godine.

3. Informaciju o deminiranim površinama u peridou do 30.09.2011.godine.

4. Informaciju o zaraznim bolestima u toku 2011.godine.

5. Informaciju o požarima u 2011.godini.

 

Pored planiranih poslova, tokom 2011.godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna.