Main menu

Na osnovu člana VI/6 stav 1. tačka d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08), odredbama člana 98. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05), odredbama člana 13. i 15. Zakona principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i člana 41. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07,8/09 i 3/12), Općinski načelnik općine Sapna, donosi


PROGRAM RADA 
Općinskog načelnika za 2018. godinu

I UVODNI DIO

Programom rada Općinskog načelnika za 2018.godinu utvrđuju se osnovni pravci djelovanja, Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu, propisani Ustavom, Zakonom, Statutom općine i drugim provedbenim propisima donesenim na osnovu Zakona.

Program se zasniva na procjenama do kojih se došlo analizom ostvarenih rezultata u dosadašnjem radu, planiranom Budžetu općine za 2018. godinu i drugim važnim strateškim dokumentima općine Sapna.

Obzirom da su u 2017. godini postignuti zapaženi rezultate na rješavanju infrastrukturnih i drugih projekata, taj trend će se nastaviti i u 2018.godini.

Veoma važne aktivnosti planirane u 2018. godini su: pristupanje izradi Plana upravljanja otpadom na području Općine Sapna za period 2018-2023. godine, zatim nastavak obnove premjera u KO Međeđa i realizacija Projekta harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige u KO Sapna, a čiji cilj je usklađivanje svih podataka o posjedu i vlasništvu parcela i objekata, kao jednog od preduvjeta za lakše i jednostavnije raspolaganje imovinom te otvaranje novih zemljišnih knjiga.

Kao posebno treba istaknuti pružanje pomoći u rješavanju problema funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač općina Sapna, te posebnu pažnju moramo usmjeriti u vezi pitanja funkcionisanja JKP „Sapna“ do.o. Sapna i JP „Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik, kao preduzeća od posebnog interesa za Općinu, obzirom da je komunalna djelatnost od posebnog interesa za sve građane općine Sapna.

Obzirom na činjenicu da je Program rada po svom karakteru planski akt koji u najvećoj mjeri planira sve aktivnosti koje će se realizovati u 2018. godini, a sva realizacija zavisi od objektivnih okolnosti koje budu prisutne u datom trenutku.

Ovim Programom u najvećoj mogućoj mjeri aktivnosti moraju biti usmjerene kroz aktivan rad Službi u organu uprave općine Sapna usmjerenih na maksimalan angažman za ostvarivanje prihoda u budžetu općine.

Kako se i dalje nastavlja trend smanjenja budžetskih prihoda potrebna je u najvećoj mogućoj mjeri finansijska disciplina praćena racionalnom potrošnjom svih budžetskih korisnika, na koji način bih stvorili uštede i povećali sredstva za projekte infrastrukture u ovom planskom periodu.

II FUKNCIONISANJE OPĆINSKE UPRAVE

Stalni zadatak Općinskog načelnika i Općinskih službi je iznalaženje načina za što bolje funkcionisanje Općinske uprave koja će omogućiti i servisirati osnovne potrebe građana na način da se njihovi pojedinačni zahtjevi rješavaju stručno i profesionalno u zakonski propisanim rokovima.

U tom cilju će se u 2018.godini uskladiti sa Zakonom svi podzakonski akti koji omogućuju što efikasniju upravu prilagođenu potrebama građana i poslovnih subjekata.

Isto tako će se nastaviti sa stručnim usavršavanjem državnih službenika i namještenika , na poboljšanju transparentnosti i protoku informacija unutar administracije i prema građanima i poslovnim subjektima.

Nastavit će se u stvaranju uslova za podizanje finansijske discipline na veći nivo, te iznalaziti sve moguće načine za stabilizaciju finansijskog stanja u upravi.

III LOKALNI RAZVOJ I PRIVREDA

Kontinuiran rad na iznalaženju potencijalnih investitora koji su spremni ulagati i otvarati radna mjesta na području naše općine što će unaprijediti kvalitet življenja i ostanka na ovim prostorima.

IV KOMUNALNE DJELATNOSTI

U skladu sa Programom aktivnosti nadležne Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove, u cilju što kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja komunalnih djelatnosti na području naše općine raditi na uspostavljanju što bolje saradnje između Općinske službe i JKP „Sapna“ iz Sapne.
U planskom periodu zajedničke aktivnosti kako službe tako i JKP će biti usmjerene na što čistiju životnu okolinu, eliminisanje divljih deponija, te povećanjem broja korisnika komunalnih usluga.
Pored navedenih aktivnosti u ovoj oblasti ima se nastaviti sa organizacijom rada JKP, održavanju puteva i drugih aktivnosti iz oblasti zajedničke komunalne djelatnosti.

V DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Zdravstvo

U oblasti zdravstva u toku 2017. godine vršeno je utvrđivanje broj lica koja nisu osigurana ni po kom osnovu i rješavanja navedenog problema što će se nastaviti i u 2018. godini.
Putem upravljačke strukture Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna u 2018.godinu, raditi na poboljšanju zdravstvenih usluga.
U cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata na nivou lokalne samouprave kroz poboljšanje zdravstvenih usluga i uskladjivanje istih sa zahtjevima i potrebama naših građana odnosno u cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou općine formirati Zdravstveni savjet.

2. Obrazovanje , sport, kultura, mladi, NVO sektor, informisanje i odnosi sa javnošću

2.1. Obrazovanje

U oblasti obrazovanja nadležna služba će pratiti rad i podržavati sve aktivnosti koje kroz svoje programe rada provode javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Podržati nastavak programa i aktivnosti kojim se djeca predškolske dobi pripremaju za lakšu uključenost i početak školovanja.

2.2. Sport

Obzirom da je u 2017. godini uz pomoć općine Sapna aktiviran rad fudbalskog kluba „Sapna“ kao i da je na našem području počela sa radom škola fudbala za mlađe uzraste „Bambi“ nastavit će se podrška razvoju sportskih aktivnosti na području općine Sapna.
U tom cilju će se u skladu sa raspoloživim mogućnostima podržavati sportski klubovi i sportske aktivnosti koje se tradicionolano održavaju povodom obilježavanja značajnih datuma Općine.
Nastaviti na iznalaženju sredstava za nastavak izgradnje Sportske dvorane.
Oživljavanje i ostalih sportskih sklubova, formiranje sportskog saveza općine Sapna.

2.3. Kultura

U narednom periodu Općina će nastaviti podržavati kulturna stvaralaštva i kulturne manifestacije koje se održavaju na području općine Sapna.
Nadležna služba za društvene djelatnosti će kroz određen nadzor raditi na zaštiti istorijskih obilježja (stećci), spomen obilježja iz novijeg doba.

2.4. Mladi i NVO sektor

U 2018. godini nastaviti podržavati udruženja koja okupljaju mlade i održavanje manifestacija za omladinu.
Nastaviti sa aktivnostima oko unapređenja partnerskih odnosa između lokalne vlasti i civilnog društva, NVO sektora i humanitarnih organizacija.
U cilju sticanja radnog iskustva i polaganja stručnog ispita podržati malde visoko obrazovane kadrove u obavljanju pripravničkog i volonterskog staža, radi lakšeg zapošljavanja u oblastima za koje se se školovali.

2.5.Informisanje i odnosi sa javnošću

Omogućiti sveobuhvatno i kontinuirano informisanje građana o aktivnostima na području Općine, Općinskog načelnika, Općinskih službi i Općinskog vijeća putem općinske web stanice, te kontnuirane i intezivne saradnja sa sredstvima javnog informisanja i web portalima te putem biltena i afiša.

VI KAPITALNI PROJEKTI I INFRASTRUKTURA

Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu općine Sapna za 2018.godinu i sredstava od viših nivoa vlasti u 2018. godini planira se realizacija slijedećih kapitalnih projekata i infrastrukture:

1. Nastavak izgradnje regulacije riječnog korita Sapna,
2. Nastavak izgradnje sportske dvorane,
3. Početak radova - Implementacija Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara u BiH,
4. Sanacija objekata uništenih i oštećenih u vrijeme prirodne nesreće,
5. Nastavak rekontrukcije lokalnog puta Sapna-Mramorovi, dionica Međeđa (R.Gora) -Kobilići,
6. Proširenje puta Sapna – Kruškovac - Vitinica,
7. Rekonstrukcija lokalnog puta Gaj - Sapna,
8. Nastavak regulacije Barnog potoka,
9. Regulacija Jelinog potoka,
10. Izrada taložnika - filtera vodovoda Vitinica,
11. Nastavak radova na izradi probnih bunara za dodatne količine vode u MZ Sapna, Vitinica,
12. Sanacija i rekonstrukcija vodozahvata za naselje vitinica i dio naselja Goduš (Orlovski potok),
13. Sanacija klizišta MZ Nezuk - kod ambulante,
14. Izgradnja centralnog spomen obilježja - početak radova,
15. Projekat utopljavanja objekta MZ Zaseok,
16. Projekat izgradnje „Kulturno - sportsko - rekreativni centar“ u MZ Sapna
17. Projekat izgradnje bazena za vodu u MZ Kovačevići,
18. Rekonstrukcija lokalnih puteva.

Što se tiče kapitalnih projekata u idućoj godini očekujemo značajno finansiranje nastavka izgradnjen regulacije riječnog korita Sapna iz sredstava međunarodne pomoći - IPA fondova u iznosu od 1,5 miliona KM, obzirom da je projekat prošao prvu fazu odlučivanja. Ovim bi se kompletirala regulacija rijeke Sapna od mosta sportske dvorane do mosta prije skretanja za Vitinicu.
Pored navedenog u 2018. godini planirani su sitni projekti i druge aktivnosti koji će se finasirati iz Budžeta općine Sapna, a to su:
- Subvencija u oblasti poljoprivrede, održavanje javnih površina, javna rasvjeta, održavanje stadiona, izrada prostorno-planske dokumentacije općine, program komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje, održavanje lokalnih puteva i ostali putevi (posipni materijal i dr.), usaglašavanja katastarskog stanja sa stavrnim stanjem, zaštita od požara, elementarne nepogode, deminiranje, usluge tehničke podrške u obnovi licenci, podrška volontiranju, potpora povratnicima, potpora poduzetnicima, razvoj turizma, jednokratne novčane pomoći iz tekućeg priliva i višeg nivoa vlasti, troškovi dženaza, potpora MZ općine Sapna (14 mjesnih zajednica), potpora boračkim organizacijama, potpora udruženjima, potpora sportu i kulturi, stipendije, podsticaj rađanja djece, potpora obrazovanju i zdravstvu i manifestacija „Dani jabuke i pekmeza“.


VII PROGRAM RADA OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

Statutom općine Sapna i Odlukom o organizaciji općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 4/14) utvrđene su nadležnosti općinskih službi, tako da se prema tim nadležnostima donosi Program rada za svaku službu pojedinačno.
U skladu sa utvđenim nadležnostima, te ukazanim potrebama za izvršavanjem poslova i radnih zadataka, donosi se Program rada za svaku službu pojedinačno.

VII.1. Služba za urbanizam, stambeno-komunalne,
imovinsko-pravne i geodetske poslove

Program rada Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove općine Sapna za 2018. godinu temelji se na ustavnim, zakonskim i podzakonskim odredbama kao i na nadležnostima proisteklim iz Statuta općine Sapna, Odluke o organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna, Programa rada Općinskog vijeća te strateškim dokumentima Općine Sapna.

Program rada ove Službe za 2018. godinu zasnovan je na procjenama dobivenim analizom rezultata dosadašnjeg rada Službe. Glavni zadatak ove Službe je da u narednom periodu nastavi sa održavanjem i poboljšanjem ostvarenih rezultata u pogledu pružanja usluga građanima kao i da u potpunosti sprovodi općinsku politiku vezanu za razvoj općine Sapna.

Rad ove Službe u konačnici znači i djelovanje u interesu stanovništva općine što podrazumijeva i visok stepen odgovornosti. Po svom karakteru ovaj program predstavlja planski akt što znači da će se sve aktivnosti koje budu predmet ovog akta predvidjeti, te da će njihova realizacija zavisiti od objektivnih okolnosti koje budu prisutne u datom momentu.

Oblast urbanizma

Obzirom da je usvojen Prostorni plan općine Sapna za period 2013-2033. godina te Regulacioni planovi za stambeno-poslovnu zonu „Centar“ i industrijsko-poslovnu zonu 1 u Sapni općinska služba će raditi na njihovom provođenju i rješavanju obaveza koji se date ovim prostorno planskim dokumentima. Takođe obavaza službe je dostavljanje dokumentacije za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina te po završetku istog pribavi konačnu saglasnost da je općinski Prostorni plan usaglašen sa kantonalnim Prostornim planom.
Pored toga, ova Služba će nastaviti sa učešćem na javnim pozivima kantonalnih i federalnih ministarstava i fondova u svrhu dodjele namjenskih i nenamjensnkih sredstava za određene programe i projekte. U vezi s tim, pokretat će postupke javnih nabavki koji su u njenoj nadležnosti i učestvovati u realizaciji projekta u smislu obezbjeđenja investitorskog nadzora nad radovima. U fazi realizacije projekata odnosno izvođenja radova služba će vršiti koordinaciju između investitora, izvođača radova i nadzora.
Za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije nastavit će se sa izradom projektnih zadataka te nakon realizacije projekata, ova Služba će zajedno sa Službom za privredu, budžet i finansije izvještavati sufinansijere projekata tako što će istima dostavljati potrebne tehničke izvještaje, gradilišnu i ostalu dokumentaciju.
Takođe, ova Služba će nastaviti sa izvršenjem redovnih poslova iz oblasti urbanizma shodno povjerenim nadležnostima propisanih zakonskim i podzakonskim propisima.

Oblast stambeno-komunalnih poslova

U oblasti stambenih poslova, ova Služba će se fokusirati na zatvaranju kolektivnih centara odnosno na završetak projekta CEB II, a koji se sprovodi u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica.
Kako će, završetkom tekuće godine, isteći rok važenja Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2012. - 2017., u narednoj godini planirano je donošenje novog Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018. - 2023.
U koordinaciji sa javnim komunalnim preduzećem „Sapna“ d.o.o. Sapna ova Služba će istom pružiti svu neophodnu stručnu pomoć u rješavanju problema nastalih u obavljanju komunalnih djelatnosti te će vršiti nadzor nad sprovođenjem Odluka vezanih za ovu oblast. Takođe, ova Služba će vršiti i nadzor nad provođenjem programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Sapna u 2018. godini kao i programe ljetnog i zimskog održavanja javnih površina na području općine Sapna u 2018. godini.
U 2018. godini očekuje se završetak postupka određivanja naziva ulica i mostova na području općine Sapna, u okviru kojeg će svoje obaveze izvršiti i ova Služba a shodno Odluci o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica i mostova na području općine Sapna.
Raditi će se na racionalizaciji javne rasvjete u općini i mjesnim zajednicama u cilju uštede značajnih sredstva, ali i djelovanju na smanjenju emisije ugljen-dioksida, a u dijelovima gdje javna rasvjeta u velikoj mjeri koristi neefikasne svjetlosne tehnologije poput klasičnih florescentnih i sijalica koje su bazirane na živinim plinovima. Nastaviti aktivnosti na uključenju preostalih građana u organizovan odvoz otpada na području općine Sapna. Takođe će se raditi na preuzimanju i povjeravanju preostalih mjesnih vodovoda kojim upravljaju mjesne zajednice JKP Sapna, sa ciljem da svi općinski i mjesni vodovodi budu na kraju povjereni na upravljanje i održavanje JKP Sapna.
Pored svega navedenog, ova Služba će vršiti i redovne poslove iz ove oblasti shodno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Oblast imovinsko-pravnih i geodetskih poslova

Obzirom da je postupak Obnove premjera izgrađenog dijela katastarske općine Međeđa nalazi u posljednjoj fazi, ova Služba će nakon završenog izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta izgrađenog dijela katastarske općine Međeđa, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, započeti postupak Obnove premjera preostalog dijela katastarske općine Međeđa, što će rezultirati formiranjem novog katastarskog operata za ovu katastarsku općinu u cjelini pri čemu će se izvršiti ažuriranje podataka u katastarskom operatu i stvarnog stanja na terenu.
Takođe, ovaj organ uprave je zajedno sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 2017. godini pokrenuo postupak harmonizacije katastarskih podataka za katastarsku općinu Sapna odnosno usaglašavanje podataka katastarskog operata i podataka u zemljišnoj knjizi. U narednom periodu ova Služba će izvršavati sve obaveze iz svoje nadležnosti kako bi se ovaj projekat mogao realizovati u narednoj 2018. godini.
U 2018. godini planiran je završetak izgradnje sportske dvorane u Sapni. U vezi s tim, potrebno je izvršiti etažiranje objekta sportske dvorane i uknjižbu istog u katastarsku i zemljišnoknjižnu evidenciju. U saradnji sa Zajedničkim pravobranilaštvom za općine Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok ova Služba će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju postupka etažiranja i uknjižbe objekta sportske dvorane u Sapni.
Prioritet ove Službe je i da završi upravne postupke iz imovinsko-pravne oblasti, koji su zbog svoje složenosti i odlučivanja u drugom stepenu aktivni duže od godinu dana.
Pored toga, ova Služba će obavljati redovne poslove iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetski poslova, propisanih zakonom i podzakonskim aktima.

Inspekcijski poslovi (komunalno-sanitarni)

Prioritetni zadatak komunalno-sanitarnog inspektora i komunalnog redara u 2018. godini bit će upoznavanje stanovnika općine Sapna o potrebi korištenja komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna shodno odredbama Odluke o komunalnom redu i drugih odluka vezanih za ovu oblast, ukoliko isti do sada nisu sklopili obligaciono-pravni odnos sa javnim komunalnim preduzećem, s ciljem zaštite okoliša na području općine Sapna kao i izbjegavanja eventualnih pravnih sankcija.

Takođe, nastavit će se sa postupcima izdavanja saglasnosti za priključke na javne sisteme odvodnje otpadnih voda (javne kanalizacione kolektore) te kontrola priključenja na iste.

Obzirom da će završetkom tekuće godine isteći rok važenja Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2012-2017, s tim u vezi komunalno-sanitarni inspektor će izvršiti pripremne radnje odnosno izvršiti prikupljanje potrebnih podataka za donošenje novog Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018-2023.

Komunalno-sanitarni inspektor vršit će inspekcijski nadzor nad provođenjem programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Sapna u 2018. godini .Pored svega navedenog, komunalno-sanitarni inspektor će vršiti i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem i poduzimanjem mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u objektima javnih institucija i objektima u kojima se vrši prerada ili prodaja prehrambenih namirnica i predmeta opće upotrebe. Komunalno-sanitarni inspektor vršit će, uz pomoć komunalnog redara, poslove nadzora i kontrole stanovnika općine Sapna u smislu poštovanja zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti komunalne i sanitarne inspekcije.

U skladu sa svojim nadležnostima, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove svoje programske aktivnosti usmjerit će na pripremu prijedloga, i njihovo dostavljanje Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, sljedećih akata:

U 1. tromjesečju 2018. godine

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m² korisne stambene površine na području općine Sapna u 2016. godini
2. Odluka o odloženom plaćanju priključka na Općinski vodovod

U 2. tromjesečju 2018. godine

1. Odluka o građevinskom zemljištu
2. Informacija o zimskom održavaju puteva na području općine Sapna
3. Odluka o određivanju sjedišta kancelarije Mjesne zajednice Kraljevići

U 3. tromjesečju 2018. godine

1. Nacrt Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018-2023
2. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna
3. Informacija o stanju putne, vodovodne i ostale infrastrukture na području općine Sapna

U 4. tromjesečju 2018. godine

1. Prijedlog Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018. – 2023.
2. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje
3. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na području općine Sapna
4. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanja krutim otpadom na prostoru općine Sapna

VII.2. Služba za privredu, budžet i finansije

Prema članu 12. Odluke o organizaciji Općinskih službi za upravu općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“ broj 4/14), Služba za privredu, budžet i finansije u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:
- prati zakone i druge propise iz oblasti privrede, turizma i ugostiteljstva i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana,
- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je obrazovana i vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
- prati stanje, rješava u upravnim stvarima i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti,
- prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,
- vrši poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava, realizuje programe podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja,
- izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih,
- vrši poslove prometa, privatizacije, razvoja, obnove i vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,
- vodi poslove iz oblasti vodoprivrede koji su u nadležnosti Općine u skladu sa zakonom i
- drugim propisima,
- identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu jedinstvenih
- metodologija i utvrđuje koordinira tehnički nadzor,
- vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za obnovu i razvoj u Općini,
- prati realizaciju investicionih projekata na području općine i preduzima odgovarajuće mjere za konačnu realizaciju tih projekata,
- priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine,
- učestvuje u sprovođenju statističkih istraživanja i izvještavanja,
- izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
- izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,
- sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,
- izrađuje nacrte i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu o istim,
- izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičke - informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, te više organe vlasti u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta,
- vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, trezorsko poslovanje, te druge poslove računovodstva, obračun i isplate plaća i naknada
- zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Općine,
- obavlja poslove iz oblasti javnih nabavki,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U skladu sa naprijed navedenim nadležnostima u 2018. godini se planiraju sljedeće aktivnosti:
1. Izrada i Nacrta odluke o budžetu za 2019. godinu,
2. Izrada Nacrta odluke o izvršenju budžeta za 2019. godinu,
3. Izrada Prijedloga odluke o budžetu za 2019. godinu
4. Izrada Prijedloga odluke o izvršenju budžeta za 2019. godinu,
5. Izrada Prijedloga odluke o rebalansu budžeta za 2018. godinu,
6. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za 2017. godinu,
7. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2018. godine,
8. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za drugi kvartal 2018. godine,
9. Izrada Izvještaja o izvršenju budžeta za treći kvartal 2018. godine,
10. Priprema i izrada izvještaja o radu Službe za 2017. godinu,
11. Izrada plana rada službe za 2019. godinu,
12. Priprema izvještaja i informacija za Općinsko vijeće – poljoprivreda:
- Informacija o planu proljetne sjetve,
- Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, voćarstvo,
povrtlarstvo, lov i ribolov)
- Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,
- Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna,
- Informacija o planu jesenje sjetve,
- Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti,
- Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sapna za 2017. godinu

U oblasti preduzetništva planiraju se

- Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna
- Plan kapitalnih investicija općine Sapna 2017. - 2020. godina
- Informacija o stanju poduzetništva na prostoru općine Sapna

Tekući-redovan rad u oblasti poljoprivrede

- poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije, rješenja, potvrda i sl.,
- organizovanje edukativnih sastanaka i predavanja za poljoprivredne proizvođače s prostora općine Sapna,
- voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve,
- raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi (pravovremeno obavještavanje, davanje instrukcija i pojašnjenja po osnovu pravilnika za ostvarivanje novčanih podrški),
- nastaviti registraciju poljoprivrednih gazdinstava te ažuriranje podataka u RPG i RK,
- redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna,
- sarađivati sa preduzećem Šume TK, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine,
- sarađivati sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- sarađivati sa nevladinim organizacijama u domenu poboljšanja stanja poljoprivredne proizvodnje,
- pripremanje aplikacija i zahtjeva za vodne akte i projekte vodoprivrede,
- pratiti zakonske i podzakonske propise, te obavještavati korisnike i klijente o rokovima i uslovima ostvarivanja prava iz djelokruga rada službe (novčane podrške).

Tekući - redovan rad u oblasti poduzetništva i javnih nabavki

- vođenje postupaka izdavanja odobrenja za osnivanja trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i zanatskih radnji kao i drugih postupaka iz oblasti poduzetništva po zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti,
- izdavanje uvjerenja za uvoz i registraciju poljoprivrednih mašina te uvjerenja po raznim osnovama iz oblasti poduzetništva,
- rad na ovjeri trgovačkih knjiga za trgovačke radnje,
- rad na ovjeri cjenika i normativa za ugostiteljske radnje,
- redovno ažuriranje baze podataka o privrednim subjektima,
- provođenje konkursne procedure za dodjelu budžetskih sredstava iz granta „Potpora poduzetnicima“ ,
- saradnja sa privrednim društvima i praćenje funkcionisanja privrednih društava (JP) čiji osnivač je općina Sapna,
- saradnja sa poduzetnicima, Udruženjem privrednika i Udruženjem taksi prijevoznika,
- praćenje javnih poziva i informisanje privrednih subjekata o javnim pozivima, programima i projektima razvoja privrede i poduzetništva,
- kontinuirana saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za privredu, poduzetništvo, trgovinu, obrt, ugostiteljstvo i saobraćaj,
- izrada Plana razmještaja i broja taksi stajališta na prostoru općine Sapna i dostava nadležnom kantonalnom ministarstvu na Saglasnost,
- prisustvo stručnim sastancima, konferencijama i seminarima iz oblasti privrede i poduzetništva koje organizuju nadležna ministarstva, partnerske organizacije i Agencija za državnu službu,
- izrada odluka, informacija i dostava podataka iz nadležnosti referata za Općinsko vijeće i načelnika,
- izrada Pravilnika o kriterijima dodjele novčanih sredstava iz granta „Potpora poduzetnicima, Pravilnika o stvaranju ambijenta za privlačenje investicija na prostor općine Sapna, Pravilnika o organizaciji taksi prijevoza na prostoru općine Sapna
- rad na izradi projekata kapitalnih investicija TK,
- organizacija i koordiniranje poslova u vezi javnih nabavki roba, vršenja usluga i izvođenja radova,
- prisustvo seminarima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja,
- kontrola i knjiženje finansijskih dokumenata za mjesne zajednice,
- priprema godišnjih izvještaja za mjesne zajednice,
- izrada pregleda finansiranja projekata.

Tekući-redovan rad u oblasti finansija

- kontrola formalne i suštinske ispravnosti prispjele finansijske dokumentacije (računa) i njihova priprema za plaćanje,
- evidentiranje pristiglih računa u knjigu ulaznih faktura KUF,
- praćenje priliva i uplate sredstava po vrstama prihoda (namjenska sredstava ili redovan priliv poreskih i neporeskih sredstava) i izvještavanje općinskog Načelnika o prilivu i odlivu sredstava za svaki dan,
- priprema naloga za plaćanje i plaćanje računa po nalogu općinskog Načelnika kod nadležne banke elektronskim putem ,
- kontrola računske ispravnosti blagajničkih naloga i dnevnika blagajne ,
- obračun dnevnica, putnih troškova, Ugovora o privrenenim i povremenim poslovima, kao i poreza i doprinosa na iste u skladu sa Zakonom,
- vođenje analitičke evidencije obaveza usklađivanje iste sa knjigovodstvenom evidencijom i sedmično izvještavanje općinskog Načelnika o nastalim obavezama,
- obračun plata, toplog obroka i drugih naknada za 2018.godinu,
- izrada mjesečnih (MIP-1023) i godišnjih (GIP-1022) izvještaja o plaćama i dr. primanjima za uposlenike i lica angažovana izvan radnog odnosa i dostavljanje istih u poreznu upravu i Zavod za statistiku,
- pored redovnih poslova , obavljam naplatu komunalne takse za rad na pijaci, kao i rad u komisijama općinskog Načelnika i općinskog vijeća,
- vršenje naplata i isplata na blagajni od 01.01.do 31.12.2018. godine,
- preuzimanje iz banke novčanih sredstva po čeku za jednokratne novčane pomoći od Ministarstva za BiZ TK,
- vršenje naplate općinskih administrativnih taksi u toku 2018. godine.

Vršenje isplata

- jednokratnih novčanih pomoći od Ministarstva za boračka pitanja demobilisanim borcima i šehidskim porodicama za dženaze,
- isplate jednokratnih novčanih pomoći od Načelnika općine,
- isplata dnevnica i putnih troškova,
- sve druge isplate koje budu za isplatu na blagajni općine Sapna,
- zaključivanje blagajne na kraju radnog vremena,
- obračun plata za bolovanja preko 42 dana za radnike koji su u određenom mjesecu na bolovanju,
- polog novčanih sredstava na banku sedmično i po potrebi,
- izrada godišnjeg izvještaja iz oblasti nadležnosti referenta.

Knjiženje i kontiranje poslovnih promjena u knjigovodstvu i to:

- ulaznih faktura,
- izvoda budžeta,
- izvoda investicija,
- izvodi eksproprijacije,
- izvodi CZ,
- devizni izvodi,
- izvodi skloništa,
- knjiženje glavne blagajne tj. naloga isplate/uplate provesti kroz glavnu knjigu,
- kontiranje i knjiženje 12 plata za zaposlenike organa uprave kao i sva dodatna primanja vijećnika i spoljnih saradnika razne ugovore o povremenim i privremenim poslovima i takođe provođenje knjigovodstvenog stanja kroz glavnu knjigu,
- fakturisanje izlaznih faktura za zakup zemljišta prema kupcima, provođenje kroz knjigu KIF-a i takođe kontiranje, knjiženje i sprovođenje i kroz glavnu knjigu,
- knjiženje faktura bolovanja,
- popunjavanje obrasca B-3 svakog mjeseca i slanje prema Ministarstvu za finansije,
- usklađivanje kartica dobavljača i kupaca i sravnjavanje kartica sa dobavljačima i kupcima,
- vršenje arhiviranja i kontrole salda blagajne, salda žiro-računa, salda prelaznih računa, salda kupaca i dobavljača i analitičkih konta,
- za sva knjiženja u 2018. godini otvoriti naloge za knjiženje,
- vršenje administrativno tehničkih poslova vezanih za računovodstvo i finansije i druge poslove koje su u nadležnost fakturisanje izlaznih faktura za zakup zemljišta prema kupcima, provođenje kroz knjigu KIF-a i takođe kontiranje, knjiženje i provođenje kroz glavnu knjigu,
- knjiženje faktura bolovanja,
- popunjavanje obrasca B-3 svakog mjeseca i slanje prema Ministarstvu za finansije,
- usklađivanje kartice dobavljača i kupaca i sravnjavati kartice sa dobavljačima i kupcima,
- vršenje arhiviranja i kontrole salda blagajne, salda žiro-računa, salda prelaznih računa, salda kupaca i dobavljača i analitičkih konta,
- za sva knjiženja u 2018. godini otvaranje naloga za knjiženje
- vršenje administrativno - tehničkih poslova vezanih za računovodstvo i finansije i drugih poslova koje su u nadležnosti referata.

Tekući-redovan rad u oblasti Budžeta

- izrada obrazaca broj 3 koji se šalje do 05. u mjesecu za protekli mjesec,
- dostavljanje kvartalnih izvještaja za period od 01.01. - 30.03.; 01.01. - 30.06.; 01.01. -30.09. Općinskom vijeću i kantonalnom ministarstvu finanasija u roku od 20. dana po isteku obračunskog perioda a za period od 01.01. - 31.12. do 05.03. tekuće godine,
- usklađivanje popisnih lista sa knjigovodstvenim stanjem,
- kontrola kartica rashoda i prihoda za sastavljanje godišnjeg izvještaja završnog računa,
- izrada godišnjeg izvještaja za 2017. godinu iz svoje oblasti,
- dostava obrazaca završnog računa kantonalnom ministarstvu finansija do 05.03. i Općinskom vijeću do 31.03. za prethodnu godinu,
- sastavljanje konsolidovanih obrazaca završnog računa za 2017. godinu,
- praćenje i izvještavanje o mjesečnim prihodima sa uporedbom stanja iz 2017. godine načelnika općine,
- kontrola i analiza ostvarenja plana prihoda u odnosu na plan za 2017. godinu
- praćenje Odluke o izvršenju budžeta za 2018. godinu,
- kontrola i analiza ostvarenja plana rashoda u odnosu na plan za 2018. godinu,
- u mjesecu augustu 2018. godine priprema potrebna uputstva i dostavu zahtjeva za izradu budžeta za 2019. godinu,
- u septembru mjesecu Pripreme za izradu nacrta budžeta za 2019. godinu,
- po potrebi priprema Odluke o izmjeni i dopuni budžeta za 2018. godinu.

Tekući - redovan rad u oblasti planiranje lokalnog razvoja

- praćenje realizacije Strategije razvoja općine Sapna 2014. - 20120. godina, rukovođenje akcionim planiranjem za provođenje strategije i projekata,
- vršenje pripreme i izrada operativnih planova za realizaciju strateških planova općine,
- koordiniranje i realizacija projekata strateškog razvoja, monitoring, evidencija i izvještavanje,
- preduzimanje aktivnosti za stvaranje ambijenta za brži privredni razvoj kroz prikupljanje i pružanje adekvatnih informacija i stručnu pomoć poduzetnicima i zainteresovanim stranama kao i pomoć u realizaciji pojedinačnih razvojnih projekata,
- vršenje pripreme planova i projekata infrastrukture, priprema podlogu za pokretanje investicija izradi projekata, tendera, predmjera, projektnih zadataka,
- stvaranje preduslova za pokretanje investicione inicijative,
- učešće u izvještavanju o završenoj investiciji, primopredaji investicije i praćenje u fazi eksploatacije,
- na osnovu monitoringa sagledati mogućnosti unapređenja mjera za provođenje strategije razvoja,
- utvrđivanje prioritetnih projekata i priprema za njihovu realizaciju,
- saradnja i razmjena informacije sa drugim općinama, regionalnim i državnim tijelima u vezi sa strategijom razvoja Općine,
- kontinuirano praćenje svih mogućnosti povoljnog finansiranja projekata,
- stvaranje preduslova za jačanje mreže lokalnih kapaciteta za projektno finansiranje,
- pružanje informacija i stručne pomoći učesnicima u projektima sa područja općine Sapna za projektno finansiranje.

U 1. tromjesečju 2018. godine

1. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu
2. Informacija o planu proljetne sjetve
3. Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna
4. Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sapna za 2017. godinu

U 2. tromjesečju 2018. godine

1. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2018. godine
2. Informacija o uvođenju trezorskog načina poslovanja u općinu Sapna
3. Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
4. Informacija o stanju preduzetništva na prostoru općine Sapna

U 3. tromjesečju 2018. godine

1. Izvještaj o izvršenju budžeta za drugi kvartal 2017. godine
2. Informacija o dokumentu okvirnog budžeta 2019. - 2021. godina
3. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov)
4. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna
5. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna
6. Informacija o planu jesenje sjetve

U 4. tromjesečju 2018. godine

1. Izvještaj o izvršenju budžeta za treći kvartal 2018. godine
2. Nacrt odluke o budžetu za 2019. godinu
3. Nacrt odluke o izvršavanju budžeta za 2019. godinu
4. Prijedlog odluke o budžetu za 2019. godinu
5. Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta za 2019. godinu
6. Prijedlog odluke o rebalansu budžeta za 2018. godinu
7. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti

VII.3. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja će u 2018. godini izvršavati redovne aktivnosti i zadatke u okviru svoje nadležnosti, a koje su definisane zakonima, podzakonskim propisima i ostalim aktima.

U oblasti matičnih knjiga, Služba će obavljati sljedeće aktivnosti

- vođenje matičnih knjiga o ličnim stanjima građana (matične knjige rođenih,matične knjige
državljana, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih),
- realizacija rješenja policijskih organa, sudskih presuda i rješenja drugih nadležnih organa u vezi sa matičnom evidencijom građana,
- sklapanje brakova i izvršavanje upisa zaključenja, razvoda, poništenja brakova i oglašavanjabraka nepostojećim u MKV,
- vršenje upisa, provođenje upravnog postupka za ispravke i naknadne upisa u matične knjige,
- unos novih podataka iz matičnih knjiga i nastalih promjena u elektronsku jedinstvenu bazu
- matične evidencije,
- izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja na osnovu podataka u matičnim knjigama,
- čuvanje izvornih matičnih knjiga i saradnja sa nadležnim policijskim organom u vezi sa
- matičnom evidencijom građana,
- vršenje prepisa matičnih knjiga,
- vođenje registara matičnih knjiga,
- davanje pojašnjenja građanima vezanih za matičnu evidenciju,
- saradnja sa organima čiji su poslovi vezani za upise u MK.

U oblasti branilačko-invalidske zaštite, Služba će obavljati sljedeće aktivnosti,

- vršenje obračuna mjesečnih novčanih primanja korisnika branilačko invalidske zaštite te knjiženje izvršenih isplata,
- ažuriranje podataka u jedinstveni integracioni sistem korisnika branilačko-invalidske zaštite i unos promjena visine primanja,
- vršenje obustava mjesečnih primanja na zahtjev korisnika i po službenoj dužnosti,
- izrada spiskova za isplatu mjesečnih primanja korisnika branilačko-invalidske zaštite,
- dostava potrebnih podataka Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Ministarstvu za boračka pitanja TK-a u vezi sa isplatama naknada branilačko-invalidske zaštite,
- izrada tabelarnih prikaza sa brojčanim stanjem korisnika po vrstama primanja, te odlaganje i arhiviranje iskontrolisane dokumentacije,
- praćenje propisa iz oblasti finansija i knjigovodstva te pravilna primjena istih u oblasti branilačko-invalidske zaštite,
- izdavanje Uvjerenja iz službene evidencije za korisnike branilačko- invalidske zaštite, kao i uvjerenja za stranke koji nisu korisnici prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,
- vođenje upravnih postupaka po zahtjevima i po službenoj dužnosti po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, i 70/07), Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92, 6/94, i 13/94), Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/05), i Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 5/12 prečišćeni tekst i 5/14), (utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta, postupci o pravu na porodičnu invalidninu, JNP za socijalne potrebe, JNP za nadoknadu troškova nabavke obaveznih udžbenika za osnovno obrazovanje, JNP za nadoknadu troškova dženaze/sahrane pripadnika braniteljske populacije, nadoknadu troškova putovanja u vezi sa liječenjem, nadoknadu troškova izrade nišana/nadgrobnih spomenika poginulih branitelja, JNP za nabavku lijekova, ostvarivanje prava na nabavku ortotskoprotetskih pomagala, ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje, ostvarivanje prava na premiju zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje prava na nabavku sanitetsko-higijenskog materijala za paraplegičare, ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i dr.),
- praćenje socijalno-statusnog stanja branilačke populacije te na osnovu neposrednog uvida, sačinjavanje socijalnih anamneza po zahtjevima za ostvarivanje pojedinih prava propisanih zakonima koji regulišu prava branilačke populacije,
- saradnja sa Centrom za socijalni rad, javnim zdravstvenim organizacijama, praćenje i evidentiranje promjena na socijalnom planu branilačke populacije,
- saradnja sa boračkim organizacijama i obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. - 1995. godine,
- kompletiranje i obrada zahtjeva po kojima u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 5/12 prečišćeni tekst i 5/14) u prvostepenom postupku rješava Ministarstvo za boračka pitanja,
- pružanje pomoći, davanje uputstava i druge aktivnosti pri pribavljanju dokumentacije za prijave na Javne konkurse za pomoć u liječenju, pomoć u rješavanju stambenih potreba, te stipendije za učenike i studente koje objavljuju viši nivoi vlasti,
- izvršavanje uplata novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica te praćenje namjenskog utroška istih od strane korisnika,
- obavljanje operativno-tehničkih poslova u vezi sa pripremanjem i izradom izvještaja, informacija i svih drugih materijala iz djelokruga rada Službe,
- izrada spiskova korisnika jednokratne novčane pomoći namijenjene dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, sačinjavanje spiskova i podjela markica premije zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu i mjesečnih spiskova korisnika obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- sačinjavanje povratnih informacija za sve novčane uplate po ostvarenim pravima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 5/12 i 5/14).

Izborni proces

- pružanje tehničke pomoći općinskoj izbornoj komisiji u određivanju biračkih mjesta na teritoriji osnovne izborne jedinice i raspoređivanju birača po biračkim mjestima, ažuriranje podataka o biračkim mjestima i promjenama biračke opcije u skladu sa aktima Centralne izborne komisije BiH,
- vođenje evidencije o svim naseljenim mjestima i nazivima svih ulica na teritoriji općine te obavljanje poslova iz nadležnosti Centra za birački spisak u skladu sa Uputstvom o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački spisak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/06) i Odluke općinskog načelnika o uspostavljanju Centra za birački spisak općine Sapna,
- vršenje elektronskog unosa i obrada podataka te unos i obrada rezultata izbora za sve nivoe vlasti u BiH za osnovnu izbornu jedinicu,
- vršenje elektronske obrade podataka imenovanih biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici.

Ostali poslovi iz nadležnosti Službe

- pomoć mjesnim zajednicama u njihovoj organizaciji, praćenje rada MZ, pospješivanje odnosa MZ,
- praćenje stanja i predlaganje mjera iz oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, sporta i kulture,
- saradnja sa sportskim organizacijama i savezima kao i organizacijama i institucijama iz oblasti kulture,
- sačinjavanje informacija i izvještaja o obavljenim poslovima, stanju i mjerama za poboljšanje stanja u oblastima iz nadležnosti službe,
- ovjera potpisa, prepisa, rukopisa i fotokopija,
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi i ne vodi službena evidencija, uvjerenja o porodičnom stanju i uvjerenja o izdržavanju za radnike zaposlene u inostranstvu i potvrda o životu,
- vođenje matične evidencije zaposlenih u općinskim službama,
- kompletiranje i ažuriranje personalnih dosjea službenika, namještenika i nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti općine Sapna, te saradnja sa zavodima PIO-a i ZO,
- obrada podataka za obračun plaća, toplog obroka i naknade za prijevoz,
- primjenivanje i osiguravanje zakonskih i drugih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu,
- davanje informacija građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanja obaveza kod općinskih službi,
- obavljanje poslova iz djelokruga Pisarnice organa uprave općine: vođenje upisnika prvostepenih predmeta i akata (UP-I), drugostepenih predmeta i akata (UP-II), djelovodnika predmeta i akata, popisa akata, interne dostavne knjige, knjige za osobnu poštu, knjige primljenih računa i knjige za službena glasila,
- otpremanje pošte (kovertiranje) i pakovanje, zavođenje u PTT knjigu,
- postupci po Zakonu o slobodi pristupa informacijama,
- odlaganje arhiviranih predmeta u arhivske fascikle, te odlaganje po godinama i grupama u skladu sa zakonskim i drugim propisima,
- vođenje arhivske knjige,
- evidentiranje registraturnih jedinica,
- poduzimanje odgovarajućih mjera za osiguranje prostorija za smještaj i čuvanje registraturne i arhivske građe i arhivskog materijala u skladu sa Zakonom i općim aktima,
- vođenje uredne evidencije u predmetima,
- omogućavanje korištenje arhivske građe u skladu sa odredbama Zakona, Uredbom i drugim propisima i općim aktima,
- vršenje prepisa arhivske i registraturne građe te arhivske knjige i dostavljanje iste nadležnom arhivu,
- primjenjivanje propisanih mjera protupožarne i druge zaštite u arhivu.

U 1. tromjesečju 2018. godine

1. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2017. godinu
2. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2017. godinu
3. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna za 2017. godinu
4. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2017. godinu
5. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2017. godinu
6. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2017. godinu

U 2. tromjesečju 2018. godine

1. Izrada Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini
2. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2017. godinu
3. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2017. godinu
4. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih
5. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2017. godinu
6. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.

U 3. tromjesečju 2018. godine

1. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna
2. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu
3. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

U 4. tromjesečju 2018. godine

1. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske 2017/2018. godine
2. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2017/2018. godine
3. Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ Sapna i u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2018/2019. godini
4. Informacija o stanju matičnih knjiga
5. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna
6. Obavljanje svih drugih poslova i zadataka proisteklih iz zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada Službe.

VII.4. Služba civilne zaštite

Program rada Službe civilne zaštite zasniva se na važećim zakonskim odredbama: Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK", broj 10/08 i 8/15), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 1/12 i 3/16), Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), podzakonskim aktima donijetim na osnovu navedenih zakona, kao i Procjene ugroženosti općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Procjene ugroženost od požara općine Sapna, Plana zaštite od požara općine Sapna i drugih važećih dokumenata značajni za oblast zaštite i spašavanja.

Programom rada se osigurava neprekidan planski proces koji će omogućiti realizaciju ciljeva Općine Sapna i Službe civilne zaštite, a koji se odnosi na:

- pripreme i predlaganje propisa iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
- redovno ažuriranje planskih dokumenata (Procjene ugroženosti općine Sapna od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Procjene ugroženosti od požara općine Sapna, Plana zaštite od požara općine Sapna i drugih važećih dokumenata značajnih za oblast zaštite i spašavanja),
- praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području općine i preduzimanje pravilne, stručne, efikasne i blagovremene primjene zakona i drugih propisa i akata,
- koordinaciju sa FUCZ i KUCZ Tuzla u provedbi poslova mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od neeksplodiranih minskoeksplozivnih ubojnih sredstava,
- koordinaciju sa Uredom BH MAC-a, predlaganje i praćenje projekata deminiranja, tehničkog izviđanja i trajnog obilježavanja rizičnih površina od mina na području općine,
- prikupljanje prijavljenih podataka o kontaminiranim površinama od mina, obrada podataka i kandidovanje projekata za obilježavanje i deminiranja nadležnim institucijama,
- apliciranje na sredstva viših nivoa vlasti, međunarodnih institucija, domaćih i stranih donatora na sredstva za organizovanje i provođenje preventivnih i operativnih mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća (deminiranja, sanaciju klizišta, opremanje struktura civilne zaštite i druge projekte),
- iniciranje projekata deminiranja raspoloživim sredstvima općine i sufinansiranjem viših nivoa vlasti i donatora ,
- organiziranje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja, kao i organiziranje i provođenje poslova zaštite od požara i vatrogastva,
- vođenje propisanih evidencija,
- izvršenje tehničkih poslova potrebnih za rad Općinskog štaba civilne zaštite,
- koordinaciju i pomoć mjesnim zajednicama, preduzećima i drugim pravnim licima u organizovanju i planiranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
- prikupljanje informacija o stanju na području Općine, te redovno izvještavanje nadležnih organa i građana;
- praćenje klimatskih prilika na području općine Sapna ( praćenje vodostaja rijeka, snježnog pokrivača, provjera sistema uzbunjivanja i druge aktivnost),
- popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i MTS-om, predlaganje planova i programa obuke struktura CZ, ostvarivanje saradnje sa vijećima mjesnih zajednica, preduzećima i drugim ustanovama i pravnim licima,
- obuka štabova, jedinice opće namjene i građana,
- izrada godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za 2018. godinu,
- izrada normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti službe za Općinskog načelnika,
- izrada normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće i to:

U 1. tromjesečju 2018. godine

1. Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
2. Informacije o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a

U 2. tromjesečju 2018. godine

1. Informacije o stanju zaštite od požara

U 3. tromjesečju 2018. godine

1. Informacije o stanju klizišta

Obavljanje svih drugih poslova i zadataka proisteklih iz zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada službe.

VIII ZAVRŠNI DIO

Realizacija ovog Programa uslovljena je raznim faktorima, a posebno teškom ekonomskom i socijalnom situacijom u BiH, nestabilnih političkih klima, kao i nestabilno tržište, na što naravno vrlo malo ima uticaja lokalna zajednica.

Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti u 2018. godini potrebna su finansijska sredstva koja se neće moći obezbijediti bez učešća viših nivoa vlasti.

Stoga će nadležne službe redovno pratiti aktivnosti viših organa vlasti u kantonima i Federaciji i podnositi zahtjeve i aplikacije za angažovanje sredstava od viših organa.

Pored planiranih poslova u 2018. godini, Općinski načelnik i Općinske službe će realizovati i ostale aktivnosti i zadatke za kojim se ukaže potreba , a koja su u nadležnosti ovih organa.

Ovaj Program rada Općinskog načelnika i Službi za ostaje otvoren za sve prijedloge i inicijative, tako da se prihvataju određene izmjene i dopune u toku njegove realizacije.

Rokove za realizaciju navedenih zadataka dužni su odrediti pomoćnici Općinskog načelnika.

Za neposrednu realizaciju ovog Programa su zaduženi, Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, državni službenici i namještenici.

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-05-158/18                                                                                                                                                                            Općinski načelnik 
Datum: 12.01.2018. godine                                                                                                                                                              Zudin Mahmutović, s.r. 

 

 

                                                                                                                        

X. OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

 

 

1.Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije

 

Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima, će:

- poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije;

- dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2010.godine;

- voditi aktivnosti na digitalizaciji geodetske dokumentacije;

- voditi aktivnosti na praćenju izrade geodetske mreže na prostoru općine Sapna;

- redovno voditi aktivnosti na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije;

- dovršiti upravne postupke pokrenute po zahtjevima investitora za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina;

- voditi aktivnosti oko izrade prostornog plana općine,

- sprovoditi šire aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta te na uređenju zelenih površina i izradi cvijetnih aranžmana;

- raditi na zaštiti okolice i sprječavanju nastajanja divljih deponija;

- rješavati imovinsko-pravne odnose pri realizaciji projekata u 2010.godini;

- u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom u sklopu akcije čišćenja i uređenja prostora Tuzlasnkog kantona voditi aktivnosti na čišćenju i uređenju prostora općine Sapna;

- raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva;

- servisirati usluge preduzetnicima,

- vršiti redovne aktivnosti na održavanju putne mreže;

- pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;

- organizovati sastanke sa poduzetnicima s prostora općine Sapna u cilju sagledavanja stanja u oblasti privrede i iznalaženje mogućnosti za stvaranje ambijenta za rad poduzetnika;

- voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve;

- raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;

- vršiti registraciju gazdinstava;

- redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna;

- sarađivati sa preduzećem Šume Tuzlanskog kantona, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju zajednice sa centrom općine bili prohodni;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost regionalnih puteva na prostoru općine Sapna i o stanju prohodnosti obavještavati nadležnu Kantonalnu direkciju za puteve;

- sarađivati sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

- pratiti stanje povratka izbjeglica,

- realizovati programe za povratak u saradnji sa državnim, federalnim i kantonalnim organima,

- vršiti inspekcijski nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti,

- vršiti naplate budžetskih prihoda po općinskim odlukama iz domena službe,

- pratiti provođenje budžeta i vršiti sve finansijske transakcije u ime općine,

- pripremiti budžet općine za 2012. godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za 2010. godinu,

- pratiti realizaciju projekata koje finansira ili sufinansira općina,

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u 2010.godini,

2. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za poslovnu zonu,

3. Prijedlog odluke o auto-taksi prijevozu,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2010.godinu,

5. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna,

6. Prijedlog plana rada službe za općinskog načelnika,

7. Prijedlog plana rada službe za općinsko vijeće,

8. Izvještaj o radu službe za 2010. godinu.

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Sapna;

2. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište u 2011. godini,

3. Informacija o stanju putne, vodovodne i komunalne infrastrukture na području općine Sapna,

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za gradnju na lokalitetu sušara u centru općine,

5. Prijedlog odluke o dodjeli zemljišta radi gradnje,

6. Program raspodjele planiranih sredstava u budžetu općine Sapna za 2011. godinu (poljoprivreda),

7. Informacija o planu proljetne sjetve.

8. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Kalesija – za područje općine Sapna.

 

Treće tromjesečje 2011.godine

1. Izvještaj o održavanju vodovoda na području općine Sapna u 2010. godini,

2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstvo-stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov),

3. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvo polugodište 2011.godine,

5. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011.godine

1. Odluka o usvajanju budžeta za 2012.godinu,

2. Odluka o provođenju budžeta za 2012. godinu,

3. Informacija o planu jesenje sjetve,

4. Informacija o stanju katastra,

5. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa općinskog i viših nivoa vlasti,

6. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje,

7. Javna rasprava o prostornom planu općine Sapna,

8. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostoru općine Sapna,

9. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanju krutim otpadom na prostoru općine Sapna,

10. Informacija o radu pijace u 2011. godini.

 

 

2. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

U skladu sa zakonima, Statutom općine i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, će:

- voditi upravne postupke za ostvarivanje prava na porodičnu i ličnu invalidninu i dopunskih prava pripadnika branilačke populacije;

- vršiti obračun i knjiženja isplata invalidnina;

- provoditi aktivnosti po raspisanom Konkursu za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za 2011.godinu;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa i dodjele stipendija učenicima i studentima za tekuću godinu, te iste dostavljati na rješavanje Komisiji ministarstva za boračka pitanja TK;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj školskoj 2010/2011. godini;

- sarađivati sa osnovnom i srednjom školom u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za obrazovanje učenika;

- predlagati mjere koje će podsticati aktivnosti škola čiji će cilj biti da obezbjede čvršće povezivanje tih škola sa sredinom u kojoj djeluju;

- sarađivati sa JZU Dom zdravlja Sapna a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za unapređenja zdravstvene zaštite;

- sarađivati sa Crvenim križom općine Sapna oko organizovanja i provođenja akcije dobrovoljnog darivanja krvi na prostoru općine;

- sarađivati sa sportskim udruženjima općine Sapna vezano za organizovanje sportskih manifestacijija u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru općine;

- u saradnji sa sportskim udruženjima raditi na razvoju sporta;

- pružati pomoć u radu i aktivnostima nevladinih organizacija koje rade na prostoru općine;

- raditi na potpunoj implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama;

- sarađivati sa institucijama i ustanovama u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za građane općine;

- sarađivati sa Službom za zapošljavanje TK-a, biro Sapna u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga nezaposlenim licima;

- voditi postupke upisa u matične knjige;

- unositi podataka iz matičnih knjiga u program matične evidencije;

- vršiti provjere i potvrđivanje podataka kroz bazu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka;

- obavljati poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;

- izdavati radnih knjižica;

- voditi arhivsku knjigu, sređivati arhivu, te istu predavati Arhivu TK-a;

- raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;

- voditi djelovodnik predmeta i akata;

- u saradnji sa udruženjima-organizacima organizovati obilježavanje godišnjica značajnih datuma;

- pratiti Zakone i druge propise i izrađivati druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim Zakonima i drugim propisima i

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za više nivoe vlasti, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini,

2. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2010. godinu,

3. Izvještaj o radu JZU i Upravnog odbora Dom zdravlja Sapna za 2010. godinu,

4. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2010. godinu,

5. Izvještaj o radu JU Upravnog odbora i Centra za socijalni rad Sapna za 2010. godinu,

6. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2010. godinu,

7. Izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2010. godinu,

8. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2010. godinu,

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2010.godinu,

2. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna,

3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih.

4. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačo-invalidske zaštite za 2010.godinu.

 

Treće tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o broju i socijalno-materijalnom položaju penzionera na području općine Sapna,

2. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi,

3. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna,

4. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu,

5. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske

2010/2011.godine,

2. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2010/2011.godine,

3. Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ “Sapna” u školskoj 2011/2012.godini,

4. Informacija o upisu učenika u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2011/2012.godini,

5. Informacija o stanju matičnjih knjiga i

6. Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica šehida i demobilisanih branilaca u 2011.godini.

 

 

 

3. Općinska služba za civilnu zaštitu

 

Osim poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu će davati:

1. Informacije o mjerama zaštite i spašavanja od NUS-a i MES-a u periodu do 31.03.2011.godine.

2. Informaciju o saniranju klizišta u periodu do 30.06.2011.godine.

3. Informaciju o deminiranim površinama u peridou do 30.09.2011.godine.

4. Informaciju o zaraznim bolestima u toku 2011.godine.

5. Informaciju o požarima u 2011.godini.

 

Pored planiranih poslova, tokom 2011.godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna.