Main menu

U poslijeratnom periodu došlo je do masovne gradnje stambenih objekata na području katastarske općine Međeđa, Općine Sapna, čije je unošenje na postojeće planove bilo otežano zbog neodgovarajuće razmjere snimanja, a promjene su bile intenziteta da često nisu ni evidentirane blagovremeno zbog čega je nastalo neslaganje između stanja na planovima i stanja na terenu. Kako bi se stanje na planovima usaglasilo sa stanjem na terenu Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općina Sapna nastavlja sa obnovom premjera preostalog dijela katastarske općine Međeđa u površini od 363 hektara.

S tim u vezi Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove, općine Sapna obavještava javnost o izvođenju radova na obnovi premjera preostalog dijela katastarske općine Međeđa, čiji su investitori Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općina Sapna, a davalac usluga Geodet d.o.o. Sarajevo. Rok za izvršenje radova je 1.12.2018. godine.