Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-05-122/18
Sapna, 07.08.2018. godine


Na osnovu člana 2.19. Izbornog zakona BiH („Sl. Glasnik BiH“ , broj: 03/01, 07/02 , 09/02 , 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13,7/14 i 31/16) i člana 10. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postuku imenovanja članova biračkih odbora ("Službeni glasnik BiH", broj: 37/14 i 29/18), Izborna komisija Sapna dana 07. 08. 2018. godine, upućuje

P O Z I V
svim ovjerenim političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima u izbornoj jedinici 082A SAPNA
da prisustvuju postupku dodjele mjesta u biračkim odborima

 

 

Kojim se pozivate da prisustvujete postupku dodjele mjesta u biračkim odborima na osnovu pozicije utvrđene žrijebom Centralne izborne komisije BiH za Lokalne izbore 2018. godine.
Postupak dodjele mjesta u biračkim odborima će obaviti Općinska izborna komisija Sapna dana 09.08.2018. godine u zgradi Općine Sapna (sala Općinskog vijeća) sa početkom u 10 sati.

 

                                                                                                                                                                                                                       Predsjednik
                                                                                                                                                                                                                 Muzijet Kahrimanović