Main menu

Broj: 01-23-1605-2/18
Sapna, 14.01.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE
o produženju roka za podnošenje prijava na Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna,
broj 01-23-1605/18 od 28.12.2018. godine

 


Obavještavamo zainteresovana pravna i fizička lica da će se Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Sapna, broj: 01-23-1605/18 od 28.12.2018. godine, a koji je objavljen dana 28.12.2018. godine na službenoj web stranici Općine Sapna, RTV „Glas Drine“ Sapna i oglasnoj ploči Općine Sapna, produžiti do 28.01.2019. godine.

Sastavni dio ovog Obavještenja je tekst Javnog oglasa.

                                                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                        Zudin Mahmutović