Main menu

Stručni tim za određivanje naziva ulica, mostova i trgova u mjesnim zajednicama na prostoru općine Sapna, u okviru svojih aktivnosti, a u svrhu realizacije zadaće određivanja naziva ulica i mostova odlučio je da sa svim vijećima mjesnih zajednica koje nisu do sada odredile nazive ulica i mostova u svojim MZ, održi sastanak i pomogne im da zajednički okončaju postavljeni zadatak.
 
Nakon održavanja sastanaka sa vijećima MZ, ista bi trebala utvrditi prijedloge naziva ulica i mostova te dostaviti Stručnom timu koji će utvrditi valjanost prijedloga, te ako isti ispunjava kriterije iz Odluke o kriterijima za određivanje naziva ulica i mostova na području općine Sapna, pripremiti radni materijal Odluke o utvrđivanju naziva ulica i mostova za sve mjesne zajednice koje to urade valjano, te dostaviti taj radni materijal Načelniku Općine koji će, u daljem postupku, pripremiti nacrt Odluke za općinsko vijeće.
 
Molimo predsjednike MZ da sazovu vijeća MZ po utvrđenom terminskom planu, te da pripreme sasatanake radi efikasnijeg rada.
 
Očekujemo punu sardnju svih predjednika MZ te im članovi Stručnog tima stoje na raspolaganju oko pripreme i realizacije sastanka i pripreme prijedloga mjesnih zajednica.
 
                                                                                                                                                                                     Predsjednik Stručnog tima
                                                                                                                                                                                       Dr sc. Nusret Hamidović