Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Broj: 01-10-Sl/19
Datum, 14.10.2019. godine

Predmet: Obavještenje

Obavještavamo građane da će se na teritoriji općine Sapna provesti anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u 2019. godini, koja se odnosi na višednevna privatna i poslovna putovanja stanovništva kao i jednodnevna putovanja bez noćenja, kako u Bosni i Hercegovini tako i inostranstvu.
Anketiranje domaćinstava će obaviti anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, u periodu od 17.10. do 31.10.2019. godine.
Prikupljeni podaci su povjerljivi, a njihova upotreba i zaštita utvrđena je odredbama Zakona o statistici Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 63/03 i 9/09).
Molimo građane općine Sapna da imaju razumijevanja i pruže podršku u provođenju ove aktivnosti.
 
Dostavljeno:
1. www.opcinasapna.ba                                                                                                                                            Općinski načelnik
2. na oglasnu tablu općine Sapna                                                                                                                            Zudin Mahmutović