Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Krizni štab za prevenciju širenja
koronavirusa (Covid 19) na području općine Sapna


Krizni štab za prevenciju širenja koronavirusa (COVID- 19) na području općine Sapna, na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj : 01-33-1385/20 od 10.3.2020.godine, a u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja eventualne pojave i širenja koronavirusa (COVID-19), na sjednici održanoj dana 12.3.2020.godine, donio je sljedeću


NAREDBU

1. Prema naredbi Federalnog Ministarstva zdravstva , sve osobe koje su u posljednjih 7-10 dana doputovale ili će u narednom periodu doputovati iz ugroženih područja (Kina , Južna Koreja, Italija, Iran, Njemačka, Španija i Francuska) dužne su se javiti telefonskim putem u Dom zdravlja Sapna (035/597-100) i ostati u kućnoj izolaciji 14 dana i za to vrijeme ne smiju napuštati mjesto boravka.

2. Nalaže se obustavljanje svih kulturnih i sportskih događaja kao i treninga na području općine Sapna u narednih najmanje 15 dana, a u skladu sa naredbom Federalnog Ministarstva zdravstva.

3. Imajući u vidu činjenicu da se teritorij općine Sapna nalazi u ruti kretanja migranata koji u određenom broju dolaze iz ugroženih područja, preporučuje se građanima da ne ostvaruju bliske kontakte sa istim.

4. Apeluje se na sve institucije koje pružaju usluge građanima da redukuju broj lica koja istovremeno borave u zatvorenom prostoru, kako bi se obezbijedila međusobna udaljenost lica od najmanje 1 metar. Takođe se apeluje na sve institucije da redovno vrše dezinfekciju navedenih prostora i radnih površina te da za radnike na šalterima za pružanje usluga građanima obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku koja sadrže najmanje 70% alkohola.

5. Preporučuje se svim građanima da izbjegavanju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja, da u sve institucije / ustanove na području općine Sapna dolaze samo u slučaju neodložnih obaveza i zahtjeva te da ni u kojem slučaju ne dolaze ukoliko imaju respiratorne tegobe, hronične bolesti i uopšte teško zdravstveno stanje.


Broj: 01-33-383/20                                                                                                                                                          Predsjednik Kriznog štaba
Sapna, 12.3.2020.godine                                                                                                                                                        Ismet Omerović

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna