Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Krizni štab za prevenciju širenja
koronavirusa (Covid 19) na području općine Sapna

Broj: 01-33-383-2/20
Sapna, 18.3.2020. godine

OPĆINA SAPNA
MJESNE ZAJEDNICE
N/R PREDSJEDNIKA

 

Obavještavamo Vas da je Krizni štab Ministarstva zdravstva TK Naredbom od 16.3.2020.godine, a u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja eventualne pojave i širenja koronavirusa (COVID-19) zadužio vijeća mjesnih zajednica da obavještavaju gradske/općinske krizne štabove i nadležne policijske stanice o poznatim kretanjima osoba kojima su izdata rješenja o kućnoj izolaciji u svojim mjesnim zajednicama.

Molimo Vas da postupite u skladu sa naprijed navedenim, a sve informacije možete dobiti putem broja telefona 035/599-537 i 121 (Operativni centar), kao i putem mobitela broj 062/938-268. Putem ovih brojeva možete i obavještavati Krizni štab o kretanjima pomenutih osoba.


S poštovanjem.

Dostaviti:
1. Naslovu i                                                                                                                                                             Predsjednik Kriznog štaba
2. a/a.                                                                                                                                                                            Ismet Omerović

 

 

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna