Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i boračka pitanja

Broj: 05-37-462/20
Sapna, 25.6.2020. godine

 

Predmet : Obavještenje


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja, općine Sapna obavještava pripadnike boračke populacije koji ostvaruju prava putem ove Službe da se od 30.6.2020. godine nastavlja podjela premija zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu.
Pravo na dodjelu premije zdravstvenog osigurana za 2020. godinu imaju:
1. Ratni vojni invalidi mlađi od 65 godina sa procentom invaliditeta ispod 60 % koji nisu prijavljeni na evdenciji Službe za zapošljavanje i koji nisu korisnici penzije u visini koja ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.
2. Nezaposlena supruga ratnog vojnog invalida bez obzira na stepen invaliditeta mlađa od 65 godina života koja nije prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje
3. Nezaposleno dijete poginulog/umrlog/nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida koje je izgubilo pravo na porodičnu invlaidninu zbog punoljetnosti ili prestanka redovnog školovanja a koje nije nije napunilo 25 godina života i nije prijavljeno na evidenciji Službe za zapošljavanje
4. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja mlađi od 65 godina života koji nije prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje i koji nije korisnik penzije u visini koja ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.
5. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja stariji od 65 godina života ukoliko je korisnik penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.
6. Nezaposlena supruga dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja mlađa od 65 godina života, koja nije prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje.
7. Nezaposleno dijete poginulog/umrlog/nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja koje je izgubilo pravo na mjesečni novčani dodatak zbog punoljetnosti ili prestanka redovnog školovanja a koje nije nije napunilo 25 godina života i nije prijavljeno na evidenciji Službe za zapošljavanje
8. Demobilisani branilac koji nije prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje i koji nema sredstava za izdržavanje (koji ostvaruje primanja po članu porodičnog domaćinstva ispod 25% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BIH), pod uvjetom da nije korisnik penzije u visini koja ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.
9. Demobilisani branilac stariji od 65 godina koji nema sredstava za izdržavanje (koji ostvaruje primanja po članu porodičnog domaćinstva ispod 25% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BIH) ukoliko ukupna mjesečna primanja domaćinstva prelaze iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.
10. Nezaposlena supruga demobilisanog branioca mlađa od 65 godina života, koja nije prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje, pod uvjetom da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze 25% prosječne plate ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Nezaposlena udovica demobilisanog branioca mlađa od 65 godina života, koja nije prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje pod uvjetom da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu.

Porodice šehida/poginulih boraca i supruge umrlih ratnih vojnih invalida kod kojih postoji uzročno-posljedična veza između ranjavanja i smrti i ratni vojni invalidi sa procentom vojnog invaliditeta 60 % i više, oslobođeni su od plaćanja participacije i isti treba da se jave u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK .

Podjela premija zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu će se vršiti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter broj 1) u terminima od 8-13 h prema sljedećem rasporedu :
• Utorak i srijeda - demobilisani branioci
• Četvrtak- ratni vojni invalidi i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja

Mole se navedene kategorije da se prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava pridržavaju navedenog rasporeda, da poštuju sve propisane mjere zaštite u vezi sa pandemijom izazvanom koronavirusom i da u Centar za pružanje usluga građanima dolaze isključivo sa zaštitnom maskom.

                                                                                                                                                             RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                                                    POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
                                                                                                                                                       Hanifa Selamović, dipl. pravnica