Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
Broj: 01-19-802/2020
Datum: 10.07.2020. godine

I n f o r m a c i j a 
o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

U skladu sa članom 24. i članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da općina Sapna ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci dodatnih radova u predmetu „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za naselja Han, Kolonija, Džakić, Selimovići II, Fatići, Rizvanovići i Brđaci općina Sapna.“
Tenderska dokumentacija za navedenu nabavku učinit će se dostupnom svakim radnim danom putem elektronske pošte, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15.07.2020. godine.
Dodatne informacije:
Kako se radi o javnoj nabavci za nepredviđene (dodatne) radove koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvođenje i tehnički i ekonomski su neodvojivi od osnovnog ugovora, pregovarački postupak će se voditi sa (jednim) dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor.

Dostavljeno:
1. Izgradnja d.o.o. Teočak,
2. Na web stranicu općine Sapna i
3. a/a

                                                                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                               Zudin Mahmutović