Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
Broj: 01-11-385/2023
Sapna, 06.03.2023. godine
 
Općinski načelnik, na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti („Službeni glasnik općine Sapna“ broj 2/18, 1/19i 3/22), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i kulture u 2023. godini
 
Općina Sapna poziva sportske klubove i organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji će se realizovati u 2023. godini, a koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Sapna, iz sljedećih oblasti:
 • Sport - ukupan iznos raspoloživih sredstava je 22.000,00 KM
 • Kultura, manifestacija ljeto u Sapni - ukupan iznos raspoloživih sredstava je 11.000,00 KM
I - PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sportski klubovi i organizacije civilnog društva  koji ispunjavaju slijedeće uslove:
 • da su osnovani i registrovani na području Bosne i Hercegovine,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području općine Sapna ili da su projekti za koje apliciraju namijenjeni građanima općine Sapna,
 • da se projekti odnose na oblasti sporta i kulture
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija i
 • da se projekti implementiraju u toku 2023. godine, a najkasnije do 31.12. 2023. godine.
Općina Sapna  ima pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju kriterije ovog Javnog poziva.
Projektni prijedlozi se dostavljaju na Prijavnom obrazcu i predaju se na šalteru 5 Centra za pružanje usluga građanima općine Sapna ili se šalju preporučenom poštom.
Uz Prijavni obrazac dostavlja se slijedeća dokumentacija:
 • Projektni prijedlog koji sadrži: naziv projekta, kratke informacije o aplikantu, podatke o osobi ovlaštenoj za realizaciju projekta, cilj projekta sa opisom aktivnosti planiranih projektom, očekivane rezultate i vrijeme realizacije projekta
 • Obrazac pregled budžeta projekta i plan potrošnje sredstava
 • Obrazac za administrative podatke o aplikantu
 • Obrazac za finansijsku identifikacionu formu
 • Rješenje o registraciji
 • ID broj
 • Izvještaj o realizovanim projektima u 2022. godini
 • Program rada za 2023. godinu i
 • Završni godišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
Svi navedeni dokumenti sa Prijavnim obrazcem se predaju kao originali ili ovjerene fotokopije.
Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta za koji traži sredstva ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.
Projekti koji se neće finansirati:
 • projekti sportskih klubova i udruženja građana koja nisu opravdala sredstva po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Općine,
 • projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva, stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima i trening kursevima,
 • projekti koji se ne odnose na sport i kulturu.
II - PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od  06.03. 2023. godine  na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima (šalter 5).
Sve potrebne informacije, elektronska verzija svih dokumenata i Prijavni obrazac mogu se pronaći na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.
III - PREDAJA APLIKACIJA
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično svakim radnim danom u periodu od 8:00  do 15:30 h, na adresu:
Općina Sapna
Ul. 206. Viteške brigade bb
75411 Sapna,
sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i kulture u 2023. godini - NE OTVARAJ“.
Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Sapna i traje do 20.03.2023. godine. Dan prijave na ovaj Javni poziv predat pošti smatra se danom predaje aplikacije općini Sapna.  
Za aplikante koji uz Prijavni obrazac ne dostave neophodnu dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom, Komisija će provesti postupak dopune zahtjeva prema podnosiocu, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 2/98 i 48/99). Ukoliko aplikant i nakon provedenog postupka  dopune dokumentacije ne dostavi neophodnu dokumentaciju, Komisija će donijeti zaključak kojim se odbacuje zahtjev aplikanta, u skladu sa članom 67. naprijed navedenog Zakona o upravnom postupku F BiH.
Aplikanti koji su se prijavili na ovaj javni poziv, biće pismeno obaviješteni o donesenoj odluci u vezi sa njihovim aplikacijama, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.  
Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.
Aplikanti koji budu odabrani biće obavezni da prije zaključivanja ugovora dostave Komisiji, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama.
 
Dostavljeno:                                                                                                                                                                                           
1.Web stranica općine Sapna                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
2. Oglasna ploča općine Sapna                                                                                                                          Zudin Mahmutović                                 
3. a/a