Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina S A P N A
Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i boračka pitanja
Broj: 05-37-2651/23
Sapna, 01.12.2023. godine
 
Predmet: Obavještenje za demobilisane borce mlađe od 57 godina
 
Obavještavaju se nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57 godina života sa prebivalištem na prostoru općine Sapna kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu da su u skladu sa članom 26. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi TK, u periodu od 01.12. do 31.12.2023. godine dužni Službi nadležnoj za boračko invalidsku zaštitu općine Sapna dostaviti ažuriranu dokumentaciju radi nastavka isplate naknade.
Spisak potrebne dokumentacije se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima svakim radnim danom od 01.12.do 31.12. 2023. godine.
 
Dostavljeno:
1.Oglasna ploča općine Sapna                                                                                                                                            RUKOVODILAC SLUŽBE
2. Veb stranica općine Sapna                                                                                                                                   POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
2. a/a                                                                                                                                                                                          mr. Fatima Gušić