Main menu

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta općine Sapna („Sl. glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12), člana 3. Odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna Sapna (“Službeni glasnik općine Sapna”, broj 2/12) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika  Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna broj 01-04-498/24 od 07.03.2024. godine Općinski načelnik općine Sapna, objavljuje
P O N O V N I  J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje
predsjednika  Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna

Javni oglas objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", u 1 (jednom) dnevnom listu većeg tiraža, a Integralni tekst javnog oglasa bit će objavljen i može se preuzeti na zvaničnoj Internet stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba i oglasnoj ploči Općine Sapna.
 
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
                                                                                                         
Broj: 01-04-498-1/24                                                                                                                            Općinski načelnik
Datum: 23.04.2024. godine                                                                                                                 Zudin Mahmutović