Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Broj: 01-05-303/17
Datum: 03.02.2017.godine


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta općine Sapna („Sl.glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12), člana 3. Odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje u upravni odbor JU Centar za socijalni rad Sapna (“Službeni glasnik općine Sapna”, broj 4/13) i člana 3. Odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje u upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna Sapna (“Službeni glasnik općine Sapna”, broj 2/12), Općinski načelnik općine Sapna, objavljuje:


J A V N I  O G L A S
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač općina Sapna

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač općina Sapna i to:

JU Centar za socijalni rad Sapna
- predsjednik upravnog odbora................................ 1 (predstavnik osnivača)
- član upravnog odbora ......................................... 1 (predstavnik osnivača)
- član upravnog odbora. ........................................ 1 (iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi)

JZU “Dom zdravlja ” Sapna
- predsjednik Upravnog odbora ............................... 1 (predstavnik osnivača)

Opis pozicija:
Upravni odbor upravlja ustanovom, donosi Pravila odnosno Statut ustanove, imenuje i razrješava direktora odnosno v.d. direktora ustanove, utvrđuje planove rada i razvoja ustanove, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opća akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i drugih općih akata u skladu sa zakonom i Pravilima odnosno Statutom ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Pravilima odnosno Statutom ustanove, odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojima je drugi organ, određen Pravilima odnosno Statutom ustanove, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaje o poslovanju ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima odnosno Statutom ustanove.

Mandat i naknada za rad:
Mandat Predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Mandat Predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Imenovana lica imaju pravo na naknadu u skladu sa Odlukom osnivača a ista se isplaćuju iz sredstava ustanove.

IV Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a/ Opći uslovi

- da su državljani BIH,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup za djela koja su smetnja za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od   pet godina od dana izdržane, izvršene ili zastarjele kazne;
- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine);
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona;
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona u sukobu interesa u institucijama vlasti;
- da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju;
- da nisu članovi više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora;
- da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju.

b/ Posebni uslovi

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
- da imaju najmanje završen VI ili VII stepen stručne spreme društvenog smjera i najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- ispred zaposlenika Centra za socijalni rad, kandidati trebaju imati završen VII stepen stručne spreme iz oblasti socijalnog rada sa 1 (jednom) godinom radnog iskustva u struci.
 JZU DOM ZDRAVLJA SAPNA
- da imaju najmanje završen VII stepen stručne spreme, ekonomskog, pravnog, zdravstvenog i drugih usmjerenja;
- da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva;
- da imaju stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada.
- da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima , kao i sklonost timskom radu.
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove, u postupku sačinjavanja konačne rang-liste uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:
- struka,
- radno iskustvo ,
- znanje pokazano na intervju ,
Vrednovanje kriterija izvršit će Komisija za izbor u skladu sa članom 11. Odluke o uslovima i kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna.

V Pored posebnih uslova za upravne odbore javnih ustanova kandidati treba da:
- uživaju ugled u lokalnoj zajednici,
- da posjeduju stručno znanje iz oblasti u koju se kandiduju ,
- da posjeduju sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije ,
- da posjeduju sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- da posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
- da posjeduju rezultate rada ostvarene takom poslovne karijere.

VI Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:
1. kraću biografiju, adresu i kantakt telefon,
2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci,
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje o radnom iskustvu ,
6. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u reguliranom organu za koji se kandiduje ( akt izdat od strane suda)
7. dokaz da presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje ( akt izdat od strane suda)
8. izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa o ispunjavanju uslova iz tačke IV.a. alineja 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Prilikom intervju svaki kandidat koji je ušao u uži izbor dužan je iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Prije intervjua komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca i preporuke o kandidatima.
Prilikom izbora uzet će se o obzir priznanja i rezulati koje je kandiat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje.
Nakon intervjua i na osnovu u potpunosti dokumentovanih odluka svakog člana Komisije, Komisija za izbor će putem pismene preporuke predložiti Općinskom načelniku rang listu sa kandidatima i postignutim rezultatima za imenovanje kandidata u upravni odbor Centra za socijalni rad i JZU Dom zdravlja Sapna.
Konačno imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora Centra za socijalni rad i JZU Dom zdravlja Sapna vrši Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i isto će se objaviti u „Službenim novinama FBiH“.
Zainteresirana stranka, može podnijeti prigovor na konačano imanovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBIH.
Prigovor na konačna imenovanja se podnosi Općinskom vijeću Sapna, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Javni oglas ostaje ostvoren 15 od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici općine Sapna (www.opcinasapna.ba) i oglasnoj tabli Općine Sapna, računajući od dana poslednjeg objavljivanja.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Općina Sapna ul . 206. Viteške brigade bb 75 411 Sapna - Komisiji za izbor Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna i JZU Dom zdravlja Sapna sa naznakom „prijava na javni oglas“ – NE OTVARAJ.
U prijavi kandidati su dužni označiti na koju se poziciju kandidiraju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti akt kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dodatne djelatnosti.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                                                          Zudin Mahmutović