Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
Komisija za provođenje licitacije

Broj: 01-49-349/17
Sapna, 15.02.2017. godine

Na osnovu Odluke o prodaji putničkog motornog vozila putem javne licitacije broj 02-02-281-7/17 od 09.02.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) broj 01-49-349/17 od 15.02.2017. godine Općinski načelnik, općine Sapna-Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije), o b j a v Ij u j e

J A V N I  O G L A S
o prodaji putničkog motornog vozila u vlasništvu Općine Sapna
putem licitacije - prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda

 

I PODACI O VOZILU
1. Vrsta vozila: Putničko
2. Marka vozila: Wolksvagen
3. Model/tip: Golf 1K 1,9 TDI
4. Broj vrata: 5
5. Registarska oznaka: O15-K-222
6. Broj motora: BKC 454170
7. Broj šasije WVWZZZ1KZ59000417
8. Snaga motora u kw 77 kw
9. Godina proizvodnje 2005
10. Broj pređenih kilometara: 333000
11. Registrovano do: 14.3. 2017.
12. Poćetna vrijednost u KM 8.172,30 KM


II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 5 % od početne cijene vozila koja je predmet prodaje odnosno iznos od 408,60 KM
Depozit se uplaćuje na blagajni Općine ili na transakcijski račun, kako slijedi:
Banka: NLB Banka DD Tuzla
Broj transakcijskog računa: 132290000309208559
Primalac: Općina Sapna
Svrha uplate: uplata depozita za kupovinu automobila u vlasništvu općine Sapna
Vrsta prihoda: 722139
Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u organu državne službe općine Sapna i članovi njihove uže porodice.

III PREGLED VOZILA I ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA U LICITACIJI
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
Motorno vozilo iz tačke I. može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 9 do 16 sati u krugu Općine Sapna.
Kontakt osoba: Šemso Ibrahimović, telefon broj 061/721-384.

IV DOSTAVLJANJE PONUDE
Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem licitacije, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita primaju se najkasnije do 27.02.2017. godine, do 12 sati.
Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se dana 27.02.2017. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12,30 sati, u sali Općinskog vijeća Sapna, ulica 206.  viteške brigade bb.
Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu učestvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

VI SADRŽAJ PONUDE
Pismena ponuda sadrži sljedeće elemente:
-podaci za fizičko iice: (ime i prezime, ime jednog roditelja,adresu i broj telefona, broj tekućeg računa i naziv banke, kopiju lične karte);
-podaci za pravno lice: (kopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacija, adresa,broj telefona, broj  žiro-računa i naziv banke);
-iznos ponude izražene u KM;
-dokaz o uplati depozita,
-ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VII TOK LICITACIJE
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.
Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
Ako se prijave dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola.
Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.

VI OBAVEZE KUPCA
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.
Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), uplaćeni depozit od 5 % mu se neće vratiti. Općina Sapna će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII DODATNE INFORMACIJE
Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita, utvrđen u tački II. ovog javnog oglasa, se vraća na račun naveden u njegovoj ponudi odnosno putem blagajne.


Dostaviti: 
1. Radio Glas Drine,
2. Oglasna tabla Općine Sapna,                                                                                                                           KOMISIJA ZA PROVOĐENJE LICITACIJE 
3. Web stranica Općine Sapna,
4. A/a