Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                           Glavni rječnik
                                  Kod                           Opis
Glavni predmet       45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
108016,24
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralni dio općine Sapna
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
28.3.2017.
IV 3.c. Novčana naknada
Ne
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 30.3.2017. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 30.3.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.