Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkog automobila
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka putničkog automobila marke Volkswagen, tip Passat B8 2.0 TDI SCR BMT 4MO CL
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                Glavni rječnik
                            Kod             Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42667,63
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Na adresi prodavca
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 4. Ograničenja za učešće
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
13.4.2017.
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 14.4.2017. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.4.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto: Općina Sapna