Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Broj: 01-23-602/17
Datum: 05.04.2017.godine

 

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15 i 2/16) i člana 41. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12) Općinski načelnik općine Sapna, dana 05.01.2017. godine, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V
zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina


I

Za obavljenje tehničkog pregleda građevina potrebni su diplomirani inženjeri sljedećih struka:
- građevinske
- arhitektonske
- elektrotehničke
- mašinske
- geodetske
- geološke
- saobraćajne
- zaštite na radu, požara i eksplozija
- sanitarne zaštite

II

Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri navedenih struka, sa 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektiranju ili izvođenu građevina.

III

U radu Komisije za tehnički pregled ne mogu učestvovati osobe koje su donosile rješenje u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, niti osobe koje su učestvovale u izradi projektne dokumentacije, reviziji projektne dokumentacije i nadzoru nad građenjem, kao i osobe koje su u srodstvu sa investitorom.

IV

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- ovjerenu kopiju diplome,
- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja diplome,
- kopiju lične karte,
- saglasnost poslodavca o obavljanju dodatne djelatnosti za koju se plaća naknada,
- kraću biografiju i opis o kretanju u službi, sa tačnom adresom stanovanja, brojem telefona, nazivom poslovne banke i brojem transakcijskog računa,
- ovjerenu izjavu da će blagovremeno pismenim putem obavjestiti nadležnu službu o slučajevima iz tačke III ovog javnog poziva.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva biće izabrani i povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisije za tehnički pregled po određenim specijalnostima.
Članovi Komisije za tehnički pregled imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom odlukom.

VI

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova iz javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, neposredno ili putem pošte na adresu:
OPĆINA SAPNA
Ul. 206. Viteške brigade bb
75 411 Sapna

Općina Sapna neće vraćati dostavljenu dokumentaciju.

                                                                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                                                                             Zudin Mahmutović