Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-40-673/17
Sapna, 19.4.2017. godine


Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“ broj 6/07,8/09 i 3/12) i člana 3. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 3/17), objavljuje


JAVNI POZIV ZA ODABIR PROJEKATA NEVLADINIH/NEPROFITNIH ORGANIZACIJA IZ OBLASTI KULTURE I SPORTA
KOJI ĆE SE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE SAPNA ZA 2017. GODINU
 

Općina Sapna poziva sve nevladine/neprofitne organizacije sa područja općine Sapna da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Sapna iz sljedećih prioritetnih oblasti:
• sport i
• kultura

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sve nevladine/neprofitne organizacije/ udruženja registrovane sa sjedištem na području općine Sapna.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 500 KM do 10.000 KM. Općina Sapna zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti minimalno 3 mjeseca i svi projekti trebaju biti završeni do 31.12.2017. godine
Izabrani projekti se trebaju implementirati isključivo na području općine Sapna.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 19.4.2017. godine u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja - Info pult u Centru za pružanje usluge građanima u općini Sapna.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija svih dokumenata i prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Prijedlog projekta treba sadržavati sljedeće:
• Projektni prijedlog (Aneks 1),
Pregled budžeta/proračuna (Aneks 2),
Matrica logičkog okvira (Aneks 3),
Plan aktivnosti i promocije (Aneks 4),
• Administrativni podaci o aplikantu (Aneks 5)
• Finansijska identifikaciona forma (Aneks 6)
• Izjava o podobnosti (Aneks 7)
Lista provjere (Aneks 8)
• Narativni budžet
• Plan potrošnje

Aplikanti su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju koja je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti kompletirana kako bi prijedlog projekta mogao biti evaluiran.

Dodatna dokumentacija treba da sadrži sljedeće:
- rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji
- identifikacijski broj
- ovjerena fotokopija lične karte ovlaštene osobe
- opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije
- uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji ( ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
- završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
- podaci o osobama koje realiziraju projekat (kraći CV sa dokazima
- drugi dokumenti koji mogu biti relevantni)

Svi dokumenti se predaju kao originali ili ovjerene fotokopije.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentaciom) se treba dostaviti u dvije (2) štampane i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7.30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom: „Za Javni poziv za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta“.
OPĆINA SAPNA
206. Viteške brigade bb
75411 Sapna.
Rok za predaju aplikacija je 10.5.2017. godine u 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati po ovom Javnom pozivu će biti objavljeni na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Općinski načelnik
Zudin Mahmutović