Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Broj: 01-40-673-1/17
Sapna, 16.5.2017. godine


Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“ broj 6/07,8/09 i 3/12) i člana 3. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 3/17), objavljuje


I Z M J E N E  J A V N O G  P O Z I V A
za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija
iz oblasti kulture i sporta koji će se finansirati/sufinansirati
iz Budžeta Općine Sapna za 2017. godinu

U Javnom pozivu za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta općine Sapna za 2017. godinu broj: 01-40-673/17 od 19.4.2017. godine, mijenja se rok za dostavljanje aplikacija te isti glasi:

„Rok za dostavljanje aplikacija je 22.5.2017. godine u 15 h“.


                                                                                                                                                                                               Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                               Zudin Mahmutović