Main menu

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.5.2017. u 8:25

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Telefon: (035) 599-530

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove
Ne

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena