Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka
Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove
Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum
Jedan ponuđač
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10400,00

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluga poslovnih banaka Općini Sapna za vođenje depozitnog i transakcijskih računa i usluga platnog prometa u
zemlji i inostranstvu
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluga poslovnih banaka Općini Sapna za vođenje depozitnog i transakcijskih računa i usluga platnog prometa u
zemlji i inostranstvu
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                              Glavni rječnik
                          Kod              Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Jednim dijelom u prostorijama općine Sapna (dio koji se odnosi na internet bankarstvo), a ostali dio u banci (filijala,
poslovnica, ispostava banke i sl.)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentaciom

III 4. Ograničenja za učešće
U skladu sa tenderskom dokumentaciom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa članom 46. ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtjeva se, u skladu sa članom 47. ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ne zahtjeva se, u skladu sa članom 48. i 50. ZJN

III 8. Rezervisan ugovor
Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
13.6.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 14.6.2017. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 14.6.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Općina Sapna, sala za sjednice

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Kao po I 1.