Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.a. Broj lotova
5
II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za
Svi lotovi
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija lokalnih puteva na području općine Sapna
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija lokalnih puteva na području općine Sapna
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                        Glavni rječnik
                                   Kod                Opis
Glavni predmet       45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
8.9.2017.
IV 3.c. Novčana naknada
Ne
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 11.9.2017. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 11.9.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I.1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I 1.

ANEKS B

Broj lota
1
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137013 Međeđa, lokalna cesta L137003/Grabovice - Munjača (regionalna cesta 307)
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137013/Međeđa, lokalna cesta L137003 Grabovice - Munjača (regionalna cesta 307)
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                      Glavni rječnik
                             Kod                         Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10584,90
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
MZ Međeđa, općina Sapna
VI Dodatne informacije
Kao pod I 1.

ANEKS B

Broj lota
2
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137012 Goduš/regionalna cesta R306/Plan naselje
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137012 Goduš/regionalna cesta R306/Plan naselje
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                      Glavni rječnik
                             Kod                         Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8098,80
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
MZ Goduš, općina Sapna
VI Dodatne informacije
Kao pod I 1.

ANEKS B

Broj lota
3
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu Kobilići - Kosa
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu Kobilići - Kosa
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                     Glavni rječnik
                              Kod                       Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1371,20
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
MZ Kobilići, općina Sapna
VI Dodatne informacije
Kao pod I 1.

ANEKS B

Broj lota
4
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija dijela kolovoza na putu Baljkovica - Tijanići
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija dijela kolovoza na putu Baljkovica - Tijanići
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                   Glavni rječnik
                            Kod                       Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1400,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
MZ Baljkovica, općina Sapna
VI Dodatne informacije
Kao pod I 1.

ANEKS B

Broj lota
5
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137002 Nezučki put (Regionalna cesta R306) - Nezuk - raskršće za Dugi Dio
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija kolovoza na lokalnom putu L137002 Nezučki put (Regionalna cesta R306) - Nezuk - raskršće za Dugi Dio
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                      Glavni rječnik
                            Kod                            Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1987,50
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
MZ Nezuk, općina Sapna
VI Dodatne informacije
Kao pod I 1.