Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 2.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 2.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 3. Zajednička nabavka
Ne
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nepredviđeni radovi na projektu nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, LOT 1 - građevinsko zanatski radovi
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nepredviđeni radovi na projektu nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, LOT 1 - građevinsko zanatski radovi
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                       Glavni rječnik
                             Kod                           Opis
Glavni predmet 45212225-9 Građevinski radovi na sportskoj sali
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Općina Sapna
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?
Ne
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Jedan ponuđač
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRISTAL 4209600350006 Živinice Bosna i Hercegovina
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
6123,29
IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
6123,29
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
23.8.2017.
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
1
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
1
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
3 / 5
6123,29
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
6123,29
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
Ne
IV 4. Informacije o podugovaranjima
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
Ne
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
Član 24. Stav (1) Tačka a)
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
Nepredviđeni radovi koji nisu uključeni u prvobitni projekat i koji se fizički nisu mogli odvojiti od osnovnog ugovora.
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
1
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
KRISTAL