Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i boračka pitanja

Broj: 05-41-1207/17
Sapna, 28.8.2017. godine

 

„Glas Drine“ DOO za informisanje
Sapna
Organizacija PŠ/PB Sapna
Organizacija RVI Sapna
Udruženje DNRP Sapna

 

Predmet : Obavještenje za korisnike naknada za invalidnine i ratna priznanja

Obavještavaju se korisnici naknada za invalidnine i ratna priznanja, a koji svoja prava ostvaruju u općini Sapna, da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijelo Procedure za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole budžetskih sredstava, po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja.
U skladu sa pomenutim Procedurama, svi korisnici ličnih i porodičnih invalidnina i naknada za ratna priznanja, a koji stalno borave van područja općine Sapna ili stalno borave u inostranstvu obavezni su da svakih 6 mjeseci dostave Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Sapna ovjerene izjave o izvršenoj svojoj identifikaciji.
Izjave se mogu dati na jedan od sljedećih načina :
1. Izjava data neposredno u nadležnoj službi općine Sapna
2. Izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa u drugoj općini u Federaciji BiH, odnosno općini koja se nalazi u Republici Srpskoj
3. Ako korisnik stalno boravi u inostranstvu, izjavu o identifikaciji ovjerava nadležni notarijat

Svi korisnici koji izjave ne ovjeravaju u općini Sapna već kod drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, dužni su iste dostaviti na adresu:
Općina Sapna
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
206. Viteške brigade bb
75411 Sapna.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 035/599-548, 035/599-549 i 035/599-530 lokal 569, ili neposredno u općini Sapna, kancelarija broj 2.


Dostaviti :                                                                                                                                        RUKOVODILAC SLUŽBE
1. Naslovu i                                                                                                                            POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
2. a/a.
                                                                                                                                                 Hanifa Selamović, dipl. pravnica