Main menu

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:7.9.2017. u 10:56

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: mr. Fatima Gušić
Adresa: 206. viteške brigade
Poštanski broj: 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad: Sapna
Telefon: (035) 599-530
Faks: (035) 599-555
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa: www.opcinasapna.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane II faza - utopljavanje objekta sportske dvorane
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane II faza - utopljavanje objekta sportske dvorane
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                  Glavni rječnik
                            Kod                   Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50670,47
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralni dio općine Sapna
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 4. Ograničenja za učešće
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.9.2017.
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 22.9.2017. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 22.9.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I 1.