Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i boračka pitanja

Broj: 05-49-sl./17
Sapna, 10.10.2017. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA ĆE DANA 12.10.2017. GODINE (ČETVRTAK), ZBOG POSJETE UPOSLENIKA MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI, RADNO VRIJEME U OPĆINI SAPNA BITI SKRAĆENO, ODNOSNO RADNO VRIJEME ĆE BITI OD 7.30 h-10 h.


                                                                                                                                                                              RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                                                                      POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
                                                                                                                                                                           Hanifa Selamović, dipl.pravnica