Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i boračka pitanja

Broj: 05-49-SL/17
Sapna, 21.12.2017. godine

 

Predmet: Obavijest

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja, općine Sapna obavještava građane da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske.
Tekst Javnog poziva i Javnog oglasa objavljen je na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na internet stranici općine Sapna i isti ostaju otvoreni do 30.12.2017. godine i 31.12.2017.godine.


                                                                                                                                                                                      RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                                                                             POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                                                                                                 Hanifa Selamović, dipl. pravnica