Main menu

Nadležnosti službe

Služba  civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,

- priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

- predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

- prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite,

- organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana u provođenja lične i uzajamne zaštite,

- organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,

- vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,

- putem Službe osmatranja i uzbunjivanja  (OiU) vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drigih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,

- izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

- izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

- vrši informatičke poslove za općinske organe uprave,

- vrši poslove tehničkog sekretara Općinskog načelnika,

- obavlja zajedničke poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinskih službi, a koje se odnose na:

- poslove ekonomata,

- tekućeg i investicionog održavanja objekata, uređaja, opreme i tehničkih sredstava rada,

- fizičkog obezbjeđenja objekata,

- nadzora nad korištenjem i održavanjem čistoće prostorija općine,

- zagrijavanja prostorija općine,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom civilne zaštite  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika Hamid Omerović, dipl. ing. tehn.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-543.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prilozi

Porodični priručnik za ponašanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća

Kako postupati u slučaju požara