Main menu

Nadležnosti službe

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i  boračka pitanja u okviru svoje nadležnosti  vrši slijedeće poslove:

- prati propise iz oblasti za koju je obrazovana i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,

- sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave , brige o djeci, mladima, obrazovanja,odgoja, rada, kulture i fizičke kulture, rada mjesnih zajednica, sporta, boračko invalidske zaštite i zdravstva,

- vodi upravni postupak i izrađuje rješenja i druge akata iz djelokruga Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,

- organizuje i koordinira rad mjesnih ureda i prijemne kancelarije, odnosno Centra za pružanjeusluga građana i info-pulta,

- vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,

- obavlja poslove iz oblasti rada, radnih odnosa i ljudskih resursa,

- vrši poslove kancelarijskog poslovanja, primanje, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta odnosno akata u rad, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njhovo čuvanje,

- vrši poslove dostave pošte (kurirski poslovi),

- predlaže i sprovodi utvrđenu politku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci , osnovnog obrazovanja i odgoja djece, kulture, fizičke kulture i sporta,

- prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola, sportskih i kulturnih organizacija i udruženja i  građana ,

- predlaže planove budžetskog sufinansiranja obrazovanja učenika i studenata, dječijih ustanova i udruženja, građana,

- obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, asocijacija mladih i Općine,

- priprema izvještaje, analize, informacije o radu i uslovima rada osnovnih škola, o uspjehu učenika u učenju u vladanju i kulturi, fizičkoj kulturi i sportu,

- vodi evidneciju kulturnih institucija, udruženja građana i sportskih organizacija i druge evidencije propisane zakonom i drugim propisma,

- učestvuje o organizovanju sportskih manifestacija masovnog karaktera i manifestacija kulturnih događaja od značaja za razvoj sporta i kulture na nivou općine,

- sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

- vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidnecije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

- obavlja poslove i saradnju sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nasiocima prava iz osnova boračko invalidske zaštite,

- vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, ortopedski dodatak, dodatak za tuđu njegu i pomoć, invalidski dodatak,  zdravstvenu zaštitu, carinske olakšice i dr.,

- izdaje  uvjerenja, potvrde te pruža stručnu pomoć u ostvarivanju boračke zaštite,

- izrađuje informacije, izvještaje i ostale materijale koji se odnose na evidenciju ostvarivanja prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,

- vrši obračun i isplatu novčanih primanja korisnicima i o istima vodi sve propisane knjigovodstvene evidencije,

- organizuje aktivnosti oko rehabilitacije i liječenja ratnih vojnih invalida u zemlji i inostranstvu,

- vrši saradnju sa nadležnim organima oko postavljanja nadgrobnih obilježja i spomen ploča šehidima i poginulim borcima,

- vodi sve evidencije svih korisnika koji su na socijalno statusnom staranju ove službe,

- vodi brigu o udruženjima građana boračke populacije,

- vrši poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca NOR-a i vojnih invalida,

- iznalazi mogućnost i predlaže mjere za lica socijalne kategirije i saradnje sa centrom za socijalni rad,

- stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim potrebama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potrebe iz ove oblasti na području općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- koordiniranje svih aktivnosti na području mjesnih zajednica postredstvom organa mjesnih zajednica kao i pružanje stručne i administrativne pomoći organima mjesnih zajednica,

-  izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

-  vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja rukovodi pomoćnik Općinskog načelnika mr. Fatima Gušić.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-548.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.