Main menu

Nadležnosti službe

Služba za privredu, budžet i finansije u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- prati zakone i druge propise iz oblasti privrede, turizma i ugostiteljstva i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana,

- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je obrazovana i vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

- prati stanje, rješava u upravnim stvarima i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti,

- prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,

- vrši poslove registracije poljoprivrednih ganzistava, realizuje programe podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja,

- izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih,

- vrši poslove prometa, privatizacije, razvoja, obnove i vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,

- vodi poslove iz oblasti vodoprivrede koji su u nadležnosti Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu jedinstvenih metodologija i utvrđuje koordinira tehnički nadzor,

- vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za obnovu i razvoj u Općini,

- prati realizaciju investicionih projekata na području općine i preduzima odgovarajuće mjere za konačnu realizaciju tih projekata,

- priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine,

- učestvuje u sprovođenju statističkih istraživanja i izvještavanja,

- izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

- izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

- sprovodi utvrđenu politiku izoblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,

- izrađuje nacrte i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu o istim,

- izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičke-informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, te više organe vlasti u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta,

- vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, trezorsko poslovanje, te druge poslove računovodstva, obračun i isplate plaća i naknada zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovenje Općine,

- obavlja poslove iz oblasti javnih nabavki,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za privredu, budžet i finansije  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika dr sc. Nusret Hamidović.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-544.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.