Main menu

Potpisani ugovori o stipendiranju učenika i studenata

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je u svom kabinetu upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije JU OŠ „Sapna“ i JU MSŠ Sapna u akademskoj/školskoj 2021/2022 godini a koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog konkursa.
Stipendije, čija visina na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM, dodjeljene su za 7 studenata i učenike generacije JU OŠ Sapna i JU MSŠ Sapna.    

  

 

Pokrenut postupak javne nabavke radova za pet putnih pravaca na području općine Sapna

Jučer je Općina Sapna pokrenula još jedan postupak javne nabavke radova za rekonstrukcuiju, sanaciju i asfaltiranje putne infrastrukture na području općine Sapna.
Radi se o pet novih putnih pravaca i to:
LOT 1 – Sanacija lokalnog puta Nezuk (škola) – centar naselja Nezuk,
LOT 2 – Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Kraljevići na lokaciji Ponoglica,
LOT 3 – Sanacija i asfaltiranje priključnog puta u MZ Zaseok, naselje Poljane,
LOT 4 – Sanacija i asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Kobilići, naselje Durakovići,
LOT 5 – Sanacija puta u MZ Donji Zaseok.
Ukupna procjenjena vrijednost svih radova sa PDV-om iznosi oko 477.000,00 KM,
Dio sredstava za realizaciju ovih projekata u iznosu od 150.000,00 KM, obezbjeđen je putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dok će ostatak sredstava biti obezbjeđen iz Budžeta Općine Sapna te ličnim učešćem građana.

 

Obezbjeđeno pola miliona KM za uvođenje u sistem vodosnabdjevanja bunara „Skenderuša“

Kako bi se obezbjedile dodatne količine pitke vode za građane, Općina Sapna je u ranijem periodu izvršila hidrogeološke istražne radove na lokalitetu „Skenderuša“ u MZ Sapna gdje je na dubini od 162 metra pronađena veća količina vode za koju se daljom analizom utvrdilo da zadovoljava sve parametre kvalitetne pitke vode a ispitivanjem kapaciteta izvorišta ustanovljena je ekonomska isplativost te izvršena i izgradnja eksploatacionog bunara (EBS-1).
Za ove projekte uloženo je preko 320.000,00 KM ali je za konačnu realizaciju ovog projekta, odnosno za izgradnju i opremanje pumpne stanice te uvođenje u postojeći sistem vodosnabdjevanja, bilo neophopdno objezbjediti još oko pola miliona konvertibilnih maraka.
Općina Sapna je izradila svu neophodnu projektnu tehničku dokumentaciju za nastavak ovog projekta, te je isti kandidovala višim nivoima vlasti.
Odlukom o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK-a, za projekat „Obezbjeđivanje dodatnih količina vode za potrebe općine Sapna sa novog bunara EBS-1 i uvođenje u postojeći sistem (faza izgradnja i opremanje pumpne stanice Skenderuša), Općini Sapna su odobrena sredstva u iznosu od 497.684,70 KM, čime će biti obezbijeđena sredstva za potpunu realizaciju ovog projekta.
Odmah nakon što odobrena sredstva budu operativna, Općina Sapna će krenuti u proceduru javne nabavke i izbor najpovoljnijeg izvođača radova tako da će dugodišnji problem nedostatka pitke vode za građane općine Sapna konačno biti riješen.

 

Potpisani ugovori za sanaciju šehidskih spomen-obilježja

U skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Općine Sapna za 2022. godinu a po završetku postupka javne nabavke, Općinski načelnik Zudin Mahmutović nedavno je potpisao ugovore za sanaciju dva šehidska spomen-obilježja na prostorima općine Sapna. 
Radi se o sanaciji šehidskog spomen obilježja u Hanđelicima te o nabavci jarbola i zastava za šehidsko spomen-obilježje u Baljkovici.
Kao najpovoljniji ponuđač za nabavku materijala i izvođenje radova izabrano je preduzeće DOO „ENIKS-NERI“ Sapna a ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.991,53 KM.
Plan Općine Sapna je da se i u narednim godinama planiraju odgovarajuća sredstva za sanaciju svih šehidskih spomen-obilježja na prostoru općine Sapna te problem održavanja sistemski riješi.

 

 

Potpisan Sporazum o opremanju dva stana za potrebe žrtava nasilja u porodici

Općinski načelnik Zudin Mahmutović nedavno je sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter - Samariter - Bund e.V. (ASB) potpisao Sporazum o sufinansiranju projekta pod nazivom „Bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH“ koji bi se uskoro trebao implementirati u Nezuku.
Radi se o opremanju dva stana u stambenoj kući u Debeljaku (bivše izbjegličko naselje) za kategoriju korisnika žrtava nasilja u porodici i za porodice u stanju socijalno zaštitne potrebe, te za nabavku i ugradnju PVC stolarije na prostorijama JU Centar za socijalni rad Sapna.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.924,19 KM od čega će humanitarna organizacija ASB izdvojiti 19.924,04 KM dok će ostatak u iznosu od 10.000,15 KM biti obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.