Main menu

Počele pripreme za izradu Akcionog plana za djecu

U cilju izrade Akcionog plana za djecu 2018.-2020. godine, direktorica Udruženja „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ Mirsada Bajramović danas je posjetila općinu Sapna gdje je općinskog načelnika Zudina Mahmutovića i njegove saradnike upoznala o metodologiji i ulozi općine i drugih subjekata lokalne zajednice čije su nadležnosti neposredno vezane za ostvarivanje prava djece, tokom izrade ovog dokumenta.
Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ je nevladina organizacija koja radi na zaštiti i promociji prava djeteta, a organizacija World Vision BiH im je povjerila zadatak koordiniranja procesa izrade akcionih planova za djecu u pet općina među kojima je i općina Sapna.
Radi se o planskim dokumentima čija je svrha unapređenje kvaliteta života djece na lokalnom nivou i treba da bude stvarni odraz potreba djece koji podrazumijeva korištenje i umrežavanje svih raspoloživih resursa u toj zajednici.
Općina Sapna će podržati izradu Akcionog plana za djecu, te uzeti učešća u radu radne grupe koja će biti zadužena da do kraja januara 2018. godine sačini ovaj dokument.

Raketa sa Lanjišta će biti izložena u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida

Predstavnici Udruženja „Centar za post-komfliktnu pravdu“ Sarajevo danas su posjetili općinu Sapna gdje su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem potpisali Sporazum o predaji ostataka ruske rakete zemlja - zemlja tipa „Volhov“ koja je ispaljena sa agresorskih srpskih položaja iz rejona Jasenice 24. aprila 1995. godine a pala na lokaciju „Lanjišta“ gdje su bile linije odbrane pripadnika 246. Viteške brdske brigade Armije RBiH. 
Ostaci rakete će biti izloženi u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995 Sarajevo čiji je osnivač upravo Udruženje „Centar za post-komfliktnu pravdu“ Sarajevo uz obavezu da se ostaci navedene rakete trajno ili privremeno vrate Općini Sapna ukoliko se za to ukaže potreba.
 
 
    

Održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Sapna jučer je održalo svoju 8. redovnu sjednicu. Vjećnici su usvojili Odluku o izvršenju Budžeta za period 01.01. - 30.09.2017. godine, te Nacrt Budžeta za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. godinu, koji su upućeni u Javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Prema Nacrtu Budžeta, prihodi i rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 2.855.236,00 KM. 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna i Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa JU Direkcije regionalnih cesta TK.
Vijećnici su usvojili i Odluku o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine Sapna koji bi u budućnosti trebao dovesti do poboljšanja uslova rada i usluga u JZU Dom zdravlja Sapna, kao i Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta ove zdravstvene ustanove.
Na sjednici su usvojene i informacije o uspjehu i postignutim rezultatima učenika u školskoj 2016/2017. godini, te informacije o upisu učenika u prve razrede OŠ Sapna i MSŠ Sapna za školsku 2017/2018. godinu.
U školskoj 2016/2017. godini nastavu u OŠ Sapna pohađalo je 790 učenika čija je srednja ocjena iznosila 4,13 a ukupna prolaznost iznosila je 99,71% dok je u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini upisano 93 učenika.
Nastavu u MSŠ Sapna, u školskoj 2016/2017. godine pohađalo je 304 učenika čija je prosječna ocjena iznosila 3,93, a prolaznost je bila 100%. U prve razrede MSŠ Sapna za školsku 2017/2018. godinu upisano je 56 učenika.
Vijećnici su usvojili i izvještaje o radu mjesnih zajednica Zaseok, Donji Zaseok, Goduš i Baljkovica, a u okviru razmatranja Nacrta Zakona o javnom-privatnom partnerstvu TK i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu TK, koji su fazi javne rasprave, nije bilo primjedbi.
    
  
 

Održana Osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, danas je održana Osnivačka skupština Dobrobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna. 
Prisutni su jednoglasno usvojili Odluku o osnivanju, Poslovnik o radu Skupštine i Stutut Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna.
Izabrano je rukovodstvo Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna, a za predsjednika skupštine izabran je Ćamil Ahmetović, dipl. ing. rudarstva, dok je za predsjednika Upravnog odbora izabran Enes Omerović dipl. pravnik
Također, izabrani su i članovi Nadzornog odbora, Suda časti, kao i osobe za zastupanje i predstavljanje društva.
Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva je preduslov za osnivanje Dobrovoljne vatrogasne jedinice, te za nabavku materijala i opreme neophodne za rad te jedinice.
  

Zakazana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za utorak 14.11.2017. godine zakazao je 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu bi se trebalo naći 13 tačaka, a među njima najznačajnije su: Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta za period 01.01. - 30.09.2017. godine, Nacrt Budžeta za 2018. godinu, te Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. godinu.
Općinsko vijeće će razmatrati i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa JU Direkcije regionalnih cesta TK i Prijedlog Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine Sapna.
Na sjednici će biti razmatrani i izvještaji o radu mjesnih zajednica Zaseok, Donji Zaseok, Goduš i Baljkovica, informacije o uspjehu i postignutim rezultatima učenika OŠ Sapna i MSŠ Sapna u školskoj 2016/2017. godini, te informacije o upisu učenika u I razred OŠ Sapna i MSŠ Sapna.
Vijećnici će provesti i javne rasprave na Nacrt Zakona o javnom-privatnom partnerstvu TK i na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu TK.