Main menu

Tokom i nakon trajanja elementarnih nepogoda iz maja 2014. godine, na teritoriji općine Sapna registrovano je oko 400 klizišta. Procijenjena vrijednost sanacije nastalih klizišta iznosi više od 16 miliona konvertibilnih maraka.
Zahvaljujući aktivnostima općinske administracije, klizišta koja su najviše ugrožavala stambene objekte ili putne komunikacije su uspješno sanirana ali je još uvijek veliki broj klizišta čija sanacija zbog nedostatka finansijskih sredstava nije u mogućnosti da se realizuje.
U prethodnom periodu sanirano je desetine prioritetnih i najopasnijih klizišta za koje su utrošena sredstva u iznosu od oko 1,1 milion konvertibilnih maraka. Za još nekoliko najvećih klizišta urađena je projektno-tehnička dokumentacija te su kod vladinih i nevladinih organizacija podnesene aplikacije za njihovu sanaciju za što je neophodno obezbjediti sredstva u iznosu od oko 900.000,00 KM. Također, općina je angažovala stručno lice za opservaciju većih klizišta sa prijedlogom daljih aktivnost i procjene neophodnih sredstava za interventno djelovanje.
Glavna mjera prevencije je eliminisanje faktora nastanka klizišta, odnosno odvodnja terena sklonih ovoj pojavi.
Kako bi prije većih padavina spriječili reaktiviranje nekih klizišta i ugrožavanje stambenih objekata i putnih komunikacija, Općina Sapna je ugovorila izvođenje radova interventnog djelovanja na klizištima u MZ Vitinica, naselje Jukići i u Baljkovici.
Radove interventnog djelovanja na klizištima izvodi sapanjsko preduzeće d.o.o. ENIKS-NERI a vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 4.000,00 KM.
Interventni radovi sastoje se od prokopavanja i izrade drenažnih kanala te postavljanja šipova kako bi se spriječilo ponovno reaktiviranje navedenih klizišta.