Main menu

Na jučer održanoj 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za period 01.01. do 30.09.2018. godine, kao i Nacrt Budžeta općine Sapna za 2019. godinu te Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu.
Također, donesena je i Odluka o povjeravanju na upravljanje i korištenje mjesnog vodovoda „Orlovski potok 2“ Goduš kao i Odluka o usvajanju Platforme za mir i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir za period 2018. – 2020. godina.
Usvojen je i Plan upravljanja otpadom na području općine Sapna za period 2018. – 2023. godine, kao i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sapna.
Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Sapna za 2017. godinu.
U informativnom dijelu sjednice usvojeno je niz informacija kao što su informacije o stanju u oblasti poljoprivrede, planu jesenje sjetve, stanju stoke, gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma, kao i informacije o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju, te Informacija o uspjehu učenika JU OŠ Sapna i postignutim rezultatima.