Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o sanacionim radovima lokalnih putnih pravaca na nekoliko različitih lokacija, i to:
- Sanacija klizišta u MZ Nezuk - II faza,
- Zacjevljivanje kanala na putu Nezuk – Zaseok,
- Sanacija lokalnog puta u MZ Kovačevići,
- Asfaltiranje deformisanog asfaltnog kolovoza na djelu lokalnog puta Sapna – Vitinica (lokalitet Kruškovac),
- Sanacija lokalnog puta u naselju Marnići, i
- Asfaltiranje priključnih puteva u MZ Goduš, MZ Vitinica i MZ Žuje – Šarci.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 107.809,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za pojedine projekte i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Džemil Bilalić ovlašteni predstavnik d.o.o. Izgradnja Teočak u ime izvođača radova.