Main menu

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, u četvrtak je održana obuka i testiranje uposlenika organa uprave Općine Sapna iz oblasti protupožarne zaštite.
Gotovo sve države u svijetu razvijaju neki oblik zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća. Zaštita od požara je jedna od najvažnijih mjera u svakoj državi - sredini ili bilo kojoj ustanovi.
Cilj edukacije, koja je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH i Programa obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara, je da se svi uposlenici organa uprave Općine Sapna upoznaju koje mjere moraju poduzeti prilikom sprečavanja požara, njegovog otkrivanja te gašenja kako bi se smanjio rizik od neželjenih posljedica.
Uposlenici Općine Sapna su upoznati sa vrstama požara, preventivnom zaštitom od požara, sredstvima za gašenje požara, a uz to predstavljeni su i praktični primjeri upotrebe aparata za gašenje požara, nakon čega je izvršeno i testiranje znanja uposlenika iz ove oblasti.
Ukazano je na zakonsku odredbu da je potrebno da se svi uposlenici uključe u provjere znanja iz oblasti zaštite od požara te da se redovno i adekvatno kontroliše ispravnost aparata za početno gašenje požara, hidranata i ostalih sredstava zaštite od požara.
Cilj obuke i testiranja je da svi uposlenici usvoje odgovarajuća znanja i upute u pogledu svjesnosti rizika od požara i mjera koje će se poduzeti ili se poduzimaju u slučaju izbijanja požara, uključujući upute koje dobijaju u skladu sa njihovim odgovornostima u slučaju opasnosti.
Predavanje je održao doc. dr. sc. Ibrahim Hadžić iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.