Main menu

Danas je u sali za sjednice održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 20 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se odnose na budžet Općine Sapna.
U prvoj tački dnevnog reda vijećnici su uz nekoliko konstruktivnih diskusija jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta općine Sapna za 2020. godinu uz zaključak da se po istom provede javna rasprava u narednih 20 dana. Prema usvojenom nacrtu planirani budžet općine Sapna za 2020. godinu iznosi 3.722.128,00 KM, što je za oko 223.000,00 KM manje u odnosu na budžet za 2019. godinu.
Kroz diskusije vijećnika moglo se čuti da je predloženi Nacrt Budžeta za 2020. godinu planiran tako da se radi o razvojnom budžetu u kojem je planirano oko 1.325.000,00 KM za kapitalne izdatke i da se radi o dobroj osnovi za izradu konačnog budžeta općine Sapna za narednu godinu.
Također, vijećnici su jednoglasno usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu.
U trećoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Sapna za period 01.01.2019. – 30.09.2019. godine. Prema usvojenom izvještaju izvršenje budžeta u prvih 9 mjeseci 2019. godine bilo je 91% od planiranog a u ukupnom iznosu od 2.717.000,00 KM, što je na nivou izvršenja budžeta iz prethodne godine za isti period.
Prema obrazloženju općinskog načelnika Zudina Mahmutovića razlog umanjenja ostvarenog od planiranog budžeta za izvještajni period je taj što je nova Vlada Tuzlanskog kantona poništila ranije donesene odluke kojima su Općini Sapna za tri projekta bila odobrena sredstva u iznosu od oko 800.000,00 KM.
Vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o nazivima ulica i mostova na području općine Sapna koja prije konačnog usvajanja također mora proći javnu raspravu.
Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o postupku za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe prema kojoj bi svi građani općine Sapna trebali imati jedan od osnova za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje.
Općina Sapna je najvjerovatnije prva općina u BiH koja će u narednom periodu pored redovnih stipendija dodjeljivati i podsticaj za obrazovanje obzirom da su vijećinici danas usvojili odluku prema kojoj će svi učenici koji su upisali prvi razred u MSŠ Sapna dobiti podsticaj u iznosu od po 400,00 KM. Na ovaj način Općina Sapna želi pomoći roditeljima u obrazovanju djece te stimulisati učenike da srednje obrazovanje obavljaju u Sapni ali time pomoći i da se MSŠ Sapna održi u istom ili još većem kapacitetu.
Također, jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o produženju perioda dodjele tržnice - pijace JKP Sapna d.o.o. Sapna te Prijedlog Odluke o izgradnji kanalizacionog kolektora sanitarno fekalnih voda za naselja Han, Kolonija, Džakić, Selimovići II, Fatići, Rizvanovići i Brđaci u MZ Vitinica.
U informativnom dijelu sjednice, usvojene su informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU OŠ Sapna i MSŠ Sapna uz usvojeni zaključak da se pokrene inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za rješavanje problema obavljanja nastave tjelosnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.
Kroz diskusije vijećnika i općinskog načelnika iskazana je spremnost da se ovaj problem hitno riješi na način da se nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.