Main menu

Vijećnici Općinskog vijeća Sapna na današnjoj 21. redovnoj sjednici, usvojili su Budžet općine Sapna za 2020. godinu u iznosu od 4.175.153,00 KM, što je za oko 230.000,00 KM više od Budžeta za 2019. godinu. 
Također, usvojena je i Odluka o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu.
Općinski načelnik, kao predlagač ovih odluka, istakao je 2019. godinu kao jednu od najuspješnijih godina u realizaciji planiranih aktivnosti i infrastrukturalnih projekata te i Budžet za 2020. godinu najavio kao razvojni a za iduću godinu nagovijestio realizaciju brojnih projekta za čije finansiranje je planirano više od pola budžetskih sredstava.
Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće nosilaca izvršnih funkcija, izabranih dužnosnika, imenovanih lica, državnih službenika i namještenika u organima državne službe općine Sapna, čime su koeficijenti na plaće usklađeni u skladu sa propisima Federacije BiH koji regulišu ovu oblast ali su zbog male osnovice i dalje najmanje u odnosu na druge općinske organe uprave u kantonu.
Jednoglasno je usvojen Program rada Općinskog vijeća Sapna i Općinskog načelnika za 2020. godinu a većinom glasova usvojen je i Plan rada Općinske izborne komisije Sapna.
Vijećnici su jednoglasno usvojili Informaciju o bezbjednosnom stanju na području općine Sapna za period januar - septembar 2019. godine, a usvojene su i Informacija o broju i socijalnom statusu penzionera na području općine Sapna, Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti i Informacija o stanju klizišta.