Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji i sanaciji kuća za potrebe stembenog zbrinjavanja Roma na području općine Sapna.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 101.614,50 KM a veći dio sredstava za realizaciju ovih projekta, odnosno 100.000,00 KM obezbjeđen je putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok je ostatak u iznosu od 1.614,50 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna. Općina Sapna također se obavezala obezbijediti i finansirati troškove vršenja nadzora nad realizacijom ovog projekta.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Aid Helač direktor DINAMICO d.o.o. Kalesija u ime izvođača radova.
Rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Radi se o izgradnji jedne i sanaciji dvije stambene jedinice za pripadnike romske populacije koje su izabrane po ranije raspisanom javnom pozivu.