Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, tokom protekle sedmice u kabinetu općinskog načelnika potpisan je ugovor o izvođenju radova na projektu utopljavanja javnog objekta općine Sapna u MZ Međeđa. 
Radi se o utopljavanju i uređenju zgrade MZ Međeđa koja će realizacijom ovog projekta biti funkcionalnija te dobiti jedan novi i moderniji izgled.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Avdija Selimović direktor firme ADSA iz Sapne.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 62.866,07 KM.
Rok za izvođenje radova je 75 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.