Main menu

Jučer je u sali za sjednice održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 14 tačaka od kojih se najviše rasprave vodilo o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga JKP Sapna.
Nakon niza pauza i usaglašavanja, vodeći računa o stvarnim potrebama i opravdanim zahtjevima JKP Sapna koje zbog povećanja cijena goriva, maziva, odlaganja otpada, repromaterijala ali i plaća uposlenih, te osiguravanju urednog vodosnabdjevanja i same likvidnosti preduzeća, predsjednici klubova svih politićkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Sapna, usaglasili su konačnu verziju cjenovnika koji je kao takav većinom glasova i usvojen. U narednom periodu mjesečna cijena odvoza smeća će iznositi 10,00 KM dok će cijena jednog kubnog metra vode iznositi 1,20 KM.
Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna (završnog računa) i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2021. godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine.
Također, usvojen je i Prijedlog izmjene i Odluka o izmjeni Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu „Centar“ u Sapni, kao i Prijedlog Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu „Centar“ u Sapni.
Usvojen je i Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije JU OŠ Sapna i JU MSŠ Sapna u akademskoj/školskoj 2021/2022. godini, te Prijedlog Odluke o potvrđivanju izbora u MZ Međeđa.
Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sapna za 2021. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, kao i izvještaje o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna i mjesnih zajednica općine Sapna za 2021. godinu.
Usvojena je i Informacija o trezorskom načinu poslovanja u općini Sapna za 2021. godinu, kao i Informacija o zimskom održavanju puteva za period 15.11.2021. godine do 15.03.2022. godine, te informacije o naplati komunalnih taksi, brojem i statusom poreznih obveznika te o mjerama i zaštite od MES-a i NUS-a.
Na kraju zajsjedanja pokrenuto je nekoliko inicijativa od kojih izdvajamo Inicijativu za pokretanje postupka za izmjenu propisa većih nivoa vlasti vezanih za ostvarivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi građani sa prebivalištem u Federaciji BiH a koji posjeduju zemljište u u RS-u imali pravo na poljoprivredne poticaje, te Inicijativu za podnošenje zahtjeva JP BH mobile za pojačavanje signala mobilne telefonije i TV signala kao i otvaranje šaltera ovog preduzeća na prostoru općine Sapna.