Main menu

Danas je u općinskoj sali za sjednice održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se 12 tačaka.
Na samom početku sjednice svečanu izjavu dao je novi vijećnik Dževad Mujčinović koji je kao slijedeći kvalificirani kandidat zamjenio dosadašnju vjećnicu Hanku Jukić koja se iz privatnih razloga odrekla mandata.
U nastavku sjednice bez većih diskusija i uglavnom jednoglasno redom su usvojeni Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period od 01.01. do 31.03.2023. godine, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisija Općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela, Prijedlog Odluke o taksi prijevozu na prostoru općine Sapna, Prijedlog Odluke o zakupu stanova u vlasništvu općine Sapna, Prijedlog Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih prostorija i zgrada općine Sapna, te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda općine Sapna.
Na kraju su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu JZU Doma zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Doma zdravlja Sapna za 2022. godinu i Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad Sapna, te Informacija o stanju sigurnosti na području općine Sapna za 2022. godinu i Informacija o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a.