Main menu

Općinski štab civilne zaštite Sapna održao je svoju 4. redovnu sjednicu. 
Na sjednici je između ostalog, usvojen Izvještaj o utrošku sredstava posebne naknade za 2016. godinu, Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava posebne naknade u 2017. godini, Prijedlog programa aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite Sapna u 2017. godini te Prijedlog programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
Članovi štaba su upoznati i sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Komadant Štaba/općinski načelnik Zudin Mahmutović je upoznao članove sa problematikom gašenja požara i vatrogastvu na području općine Sapna, gdje je u skladu sa trenutno važećim zakonom o gašenju požara i vatrogastvu obaveza općine da organizuje profesionalnu vatrogasnu jedinicu za gašenje požara, te da osigura kadrovske, materijalne, tehničke i druge uslove koji su potrebni za uspješno i efikasno funkcioniranje te jedinice, kao i da planira i osigura finansijska sredstva u budžetu općine za potrebe zaštite od požara i vatrogastva.